Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 146-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231680 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  146-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Fotografie; fotografické albumy; albumy; plagáty všetkých druhov a rozmerov; papierové propagačné materiály; papierové informačné materiály; formuláre; formuláre na prihlasovanie sa do súťaží; pútače z papiera alebo lepenky; pohľadnice; grafické zobrazenia; grafiky; obrazy; obrazy ako maľby zarámované aj nezarámované; plány; podložky na písanie; tlačené reklamné a úžitkové manuály; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; skicáre; stojany na fotografie; záložky do kníh; knihy; brožúry; časopisy; periodiká; tlačivá; databázy na papierových nosičoch; ročenky; katalógy; kalendáre; príručky; prospekty; publikácie; papierové vlajky; papierové zástavky; pečiatky; pečate; papiernický tovar; obálky; obaly; nálepky; netextilné etikety; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčekové predmety; plastové fólie na balenie; predmety z kartónu; spisové obaly; stolové prestieranie z papiera; papierové servítky; papierové utierky; umelecké litografie; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov; vzory na výrobu odevov.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, CD a DVD diskami, s odevmi, s fotografiami, albumami, s katalógmi, s litografiami, s plagátmi; predvádzanie, služby modeliek (fotomodeliek a manekýnok) a modelov (fotomodelov a manekýnov), na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; reklama; reklamné činnosti; obchodný manažment v oblasti umenia, modelingu a organizovania súťaží krásy; príprava elektronických pozvánok (administratívne služby); grafická úprava elektronických pozvánok na reklamné účely; personálne poradenstvo, predovšetkým personálne poradenstvo pre modelky a modelov; nábor zamestnancov a pracovníkov, predovšetkým modeliek a modelov; castingy modeliek a modelov; modeling - sprostredkovanie práce pre modelky a modelov; poradenstvo a konzultácie týkajúce sa pracovných miest ako sú opatrovateľské a pomocné práce v domácnosti; organizovanie a zabezpečovanie pracovných miest o opatrovateľské a pomocné práce v domácnosti (au pairs); výber osôb pomocou psychologických testov; zbieranie údajov do počítačových databáz; vedenie kartoték v počítači; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; organizovanie výstav pre obchodné a reklamné účely; zhromažďovanie rozličných výrobkov, predovšetkým nápojov a potravín pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; nakladateľstvo a vydavateľstvo reklamných, propagačných a náborových textov; edičná činnosť reklamných, propagačných a náborových textov; publikačná činnosť reklamných, propagačných a náborových textov; tvorba reklamných, propagačných a náborových elektronických časopisov, periodík a kníh; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35, 41, 45.
41 - Organizovanie vzdelávacích, kvalifikačných a rekvalifikačných kurzov pre modelky, modely, pre manekýnky a manekýnov; organizovanie a vedenie súťaží krásy, kastingov, módnych prehliadok, plesov, športových súťaží, živých vystúpení, večierkov; organizovanie a vedenie kultúrnych, výchovných, vzdelávacích, zábavných a športových podujatí, slávností a prehliadok; organizovanie a vedenie festivalov; organizovanie divadelných a hudobných a filmových predstavení; umelecké módne agentúry; umelecké modelingové agentúry; fotografovanie; hudobné a tanečné predstavenie; fotografovanie modeliek a modelov; filmová a fotografická tvorba; manažérske služby pri organizovaní predstavení módnych prehliadok; služby v oblasti estrád, zábavy, kultúrnych a hudobných podujatí; školenia, výcvik, vzdelávanie, predovšetkým školenia, výcvik a vzdelávanie modeliek a modelov; služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel na kultúrne alebo vzdelávacie účely; vydávanie kníh, časopisov, periodík; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; umelecké fotografovanie; informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, rekreácie a rozptýlenia; služby nahrávacích štúdií; požičiavanie videopások a filmov; nahrávanie na videopásky; výroba divadelných predstavení; organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; zverejňovanie textov iných ako reklamných; knižnice; výroba rozhlasových alebo televíznych programov; zábava; pobavenie; obveselenie; zábavné parky; nočné kluby; rezervácia vstupeniek; agentúrna činnosť v oblasti modelingu; nakladateľstvo a vydavateľstvo (okrem reklamných, propagačných a náborových textov); edičná činnosť (okrem reklamných, propagačných a náborových textov); publikačná činnosť (okrem reklamných, propagačných a náborových textov); nahrávanie a požičiavanie zvukových alebo zvukovo-obrazových nosičov; tvorba audiovizuálnych diel; vydávanie elektronických časopisov, periodík a kníh (okrem reklamných, propagačných a náborových textov); poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
45 - Agentúry poskytujúce služby modeliek a modelov na sprevádzanie do spoločnosti; agentúry poskytujúce služby hostesiek; sprevádzanie do spoločnosti; požičiavanie oblekov a večerných šiat; agentúry poskytujúce služby sprievodcov a sprievodkýň nie turistických; agentúry poskytujúce stráženie detí v ich domovoch (baby sitting); zostavovanie horoskopov; zoznamovacie služby; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  17.02.25, 24.09.04, 26.02.01, 26.02.24, 24.09.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mikuláš Santner - FLASH; Jeruzalemská 44, 917 01 Trnava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  01.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2011 11/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2012 04/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 146-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 146-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 01.02.2011 Typ Doručené
2 všeobecný referátnik 08.02.2011 Typ Odoslané
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.02.2011 Typ Doručené
3a Vyjadrenie označenia 21.02.2011 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.03.2011 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.03.2011 Typ Platba
6 výsledok rešerše 20.05.2011 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.07.2011 Typ Odoslané
8 Oznámenie 12.09.2011 Typ Doručené
8a Odpoveď na správu úradu 12.09.2011 Typ Doručené
9 Oznámenie 12.09.2011 Typ Doručené
9a Plná moc 12.09.2011 Typ Doručené
10 všeobecný referátnik 19.09.2011 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 19.09.2011 Typ Doručené
12 Plná moc 19.09.2011 Typ Doručené
13 pokyn na zverejnenie POZ 27.09.2011 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.02.2012 Typ Odoslané
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.06.2020 Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.01.2021 Typ Doručené
17 vyžiadanie poplatku za obnovu 15.02.2021 Typ Odoslané
18 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 29.03.2021 Typ Odoslané
19 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.07.2021 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku za obnovu 09.08.2021 Typ Odoslané
21 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 10.09.2021 Typ Odoslané
POZ 146-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku