Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 146-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  257891 
(151)  Dátum zápisu  13.06.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.06.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  146-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.01.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.03.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  30.06.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mliečne výrobky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.07.08, 05.05.20, 09.01.09, 09.01.07, 26.04.09, 24.03.19, 27.05.19, 26.04.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MILKPOL Slovakia, s.r.o.; Piaristická 2, Nitra 
(740)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.03.2022 5/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 30.06.2022 12/2022 FG3M
 
POZ 146-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.02.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 146-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.01.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.01.2022 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.02.2022 Typ Platba
výsledok rešerše 10.02.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 10.02.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.06.2022 Typ Odoslané
POZ 146-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku