Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1476-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1476-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; obuv; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; krátke kabátiky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); šilty; pulóvre; svetre; ponožky; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie); nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; pleteniny (oblečenie); šnurovačky; vesty; kabáty; legíny; športové tričká, dresy; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; bundy; saká; plavky (pánske); plavky; topánky; vysoká športová obuv; kožené odevy; tričká; legínsy; šilty (pokrývky hlavy); športové tielka; pokrývky hlavy.
41 - Športová a kultúrna činnosť; zábava; telesná výchova; školenia; vyučovanie; vzdelávanie; gymnastický výcvik; vydávanie kníh; výchovnozábavné klubové služby; informácie o výchove a vzdelávaní; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; praktický výcvik (ukážky); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; individuálne vyučovanie; posudzovanie fyzickej zdatnosti na tréningové účely.
44 - Masáže; fyzioterapia; zdravotné strediská (služby); zdravotné poradenstvo; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy; lekárske služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BALANSE. 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Čapková Eva, PaedDr.; Grossova 4602/5, 058 01 Poprad 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  MG LEGAL s.r.o.; Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1476-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1476-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.05.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 26.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.05.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.05.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 01.06.2021 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 14.07.2021 Typ Odoslané
7 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 19.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1476-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku