Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1463-2018
(111)  Číslo ochrannej známky  251026 
(151)  Dátum zápisu  07.11.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  07.11.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1463-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.06.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.10.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Koža (surovina alebo polotovar); imitácia kože; kožušiny; jelenica (nie na čistenie).
40 - Lemovanie alebo obšívanie tkanín; úprava textílií; spracovanie kože; zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby); prešívanie (stehovanie) textílií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.04, 27.05.17, 26.11.09, 26.11.12, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ORCHESTRA, s.r.o.; Novozámocká 548/20, 946 56 Dulovce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s.r.o.; Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.06.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.10.2018 10/2018 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 02.12.2019 12/2019 FH3M
 
POZ 1463-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1463-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.06.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 25.06.2018 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 25.06.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.06.2018 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.07.2018 Typ Platba
4 výsledok rešerše 21.08.2018 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 22.08.2018 Typ Interné listy
6 Potvrdenie o podaní 28.08.2018 Typ Doručené
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 23.11.2018 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 23.11.2018 Typ Doručené
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 29.11.2018 Typ Platba
9 výzva na doplnenie podania námietok 14.12.2018 Typ Odoslané
10 Doplnenie materiálov 31.01.2019 Typ Doručené
10a Plná moc 31.01.2019 Typ Doručené
11 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 06.02.2019 Typ Odoslané
12 Vyjadrenie k námietkam 11.04.2019 Typ Doručené
12a Sprievodný list 11.04.2019 Typ Doručené
12b Príloha inde neuvedená 11.04.2019 Typ Doručené
13 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 19.09.2019 Typ Odoslané
14 pokyn na zápis po zverejnení 31.10.2019 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 08.11.2019 Typ Odoslané
16 Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 15.11.2019 Typ Doručené
17 všeobecný referátnik 11.12.2019 Typ Odoslané
18 Žiadosť inde neuvedená 19.12.2019 Typ Doručené
19 všeobecný referátnik 04.02.2020 Typ Odoslané
POZ 1463-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku