Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 146
(111)  Číslo ochrannej známky  91336 
(151)  Dátum zápisu  07.01.1913 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.01.2023 
(210)  Číslo prihlášky  146 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.01.1913 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Brúsiace prostriedky všetkých druhov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Carborundum 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CARBORUNDUM ELECTRITE a.s.; Tovární 363, 294 71 Benátky nad Jizerou; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  167317 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  20. 02. 1973 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.05.2003 5/2003 PC3M
2 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 5/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.12.2022 23/2022 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 11.01.2023 1/2023 ND3M
 
POZ 146
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.01.2003 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.09.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 14.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 146
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu 29.10.1992 Typ Doručené
pokyn na obnovu zápisu 17.04.1998 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 07.01.2003 Typ Doručené
Plná moc 08.01.2003 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.01.2003 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.01.2003 Typ Platba
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.01.2003 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 28.01.2003 Typ Odoslané
pokyn na zápis prevodu 26.02.2003 Typ Interné listy
pokyn na obnovu zápisu 26.02.2003 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.09.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.05.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 11.11.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 09.12.2022 Typ Odoslané
Informácia z WIPO o obnove platnosti MOZ 22.12.2022 Typ Doručené
POZ 146
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Spojené závody na výrobu karborunda a elektritu, národní podnik
Továrny strojírenské techniky, koncern, Praha
Spojené závody na výrobu karborunda a elektritu, n. p.
1 Prevod majiteľa 28.02.2003 CARBORUNDUM ELECTRITE a. s. CARBORUNDUM - ELECTRITE spojené závody Benátky nad Jizerou
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.02.2003 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.11.2022 CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. CARBORUNDUM ELECTRITE a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku