Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1439-2003
(111)  Trademark Number  209858 
(151)  Registration Date  09.06.2005 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  02.06.2023 
(210)  Application Number  1439-2003 
(220)  Application Date  02.06.2003 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.03.2005 
(450)  Publication of Registration Date  08.09.2005 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 39, 40, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času na všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; distribúcia tovarov na reklamné účely; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskum trhu; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, vrátane ich expedície; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby všetkých druhov, najmä tlačiarenské.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; fotografovanie; fotografické reportáže; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; poskytovanie elektronických publikácií (on-line) bez možnosti kopírovania; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
42 - Grafický dizajn; poradenstvo v oblasti autorských práv; spravovanie autorských práv; sprostredkovanie v uvedených činnostiach. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.18, 26.04.09, 27.05.24, 29.01.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  oranžová, modrá, zelená, ružová 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, Bratislava 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  02.06.2033 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2005 3/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.09.2005 9/2005 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.03.2010 3/2010 TC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.09.2013 9/2013 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.09.2013 9/2013 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 3/2019 PC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 8/2019 PC3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 8/2019 PD3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 29.09.2021 18/2021 PD3M
10 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Československá obchodná banka, a.s. 11.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 17.09.2021 platná
 
POZ 1439-2003
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.06.2003 3 500,00 SKK
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 13.12.2004 900,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2009 6,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.06.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.06.2013 182,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.01.2019 15,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2019 15,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 04.07.2019 20,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.09.2021 10,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2022 96,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1439-2003
S/N Item Name Date Type Document Payment
Oznámenie 02.06.2003 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.06.2003 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.06.2003 Type Delivered
Doklad o podniku/podnikateľovi 02.06.2003 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.06.2003 Type Payment
Oznámenie 30.06.2003 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.10.2004 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 08.11.2004 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.11.2004 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.11.2004 Type Sent document
Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.11.2004 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
výsledok rešerše 02.12.2004 Type Internal Letter
Doplnenie materiálov 02.12.2004 Type Delivered
vyžiadanie doplatku 03.12.2004 Type Sent document
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 15.12.2004 Type Payment
pokyn na zverejnenie POZ 15.12.2004 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.06.2005 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.07.2009 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.09.2009 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 01.10.2009 Type Sent document
Plná moc 03.12.2009 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 09.02.2010 Type Sent document
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 26.10.2012 Type Delivered
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 05.11.2012 Type Delivered
Plná moc 05.11.2012 Type Delivered
všeobecný referátnik 05.11.2012 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2013 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.05.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
všeobecný referátnik 22.05.2013 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 23.05.2013 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.05.2013 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.06.2013 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.06.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2013 Type Sent document
Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prechode 06.12.2018 Type Delivered
Doklad o prechode 06.12.2018 Type Delivered
Doklad o prechode 06.12.2018 Type Delivered
Generálna plná moc 06.12.2018 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Type Delivered
Doplnenie materiálov 10.12.2018 Type Delivered
Doklad o prevode 10.12.2018 Type Delivered
Doklad o prevode 10.12.2018 Type Delivered
Plná moc 10.12.2018 Type Delivered
Plná moc 10.12.2018 Type Delivered
Plná moc 10.12.2018 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2019 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 28.03.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 26.04.2019 Type Sent document
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2019 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.05.2019 Type Sent document
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Type Delivered
Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 08.07.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 08.07.2019 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 08.07.2019 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Type Sent document
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
Sprievodný list 26.08.2021 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 05.10.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 10.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.2022 Type Sent document
POZ 1439-2003
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.01.2010 RINGIER SLOVAKIA a. s. EUROSKOP - RINGIER, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 22.11.2012 Porubčan Róbert, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.07.2013 Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. RINGIER SLOVAKIA a. s.
4 Prevod majiteľa 24.01.2019 Život Publishing, a.s. Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 24.01.2019 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
6 Prevod majiteľa 11.07.2019 News and Media Holding a.s. Život Publishing, a.s.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 11.07.2019 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku