Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1439-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  209858 
(151)  Dátum zápisu  09.06.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.06.2023 
(210)  Číslo prihlášky  1439-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.06.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.09.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 39, 40, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času na všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; distribúcia tovarov na reklamné účely; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskum trhu; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, vrátane ich expedície; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby všetkých druhov, najmä tlačiarenské.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; fotografovanie; fotografické reportáže; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; poskytovanie elektronických publikácií (on-line) bez možnosti kopírovania; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
42 - Grafický dizajn; poradenstvo v oblasti autorských práv; spravovanie autorských práv; sprostredkovanie v uvedených činnostiach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.18, 26.04.09, 27.05.24, 29.01.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  oranžová, modrá, zelená, ružová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  02.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2005 3/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.09.2005 9/2005 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.03.2010 3/2010 TC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.09.2013 9/2013 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.09.2013 9/2013 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 3/2019 PC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 8/2019 PC3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 8/2019 PD3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 29.09.2021 18/2021 PD3M
10 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 11.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 17.09.2021 platná
 
POZ 1439-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.06.2003 3 500,00 SKK
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 13.12.2004 900,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2009 6,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.06.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.06.2013 182,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.01.2019 15,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2019 15,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 04.07.2019 20,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.09.2021 10,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2022 96,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1439-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Oznámenie 02.06.2003 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.06.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.06.2003 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 02.06.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.06.2003 Typ Platba
Oznámenie 30.06.2003 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.10.2004 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.11.2004 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.11.2004 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.11.2004 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.11.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výsledok rešerše 02.12.2004 Typ Interné listy
Doplnenie materiálov 02.12.2004 Typ Doručené
vyžiadanie doplatku 03.12.2004 Typ Odoslané
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 15.12.2004 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 15.12.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.06.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.07.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.09.2009 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 01.10.2009 Typ Odoslané
Plná moc 03.12.2009 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 09.02.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 26.10.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 05.11.2012 Typ Doručené
Plná moc 05.11.2012 Typ Doručené
všeobecný referátnik 05.11.2012 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
všeobecný referátnik 22.05.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 23.05.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.05.2013 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.06.2013 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.06.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 10.12.2018 Typ Doručené
Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 28.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 26.04.2019 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2019 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.05.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 08.07.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.07.2019 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 08.07.2019 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 05.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 10.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1439-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.01.2010 RINGIER SLOVAKIA a. s. EUROSKOP - RINGIER, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 22.11.2012 Porubčan Róbert, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.07.2013 Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. RINGIER SLOVAKIA a. s.
4 Prevod majiteľa 24.01.2019 Život Publishing, a.s. Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 24.01.2019 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
6 Prevod majiteľa 11.07.2019 News and Media Holding a.s. Život Publishing, a.s.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 11.07.2019 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku