Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1464-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232385 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.08.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1464-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.08.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Mydlá, parfumy, esenciálne oleje, prípravky na starostlivosť o telo a krásu, vlasové mlieka a vody, ústne vody.
44 - Služby kaderníka; služby salónu krásy; služby kaderníckeho salónu; profesionálne poradenstvo v oblasti starostlivosti o telo a krásu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SEBASTIAN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wella Operations US, LLC; 4500 Park Granada, Suite 100, Calabasas, CA 91302; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, 830 00 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 28.07.2021 14/2021 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2021 23/2021 PC3M
 
POZ 1464-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1464-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.08.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.09.2011 Typ Platba
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.08.2011 Typ Doručené
4 Plná moc 26.09.2011 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 30.11.2011 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 12.01.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.12.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.06.2021 Typ Doručené
9a Plná moc 09.06.2021 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.06.2021 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 13.07.2021 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis prevodu 22.10.2021 Typ Doručené
12a Sprievodný list 22.10.2021 Typ Doručené
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.11.2021 Typ Platba
14 Žiadosť o zápis prevodu 15.11.2021 Typ Doručené
14a Doklad o prevode 15.11.2021 Typ Doručené
14b Plná moc 15.11.2021 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1464-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 25.11.2021 Wella Operations US, LLC The Wella Corporation
2 Zápis alebo zmena zástupcu 25.11.2021 PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť AK Štros & Kusák, advokátska a patentová kancelária, Štros David, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku