Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1477-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235365 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1477-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.06, 26.11.07, 26.11.02, 27.03.15, 27.01.09, 27.07.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šmičková Klaudia; Jeruzalemská 32/A, 917 01 Trnava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Haršány Marián, JUDr.; Hlavná 31, 917 01 Trnava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1162567 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  28. 02. 2013 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2013 5/2013 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.10.2013 10/2013 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2013 10/2013 FG3M
4 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 1477-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.10.2012 166,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 12.10.2012 100,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 03.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1477-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 03.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.10.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 03.10.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 09.10.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 09.10.2012 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 15.10.2012 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.10.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 16.10.2012 Typ Interné listy
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 28.02.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 01.03.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 04.03.2013 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 05.03.2013 Typ Interné listy
Oznámenie 27.03.2013 Typ Doručené
Avízo o platbe CHF 27.03.2013 Typ Doručené
List z OMPI 07.05.2013 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 20.05.2013 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 21.06.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.08.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.02.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 29.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Typ Odoslané
Informácia z WIPO o obnove platnosti MOZ 09.03.2023 Typ Doručené
POZ 1477-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku