Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1473-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1473-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Zariadenia na osvieženie vzduchu; prístroje na chladenie vzduchu; filtre do klimatizácií; medziprehrievače vzduchu; sušičky vzduchu; klimatizačné zariadenia; zariadenia na filtrovanie vzduchu; teplovzdušné zariadenia; ohrievače vody (bojlery); ohrievače vody; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; teplovodné vykurovacie zariadenia; výhrevné kotly; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami; vyhrievacie telesá; klimatizačné prístroje; radiátory (na kúrenie); ochladzovacie zariadenia a stroje; tepelné čerpadlá; prístroje a zariadenia podlahového kúrenia.
35 - Maloobchodné služby v oblasti domácich elektrických zariadení, maloobchodné služby v oblasti domácich elektronických zariadení.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; čistenie a opravy kotlov; údržba a opravy horákov; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; čistenie komínov; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; inštalácie, údržba a opravy strojov; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácie a opravy chladiacich zariadení; informácie o opravách; inštalácie kuchynských zariadení. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 26.04.24, 26.04.18, 26.04.07, 26.11.07, 27.05.24, 29.01.01, 27.05.15, 25.05.99 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  H.P. 36 s.r.o.; Poříčí 2465/28, 678 01 Blansko; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Žižka Petr Mgr., Mgr. PETR ŽIŽKA, LL.M., advokátní kancelář; Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1473-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1473-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.05.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 26.05.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 26.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.05.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.06.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.07.2021 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 15.07.2021 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.09.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.09.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 13.09.2021 Typ Doručené
9 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 16.09.2021 Typ Odoslané
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 12.11.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 12.11.2021 Typ Doručené
11 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.11.2021 Typ Platba
12 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 22.11.2021 Typ Doručené
13 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 23.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1473-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku