Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1456-99
(111)  Číslo ochrannej známky  194724 
(151)  Dátum zápisu  16.03.2001 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.06.2019 
(210)  Číslo prihlášky  1456-99 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.06.1999 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.12.2000 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.06.2001 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky a látky na humánne a veterinárne použitie, lieky, veterinárne prípravky, zdravotnícke prípravky; multivitamínové a multiminerálne prípravky, doplnková výživa; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely; potrava pre dojčatá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Od A po Zinok 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC; Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.12.2000 12/2000 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.06.2001 06/2001 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.08.2003 08/2003 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.04.2009 04/2009 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2014 07/2014 TC3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2019 09/2019 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 03.09.2019 09/2019 ND3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
9 Opravy adries 28.04.2021 08/2021 TD3M
 
POZ 1456-99
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1456-99
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 08.06.1999 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
3 výsledok rešerše 27.07.2000 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 31.07.2000 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.03.2001 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2003 Typ Doručené
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2003 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 18.06.2003 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.01.2009 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.02.2009 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2009 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2014 Typ Doručené
12a Plná moc 29.01.2014 Typ Doručené
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.02.2014 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.05.2019 Typ Doručené
15a Plná moc 06.05.2019 Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.05.2019 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.05.2019 Typ Platba
18 všeobecný referátnik 21.06.2019 Typ Odoslané
19 Odpoveď na správu úradu 08.07.2019 Typ Doručené
20 dodatok k osvedčeniu OZ 30.08.2019 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis prevodu 19.02.2021 Typ Doručené
21a Sprievodný list 19.02.2021 Typ Doručené
21b Plná moc 19.02.2021 Typ Doručené
21c Doklad o prevode 19.02.2021 Typ Doručené
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2021 Typ Platba
23 Doplnenie materiálov 15.03.2021 Typ Doručené
23a Doklad o prevode 15.03.2021 Typ Doručené
24 dodatok k osvedčeniu OZ 30.03.2021 Typ Odoslané
25 Žiadosť o opravu 07.04.2021 Typ Doručené
25a Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
26 oprava dodatku k osvedčeniu 13.04.2021 Typ Odoslané
POZ 1456-99
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.05.2003 Wyeth Holdings Corporation AMERICAN CYANAMID COMPANY
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.05.2014 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings Corporation
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 31.07.2019 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings LLC
4 Zápis alebo zmena zástupcu 31.07.2019 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
5 Prevod majiteľa 26.03.2021 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Wyeth Holdings LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku