Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1477-2012
(111)  Trademark Number  235365 
(151)  Registration Date  14.08.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  03.10.2022 
(210)  Application Number  1477-2012 
(220)  Application Date  03.10.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.05.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.10.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 35, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.06, 26.11.07, 26.11.02, 27.03.15, 27.01.09, 27.07.11 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Šmičková Klaudia; Jeruzalemská 32/A, 917 01 Trnava; SK 
(740)  Attorney(s)  Haršány Marián, JUDr.; Hlavná 31, 917 01 Trnava; SK 
(800)  International Registration Number  1162567 
(800)  International Registration Date  28. 02. 2013 
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.10.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2013 5/2013 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.10.2013 10/2013 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2013 10/2013 FG3M
4 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 1477-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.10.2012 166,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 12.10.2012 100,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 03.10.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1477-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 03.10.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.10.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 03.10.2012 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 03.10.2012 Type Delivered
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 09.10.2012 Type Sent document
vyžiadanie poplatku 09.10.2012 Type Sent document
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 15.10.2012 Type Payment
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.10.2012 Type Payment
výsledok rešerše 16.10.2012 Type Internal Letter
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 28.02.2013 Type Sent document
List z OMPI 01.03.2013 Type Delivered
vyžiadanie poplatku v CHF 04.03.2013 Type Sent document
pokyn na zverejnenie POZ 05.03.2013 Type Internal Letter
Oznámenie 27.03.2013 Type Delivered
Avízo o platbe CHF 27.03.2013 Type Delivered
List z OMPI 07.05.2013 Type Delivered
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 20.05.2013 Type Sent document
Notifikácia z OMPI 21.06.2013 Type Delivered
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.08.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.02.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 29.09.2022 Type Delivered
Plná moc 29.09.2022 Type Delivered
Sprievodný list 29.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 30.09.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Type Sent document
POZ 1477-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku