Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1442-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  196795 
(151)  Dátum zápisu  11.10.2001 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.05.2011 
(210)  Číslo prihlášky  1442-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.05.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.07.2001 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.01.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Cukrovinkárske a pečivárske výrobky s posilňujúcim a podporným liečivým účinkom, cukrovinkárske a pečivárske výrobky pre diabetikov upravené na lekárske účely.
29 - Konzervované, sušené a varené ovocie, rôsoly, zaváraniny, ovocné želé, želatína, spracované orechy, arašidy, sušené a varené ovocie.
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čokoládové a nečokoládové cukrovinky, bonbóny a cukríky, čokoláda, fondán, karamelky, keksy, koláče, krekery, lízanky, oplátky, perníky, medovníky, biskvity, sucháre, sušienky, piškóty, vianočné kolekcie a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných stromčekov, vafle, trubičky, dezerty, komprimáty, želé, napolitánky, pastilky, tyčinky, žuvačky, obilné prípravky, mandľové cukrovinky, marcipán, mentolové cukríky, pralinky, biskvity, výrobky z obilnín, zákusky, müsli, ovocné želé, kakao, káva, čaj, cukor, med, kávové náhradky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DAFFERS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  I.D.C. Holding, a.s.; Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  775456 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  11. 10. 2001 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AL; AT; BA; BG; BX; BY; CZ; DE; EE; ES; FR; HR; HU; CH; IT; KG; LT; LV; MK; PL; PT; RO; RU; SI; UA; YU 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.05.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.07.2001 07/2001 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.01.2002 01/2002 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.06.2002 06/2002 XA3M
4 Obnovené ochranné známky 06.06.2011 06/2011 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.06.2019 06/2019 TC3M
 
POZ 1442-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1442-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.05.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 11.05.2001 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 28.05.2001 Typ Doručené
3 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 01.06.2001 Typ Odoslané
4 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 13.06.2001 Typ Platba
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.06.2001 Typ Platba
6 výsledok rešerše 15.06.2001 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 20.06.2001 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.10.2001 Typ Odoslané
9 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis Typ Odoslané
10 vyžiadanie poplatku v CHF Typ Odoslané
11 sprievodný list do OMPI 06.11.2001 Typ Odoslané
12 Notifikácia z OMPI 03.04.2002 Typ Doručené
13 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
14 dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2002 Typ Odoslané
15 Výpoveď plnej moci 13.07.2007 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 27.07.2007 Typ Odoslané
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.03.2011 Typ Doručené
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.03.2011 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 19.04.2011 Typ Odoslané
20 Notifikácia z OMPI 05.12.2011 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 20.11.2018 Typ Doručené
21a Generálna plná moc 20.11.2018 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2019 Typ Odoslané
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.09.2020 Typ Doručené
24 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Typ Doručené
24a Generálna plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
POZ 1442-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.07.2007 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.04.2019 I.D.C. Holding, a.s. I. D. C. Holding, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku