Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1473-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234885 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1473-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.08.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 08, 09, 11, 12, 22 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Oceľové laná.
07 - Navijaky, navijaky (časti strojov), kompresory; mechanické navijaky na navíjanie hadíc; nosné konzoly na stroje; zariadenia na obrábanie.
08 - Ručné zdviháky; ručné závitové zdviháky.
09 - Ručná krátkovlnná vysielačka.
11 - Svetlá na automobily, svetlá na dopravné prostriedky; filtre (časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť).
12 - Automobilové pneumatiky, automobilové reťaze, automobilové strechy, karosérie automobilov, plátenné strechy na automobily, autopoťahy, autosedadlá, batožinové nosiče na vozidlá, bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov, bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov, blatníky, bočné prívesné vozíky, brzdové čeľuste na vozidlá, brzdové diely do vozidiel, brzdové obloženia do vozidiel, čapy na pneumatiky, čalúnenie automobilov, čapy náprav, čelné sklá, adhézne záplaty na opravy duší, náradie na opravu duší, duše na kolesá automobilov, duše pneumatík, obruče hláv kolies, hnacie motory do pozemných vozidiel, hnacie reťaze do pozemných vozidiel, prevodové hriadele do pozemných vozidiel, hroty na pneumatiky, hydraulické obvody do vozidiel, kapoty na automobilové motory, kapoty na vozidlá, karosérie dopravných prostriedkov, kľukové skrine ako časti pozemných vozidiel (s výnimkou motorov), kolesá automobilov, meniče točivých momentov v pozemných vozidlách, lúče automobilových kolies, nápravy vozidiel, nárazníky automobilov, nárazníky vozidiel, nosiče batožiny na vozidlá, nosiče lyží na autá, brzdové obloženie do dopravných prostriedkov, obruče hláv kolies, obruče kolies, obruče na kolesá vozidiel, opierky hlavy na sedadlá automobilov, opravárske náradie na opravu pneumatík, zariadenia do automobilov proti oslneniu, ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných vozidiel, uzávery na palivové nádrže automobilov, pásy na pásové vozidlá, pneumatikové plášte, automobilové pneumatiky, pneumatiky na vozidlá, podvozky automobilov, poťahy na sedadlá vozidiel, poťahy na volanty vozidiel, prevodové hriadele do pozemných vozidiel, prevodovky do pozemných vozidiel, prevody do pozemných vozidiel, protišmykové reťaze, snehové reťaze, pružiny tlmiace do dopravných prostriedkov, pružiny závesov do automobilov, ráfy kolies automobilov, odkladacie siete na batožinu pre dopravné prostriedky, signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov, smerovky na dopravné prostriedky, smerovky na vozidlá, spätné zrkadlá, spojky pozemných vozidiel, stierače, stúpadlá (na vozidlá), tlmiče pérovania do vozidiel, tlmiče automobilov, torzné tyče vozidiel, voľnobežky do pozemných vozidiel, závažie na vyváženie kolies vozidiel, pumpy vzduchové (výbava automobilov).
22 - Popruhy na manipulovanie s nákladom s výnimkou kovových, laná. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.06.01, 03.06.03, 26.03.04, 26.03.06, 26.03.07, 27.05.12, 24.17.05, 29.01.03, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  C.B. ONE, s. r. o.; 29. augusta 44/6, 972 51 Handlová; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.10.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2013 3/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.08.2013 8/2013 FG3M
 
POZ 1473-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.10.2012 217,00 EUR
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 21.01.2013 17,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 19.09.2022 213,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1473-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.10.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 25.10.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.10.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.12.2012 Typ Doručené
vyžiadanie doplatku 10.01.2013 Typ Odoslané
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 23.01.2013 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 25.01.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.06.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.02.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 08.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1473-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku