Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1466-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200528 
(151)  Dátum zápisu  07.10.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.05.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1466-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.05.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.01.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky na liečbu glaukómu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.03.01, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Allergan, Inc., a Delaware corporation; 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2002 07/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.01.2003 01/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.06.2011 06/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 28.04.2021 08/2021 ND3M
 
POZ 1466-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1466-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.05.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 15.05.2001 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 15.05.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.05.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 09.04.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 09.04.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.10.2002 Typ Odoslané
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.03.2011 Typ Doručené
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.03.2011 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2011 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.09.2020 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.03.2021 Typ Doručené
10a Plná moc 06.03.2021 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.03.2021 Typ Doručené
11a Plná moc 06.03.2021 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.03.2021 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2021 Typ Odoslané
POZ 1466-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 07.04.2021 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku