Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1437-2005
(111)  Číslo ochrannej známky  214817 
(151)  Dátum zápisu  09.08.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1437-2005 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.08.2005 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.05.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.10.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 14, 18 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Acidometre; acidometre do batérií; adjustačné prístroje pre diapozitívy; aktinometre; akumulátorové banky; akumulátorové nádoby; akumulátorové skrine; akumulátory do batérií; nádoby akumulátorov; platne do akumulátorov; akumulátory, elektrické; akumulátory, elektrické, do vozidiel; akustické rúry; akustické spriahadlá; akustické vedenie; alidády (zememeračstvo); ampérmetre; anemometre, vetromery; anódové batérie; anódy; antény; antikatódy; apertometre; astrofotografické objektívy; prístroje a zariadenia pre astronómiu; elektrické automatické zatvárače dverí; automobilové výstražné trojuholníky; automobilové zapaľovače; autorádiá; azbestové odevy na ochranu proti ohňu; ochranné azbestové rukavice, nástroje na určovanie azimutu; balasty na osvetľovacie prístroje; meteorologické balóny; akumulátorové banky; barometre; batérie do svietidiel; batérie do vreckových lámp; (elektrické batérie; elektrické batérie do automobilov; meracie zariadenia na benzín; meráky hladiny benzínu; benzínové čerpadlá pre stanice pohonných hmôt; betatróny (urýchľovače elektrónov); bezpečnostné siete (ochranné) bleskozvody; fotografické blesky; blikavé svetlá; bóje; signalizačné bóje; značkovacie bóje; bóje, majáky svetelné; bránky parkovacie, uvádzané do chodu vhodením mince; buzoly, kompasy; bzučiaky; elektrické bzučiaky; prístroje na zaznamenávanie času; automatické časové spínače; chemické prístroje a nástroje; chromatografické prístroje na použitie v laboratóriu; chronografy, chronometre ako prístroje; čítače čiarkového kódu; elektromagnetické cievky; indukčné cievky; cievky (fotografia); cievky, elektrické; čipy (mikroprocesorové doštičky); prístroje na čistenie gramofónových platní; prístroje na čistenie zvukových diskov; čítače čiarového kódu; optické čítače; čítacie zariadenia (informatika); čítacie zariadenia (na napovedanie pre účinkujúcich); elektrické články; galvanické články; požiarnické člny; clony proti oslepeniu; clony proti radiácii na priemyselné účely; fotografické clony; cukromery; cvikre; cyklotróny; ďalekohľady; ďalekopisy; dávkovače, dozimetre; dávkovacie lyžice; dekompresné komory; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; denzitometre; destilačné prístroje na vedecké účely; laboratórne destilačné prístroje; detektory; detektory dymu; detektory kovov na priemyselné alebo vojenské účely; detektory na zisťovanie falošných mincí; detektory na zisťovanie kovov, na priemyselné alebo vojenské účely; diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; diaľkomery; diaľkové ovládače; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie, diapozitívy; premietacie prístroje na diapozitívy; rámcové zariadenia na diapozitívy; diaprojektory; elektronické diáre; kancelárske dierovacie stroje; difrakčné zariadenia; diktovacie stroje; dochádzkové hodiny; svetelné alebo mechanické dopravné značky; dozimetre; dozimetrické prístroje; poistkové drôty zo zliatin kovov; elektrické drôty; telefónne drôty; dýchacie masky s výnimkou masiek na umelé dýchanie; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; dýchacie prístroje s výnimkou prístrojov na umelé dýchanie; dynamometer; dýzy požiarnych hadíc; elektrické dverové zvončeky; materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; zariadenia na rezanie elektrickým oblúkom; zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom; elektricky ohradený priestor; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie železničných uzlov; elektrolyzéry; elektromagnetické cievky; elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia); elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); elektronický prístroj na označovanie výrobkov (etikety); elektronický vreckový slovník - prekladový; elektrónky so žeravenou katódou; elektrónky (rádio); epidiaskopy; ergometre; expozimetre; fakturovacie stroje; falošné mince (detektory-); faxy; rezacie prístroje na filmy; exponované filmy; kreslené filmy; strihacie zariadenia na filmy; filtre pre dýchacie masky; filtre UV lúčov, na účely fotografie; fotografické filtre; fluorescenčné štíty; fotoaparáty; fotoelektrické bunky; leštiace zariadenia na fotografické snímky (pozitívy); sušičky na fotografické snímky (pozitívy); fotokomory; fotokopírky (fotografické, elektrostatické alebo termické); fotometre; zariadenia a prístroje pre fyziku; galvanické články; galvanizačné zariadenia; galvanizéry; galvanometre; geodetické nástroje; hasiace prístroje; hľadáčiky fotografické; hlásiče elektrické; hlasovacie zariadenia; hĺbkovacie laná (meracie); elektrické zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu; hologramy; hovorové rúry (lodné); hracie skrinky uvádzané do chodu vhodením mince; hudobné automaty (uvádzané do činnosti vhodením mince); hustomery; hydrometre, vodomery; identifikačné karty magnetické; identifikačné puzdrá pre elektrické drôty; indikátory množstva; indikátory straty elektrickej energie; indikátory vetra (na určenie smeru vetra); indukčné cievky; induktory; indukty elektrických strojov; informačné tabule elektronické; inklínometre, sklonomery; inkubátory pre kultúry baktérií; invertory (elektrotechnika); ionizačné prístroje, s výnimkou prístrojov na ionizáciu vzduchu; iskrojemy, lapače iskier; káble s optickými vláknami; káble elektrické; káble koaxiálne; manšón na elektrické káble; kalibračné krúžky; kamery; kamery kinematografické; kapilárne rúrky; katódové protikorózne prístroje; katódy; kódovacie matice magnetické; kódované magnetické karty; komparátory; kompasy; elektrické prístroje na komutáciu; komutátory; koncovky (elektrotechnika); kondenzátory; kondenzátory elektrické; kondenzory optické; konektory, spojky (elektrina); kontaktné šošovky; puzdrá na kontaktné šošovky; kontakty, elektrické; kontakty, elektrické z drahých kovov; kontrolné a regulačné prístroje elektrické; korekčné šošovky; kotly, nástroje na kontrolu teplárenských pecí; prístroje na meranie hrúbky kože; kozmografické nástroje; elektrické zariadenia proti krádeži; krajčírske metre; kreslené filmy; krivule, retorty; krokomery; kryštálové detektory; kryty na zásuvky (chrániče pred deťmi); kvantomery; prístroje na kvasenie (laboratórne prístroje); zariadenia na prenos kyslíka; laktodenzimetre, mliekomery; laktomery; lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; laterna magika; leštiace zariadenia na leštenie fotografií; ochranné odevy pre letcov; elektrické prístroje na odstraňovanie líčidiel; lichomery, liehové manometre; automaty na lístky; logy (meracie nástroje); magnetické cylindrické vrstvy; magnetické dekodéry; magnetické karty kódované; magnetofóny; magnetoskopy; magnety; majáky, bóje svetelné; manekýn - figurína na resuscitáciu (učebná pomôcka); manometre; manometre (tlakomery); masky (ochranné-); matematické prístroje; mechanické značky; mechanizmus na vkladanie diskov (počítačových); medený drôt, izolovaný; megafóny; membrány do vedeckých prístrojov; membrány akustické; meniče diskov (do počítačov); meniče, elektrické; meracie prístroje; meracie zariadenia elektrické; meračský stôl; meradlá; prístroje a nástroje na meranie objemu; meteorologické balóny; meteorologické prístroje; metre; metronómy; mierky; mikrofóny; mikrometre; mikrometrické skrutky pre optické prístroje; mikroprocesory; mikroskopové sklíčka (obaly na-); mikroskopy; mikrotómy; minciere; mincové mechanizmy pre televízne prijímače; mechanizmy na mincové zariadenia; minutové hodiny na použitie v kuchyni; minutové hodiny na použitie v kuchyni; misky fotografické; modemy; monitorovacie počítačové programy; monitorovacie prístroje elektrické; monitory (počítačový hardvér); prístroje na výskum morského dna; mostové váhy; mriežky pre elektrické akumulátory; podložky pod myš; myši (informatika); nabíjacie agregáty pre elektrické batérie; nabíjačky akumulátorov; nábytok špeciálny laboratórny; nákolennice pre robotníkov; námorné kompasy; námorné signalizačné zariadenia; natáčky elektrické; návestia, svetelné alebo mechanické; návesné bóje; navigačné nástroje; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); navigačné satelitné prístroje; neónové reklamy; nepriestrelné vesty; nivelačné nástroje; nosiče tmavých platní (fotografia); objektívy astrofotografické; objektívy (optika); objímky elektrických káblov; objímky elektrické; objímky elektrické; obleky ochranné proti ohňu; obmedzovače (elektrotechnika); obrúčky cvikrov; nástroje na meranie obrysov; ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným nebezpečenstvám; ochranné helmy; ochranné kombinézy pre letcov; ochranné masky; ochranné obleky proti úrazom, radiácii a ohňu; ochranné prilby na šport; ochranné rukavice proti rtg. lúčom na priemyselné účely; ochranné zariadenie proti prepätiu; odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika); odmerky zo skla; odpory elektrické; odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám; odrazové sklíčka na oblečenie, na zabránenie dopravných nehôd; odrušovače (elektrotechnika); ochranné oblečenie proti ohňu; ohmmetre; ohňovzdorné obaly; okruhpolygrafické slučky; kontakty; okuláre; nástroje s okuliarmi; okuliare; okuliare na šport; puzdrá na okuliare; rámy na okuliare; okuliare, cvikre; okuliare, puzdrá na cvikre; okuliarové obrúčky; okuliarové rámy; okuliarové sklá; olovká; olovnice; nahrané operačné programy, okuliare proti oslneniu; štíty proti oslneniu; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; balasty na osvetľovacie prístroje; otáčkomery; otvárače dverí elektrické; ovoskopy; ozonizéry; ozvučnice ampliónov; palivové čerpadlá pre čerpacie stanice; palivové čerpadlá samoregulačné; pamäte počítačov; parkovacie brány uvádzané do chodu vhodením mince; parkovacie hodiny; pece na laboratórne experimenty; pece laboratórne; pece, piecky laboratórne; peniaze (stroje na počítanie a triedenie-); perá elektronické (pre vizuálne zobrazovacie jednotky); periférne zariadenia počítačov; periskopy; pipety; píšťalky na psov; píšťalky výstražné; planimetre; planografické prístroje; plášte elektrických káblov; plátna premietacie; nosiče tmavých platní (fotografia); plávacie kolesá; plávacie pásy; plávacie vesty; plaváky; plavebné prístroje a nástroje; prístroje na rozbor plynu; plynomery; automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak v pneumatikách; počítač-zápisník (notebook); počítače; počítače - periférne zariadenia; tlačiarne k počítačom; počítacie dosky; počítacie stroje; počítacie (logaritmické) pravítko; programy na počítačové hry; počítačové klávesnice; počítačové pamäte; počítačové programy nahrané; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); počítačový softvér; počítadlá; počítadlo guľôčkové; prilby na počúvanie; podložky pod myš; podnosy laboratórne; podpera zápästia pri práci s počítačom; poistkový drôt; poistky; polarimetre; polovodiče; ponožky elektricky vyhrievané; poplašné zariadenia; počítacie stroje na poštové známky; posuvné meradlá; posuvné meradlo, kaliber; potápačské kombinézy; potápačské masky; potápačské prístroje; potápačské skafandre; zariadenia na rozbor potravy; hubice na požiarne hadice; požiarne hlásiče; požiarne striekačky; požiarnické autá; požiarnické člny a lode; požiarnické palice; pozorovacie prístroje; pravítka tesárske; pravítka, lineáre; pravítka, metre; premietacie plátna; premietacie prístroje; premietačky na diapozitívy; prenosky gramofónové; prenosný prehrávač; prenosný telefón; ochranné zariadenie proti prepätiu; prerušovače; prilby ochranné na šport; prípojky (elektrotechnika); elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie hmyzu; prizmy; procesory (centrálne procesorové jednotky); procesory (základné jednotky samočinného počítača); programy na počítačové hry; nahrané programy obsluhujúce počítač; programy počítačové (stiahnuté z telekomunikačnej siete); protipožiarne ochranné odevy; prúdové usmerňovače; prúty pre prútikárov; pružné disky; publikácie elektronické (stiahnuté z telekomunikačnej siete); puzdrá na cvikre; puzdrá na kontaktné šošovky; puzdrá na okuliare; pyrometre; radary; rádiá; radič článkov (elektrotechnika); rádiologické zariadenia na priemyselné účely; prístroje na rádiové výzvy; rámčeky na diapozitívy; rastre na výrobu štočkov; redukcie elektrické; refraktometre; refraktory; registračné pokladnice; regulátory napätia pre automobily; regulátory osvetlenia divadelnej scény, regulátory otáčok pre gramofóny; regulátory svetla elektrické; relé elektrické; reostaty; reostaty (regulátory na tlmenie svetla), elektrické; reproduktory, amplióny; respirátory na filtráciu vzduchu; manekýn-figurína na resuscitáciu (učebná pomôcka); retiazky na cvikre; retiazky na okuliare; riadenie automatické pre dopravné prostriedky; riadiace panely (elektrina); röntgenové filmy exponované; röntgenové prístroje a zariadenia; röntgenové prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; röntgenové snímky s výnimkou snímok na lekárske účely; röntgenové trubice s výnimkou trubíc na lekárske účely; prístroje na rozbor vzduchu; rozhrania (pre počítače); rozvádzače automatické ako stroje; rozvodné panely; rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrina); ručná krátkovlnná vysielačka; rukavice ochranné; rúry na laboratórne experimenty; rúry elektroinštalačné; rýchlomery; salinometre (prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde); samoregulačné palivové čerpadlá; satelitné navigačné prístroje; satelity na vedecké účely; sčítacie stroje; selenoidné ventily (elektromagnetické prepínače); sextanty; sférometre; siete bezpečnostné; siete ochranné proti nehodám; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; signalizačné píšťalky; signalizačné zariadenie požiarne; signalizačné zvončeky elektrické; signalizačné (návestné) zvonce a zvony; signálne návestné lampáše; signálne návestné lampáše; signály hmlové s výnimkou výbušných; vysielače elektronických signálov; signály s výnimkou výbušných, hmlové; simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov; sirény; sklo pokryté elektrickými vodičmi; skrinky s nástrojmi na rozbor (mikroskopia); skrinky, škatule na reproduktory; skriňové rozvádzače elektrina); slnečné okuliare; slúchadlá telefónne; smerovky (smerové svetlá); snímače dymu (požiarne hlásiče); snímače (zariadenia na spracovanie údajov), skenery; šnúrky na cvikre; šnúrky na okuliare; solárne články; sonary, ultrazvukové lokátory; sondážne plomby; sondážne zariadenia a stroje; sondy na vedecké účely; sonometre; šošovky optické; spájkovačky elektrické; špeciálne puzdrá na fotografické aparáty; špeciálne puzdrá na fotografické aparáty; spektrografy; spektroskopy; spínače; spojky elektrického vedenia; spojky niky na Ucké káble; spojky elektrické; spojky, elektrické; spojovacie skrinky (elektrotechnika); sponky na nos pre plavcov a potápačov; ochranné prilby na šport; okuliare na šport; spriahadlá, elektrické; spúšte uzávierok (fotografia); štartovacie (zapaľovacie káble v motoroch); statívy na fotoaparáty; stereoskopické zariadenia; stereoskopy; štíty na tvár ochranné; štíty ochranné tvárové; stojančeky na orysovanie; stožiare bezdrôtových telegrafov; stožiare pre bezdrôtovú telegrafiu; strihacie zariadenia na strihanie filmov; sulfitometre; súradnicové zapisovače digitálne; sušičky na fotografie; sušičky (zariadenia na použitie v kinematografii); svahomer; svetelné bóje, majáky; svetelné tabule reklamné; svetelné elektronické ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach); svorky elektrické; svorky (elektrotechnika); tachometre; tachometre pre dopravné prostriedky; tachometre pre vozidlá udávajúce vzdialenosť; tampóny do uší; tampóny do uší pre potápačov; taxametre; tégliky laboratórne; telefón prenosný; telefónne drôty; telefónne mikrofóny; telefónne prístroje; telefónne slúchadlá; telefónny záznamník; telefotografické zariadenia; telegrafné drôty; telegrafy (prístroje); telemetre, optické diaľkomery; teleskopy; teleskopy pre strelné zbrane; teletypy, ďalekopisné zariadenia; televízne prijímače; teodolity; prístroje na kontrolu tepla; teplomery s výnimkou lekárskych; snímače teploty; termoionické žiarivky a elektrónky; termostaty; termostaty pre dopravné prostriedky; tienidlá; tkáčske lupy; tlačiarne k počítačom; tlačidlá zvončekov; automatické indikátory nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách, zariadenia na meranie tlaku; tlakomery na ventily; tlmiče svetla elektrické; totalizátory; transformátory (elektrotechnika); tranzistory; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty; trojuholníky výstražné; rúrky elektroinštalačné; turnikety automatické; mechanizmy pre turnikety; tvárnicové vedenie (elektrina); účtovacie stroje; uhlomery; ukazovatele hladiny vody; ukazovatele tlaku (tlakomery); urinometre; urýchľovače častíc; ušné zátky; váhy; ventily selenoidné (elektromagnetické prepínače); verniere; vesty nepriestrelné; videotelefóny; indikátory vetra (na určenie smeru vetra); viskozimetre; vlákna značkovacie pre elektrické drôty; vlhkomery, hygromery; vlnomery; zariadenia na vnútorné spojenie; zariadenia na meranie hladiny vody (vodoznaky); vodiče elektrické; vodováhy; vodováhy, libely; voltmetre; vrecková kalkulačka; batérie do vreckových bateriek; vrstvy elektrokeramického materiálu; výbojky, elektrické s výnimkou výbojok na osvetlenie; vypínače; vysielače elektronických signálov; vysielače (telekomunikácie); vysielacie zaradenia (telekomunikácie); výškomery; vysokofrekvenčné prístroje; výťah (zariadenia na ovládanie-); výtokové rúrky (elektrotechnika); výtyčky (meračské laty); výtyčky, nivelačné laty; vyučovacie prístroje; vzduchomery; zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; záchranné a požiarne rebríky; záchranné bóje; záchranné člny; záchranné pásy; záchranné plachty; záchranné vesty; záchranné zariadenia; záchranné zariadenia a prístroje na záchranu; zafír pre gramofóny; zameriavacie ďalekohľady pre strelné zbrane; zámky elektrické; zapaľovacia dýza (v karburátore); elektrické zariadenia na zapaľovanie; zariadenia na elektrické zváranie; zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia na meranie vzdialeností; zariadenia na rezanie elektrickým oblúkom; zariadenia na spracovanie údajov; kryty na zásuvky (chrániče pred deťmi); zásuvky, zástrčky a iné elektrické spojky; elektrické zariadenia na zatavovanie plastických materiálov; závažia; závitníkové kalibre; zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; žehličky elektrické; bezpečnostné zariadenia pre železničnú dopravu; zememeračské prístroje a nástroje; zememeračské reťaze; žiarovky do zábleskových prístrojov; poistkové drôty zo zliatiny kovov; značkovače (pomôcka na šitie); prístroje na kontrolu poštových známok; zosilňovače; zosilňovacie elektrónky; zrkadlá na kontrolovanie práce; zrkadlá (optika); chránič zubov; zväčšovacie prístroje (fotografia); zväčšovacie sklá; zváracie elektródy; zváracie zariadenia elektrické; zváračské prilby; zváračské prístroje elektrické; prístroje na zváranie elektrickým oblúkom; zvončeky elektrické signalizačné; zvončeky ako poplašné zariadenia; zvony návestné; zvukové signálne zariadenia; bezpečnostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá a na športové zariadenia; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie železničných uzlov; elektronické svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach); koľajnice na uchytenie projektorov, reflektorov s elektrickým ovládaním); ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom s výnimkou zariadení na lekárske účely; viazania bezpečnostné s výnimkou viazaní a postrojov pre sedadlá automobilov.
14 - Acháty; amulety (šperky); amulety, prívesky (šperky); atómové hodiny; bonboniéry, z drahých kovov; brošne ako šperky; budíky; busty z drahých kovov; dózy na čaj z drahých kovov; čajníky z drahých kovov; čajové sitka z drahých kovov; čajové súpravy z drahých kovov; čaše z drahých kovov; cedidlá z drahých kovov; chronometre; chronometre ako hodinky; chronoskopy (na meranie krátkych časových úsekov); ciferníky hodinové a hodinkové; ciferníky (slnečných hodín); cigaretové násadky z drahých kovov; cukorničky z drahých kovov; diamanty; doublé (výrobky pokovované drahými kovmi); drahé kamene; drahé kovy ako surovina alebo polotovar; držiaky na obrúsky z drahých kovov; držiaky na špáradlá z drahých kovov; džbány z drahých kovov; elektrické hodiny a hodinky; klenoty, šperky z emailovanej keramiky; figuríny z drahých kovov; flakóny z drahých kovov; ozdoby z gagátu; gagát (smolné uhlie) ako surovina alebo polotovar; gagátové ozdoby; gombíky manžetové; hodinkové sklíčka; hodinky; hodinové ručičky (do hodín a hodiniek); hodinové skrinky; hodinové stroje; hodiny; hodiny kontrolné; ihelníky z drahých kovov; ihlice ozdobné; ihlice (šperky); ihly z drahých kovov; imitácie zlata; ingoty z drahých kovov; irídium; šperky z jantáru; kanvice na kávu z drahých kovov s výnimkou elektrických; karafy z drahých kovov; kávové súpravy z drahých kovov; kazety na cigary z drahých kovov; kazety na ihly z drahých kovov; klenoty; klenoty, šperky z emailovanej keramiky; klobúkové ozdoby z drahých kovov; kontrolné hodiny; koreničky z drahých kovov; košíky z drahých kovov na použitie v domácnosti; kotvičky hodinárske; kovania ku konským postrojom z drahých kovov; škatule na cigary z drahých kovov; škatule cigaretové, z drahých kovov; škatule, schránky, obaly z drahých kovov; ihlice do kravát; spony na kravaty; krčahy z drahých kovov; krúžky na obrúsky z drahých kovov; kuchynské nádoby z drahých kovov; kuchynské nástroje z drahých kovov; kuchynský a jedálenský riad z drahých kovov; kyvadlá hodinárske; kyvadlové hodiny; luskáčiky z drahých kovov; manžetové gombíky; mechanizmy hodín a hodiniek (hodinové a hodinkové strojčeky); medailóny (šperky, bižutéria); medaily; medené pliešky; meranie času, nástroje na časomieru; mince, peniaze; misky na odkvapkávanie vosku zo sviečok z drahých kovov; misy z drahých kovov; nádoby pre domácnosť z drahých kovov; nádoby z drahých kovov (na použitie v domácnosti); nádoby kuchynské z drahých kovov; náhrdelníky; náradie pre domácnosť z drahých kovov; náramkové hodinky; náramky (šperky); náušnice; odznaky z drahých kovov; olejničky z drahých kovov; olivín (kameň); osmium; ozdobné ihlice; ozdobné skrinky na hodiny; ozdobné stolové misy z drahých kovov; ozdoby na klobúk z drahých kovov; ozdoby na obuv z drahých kovov; ozdoby, šperky; paládium; peňaženky z drahých kovov; perá hodinové; perá (hodinových strojov); perly z ambroidu; perly (klenoty); platina; podnosy z drahých kovov; podnosy z drahých kovov na použitie v domácnosti; podnosy z drahých kovov na použitie v domácnosti; podnosy, tácne, tanieriky z drahých kovov; poháriky z drahých kovov (čase); polievkové misy z drahých kovov; polodrahokamy; popolníky z drahých kovov; pozlátené výrobky; pracky z drahých kovov; prívesky; prívesky na kľúče; prstene; pružiny hodinkové; pudrenky z drahých kovov; puzdrá na chronometre (na meracie prístroje, hodinky); puzdrá na cigarety z drahých kovov; puzdrá na hodinky; puzdrá na ihly z drahých kovov; relikvie z drahých kovov; remienky na hodinky; retiazkové taštičky z drahých kovov; retiazky na hodinky; retiazky z drahých kovov; hodinkové retiazky; retiazky (šperk); ródium; hodinové ručičky; ruténium; šalátové misy z drahých kovov; škatuľky na ihly, z drahých kovov; hodinkové sklíčka; slnečné hodiny; slonovina; sochy z drahých kovov; soľničky z drahých kovov; sošky z drahých kovov; sošky z drahých kovov; šperkovnice z drahých kovov; šperky, klenoty; spinely (minerály); spony do kravát; stolové stojany z drahých kovov, na olej a ocot; stopky; štras (farebné sklo); strieborné nite; strieborné ozdoby; strieborný alebo zlatý riad s výnimkou príborov; strieborný drôt; striebro ako surovina alebo polotovar; striebro (riad); svietniky z drahých kovov; sýpacie soľničky z drahých kovov; dózy na tabak z drahých kovov; tabatierky na cigarety z drahých kovov; tabatierky na cigary z drahých kovov; tabatierky z drahých kovov; taniere z drahých kovov; úchytky na obrúsky z drahých kovov; umelecké diela z drahých kovov; urny z drahých kovov; stojany na vajíčka z drahých kovov; vázy z drahých kovov; viacramenné svietniky z drahých kovov; vlákna z drahých kovov; zápalkové držiaky z drahých kovov; zápalkové škatuľky z drahých kovov; zhášadlá na sviečky z drahých kovov; zlaté vlákna; imitácie zlata; zlato, v surovom stave alebo ako polotovar; zlatý a strieborný riad s výnimkou príborov; zliatiny drahých kovov; známky medené.
18 - Aktovky; aktovky školské; aktovky, kufríky; batohy; biče; blana zlatokopecká; cestovné tašky; cestovné kufre; cestovné tašky kožené; chlebníky; chlopne kožené; chomúty; črevá na výrobu klobás a párkov; dáždniky; diplomatické kufríky; držiaky na kufre; holina; horolezecké palice; imitácie kože; podložky pod jazdecké sedlá; jelenica s výnimkou jelenice na čistenie; kabelkové rámy; kabelky; klapky na oči (postroj pre kone); klapky, chrániče na oči (postroj pre kone); črevá na salámy a párky a klobásy; kľúčenky (kožená galantéria); kostry dáždnikov a slnečníkov; kostry jazdeckého sedla; kovania ku konským postrojom s výnimkou kovaní z drahých kovov; kovanie na postroje; koža jatočných zvierat; koža zvierat; imitácia kože; kože zvieracie; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené škatule na klobúky; kožené lepenky; kožené nite, šnúrky; kožené nite, vlákna; kožené obloženia nábytku; kožené podbradníky; kožené šnúrky; kožené súčasti vojenského výstroja; kožené súčasti vojenskej výstroje; kožené náramenné pásy; kozinka; kožka, blana zlatotepecká; kožušinové pokrývky; kožušiny; kožušiny (ako koža zvierat); kožené škatule na klobúky; krupóny; krúžky na dáždniky; kufre kožené a potiahnuté kožou; kufre z vulkanfíbru; kufre lodné; kufrík s toaletnými potrebami; kufríky; kufre; mastené kože; moleskin (imitácia kože); kožené obloženie nábytku; kožené ozdoby na nábytok; nátrubky; nákolennice pre kone; nákupné tašky; tašky na náradie; náramenné pásy kožené; náramenné remene kožené; nite na šitie kože; obaly na dáždniky; obaly na hudobné nástroje; cestovné obaly na odevy; cestovné obaly na šaty; obojky pre zvieratá; ohlávky; opraty; ozdoby kožené na nábytok; palice na dáždniky; palice na dáždniky; palice na podporu pri chôdzi; pásy kožené náramenné; peňaženky; peňaženky, mešteky na peniaze; peňaženky, nie z drahých kovov; plážové tašky; pobočnica (časť postroja); podložky pod jazdecké sedlá; pokrývky pre zvieratá; poľovnícke tašky; poľovnícke tašky (kapsy); poľovnícke torby; popruhy, opraty; postroje pre zvieratá; kovanie na postroje; poťahy na konské sedlá; povrázky kožené; prikrývky na kone; prikrývky na konské sedlá; kožené puzdrá na pružiny; psie obojky; puzdrá a obaly z vulkanfíbru; puzdrá na navštívenky; puzdrá kožené na pružiny; rámy na kabelky; rebrá na dáždniky alebo slnečníky; rebrá pre dáždniky a slnečníky; remene kožené; remene, korbáče, biče; remienky na korčule; remienky kožené; remienky ako časti postrojov; remienky, šnúrky kožené; retiazkové taštičky s výnimkou taštičiek z drahých kovov; rúčky na dáždniky; rúčky na kufre; rúčky na vychádzkové palice; rukoväti vychádzkových palíc; plecniaky; sedlá jazdecké; sedlárske výrobky; semiš okrem semišu na čistenie; sieťky na nákupy; školské tašky (aktovky); slnečníky; šnúrky kožené; gumené časti strmeňov; strmene kožené; strmene (postroj pre kone); strmene, strmeňové remene jazdeckého sedla; tašky na kolieska; tašky na nosenie detí; tašky poľovnícke; teľacia koža; torby; torby (poľovnícke tašky); upnutie na sedlá; usne ako surovina alebo polotovar; uzdy; uzdy a postroje pre zvieratá; vaky pre horolezcov; vaky pre turistov; vodidlá; vrecia kožené, na balenie; kožené baliace vrecká; vrecká z kože na balenie; vrecká, kožené baliace tašky; vychádzkové palice; vychádzkové sedadlá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  3P 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RICHARD PAUER - 3P; Levočská č. 4, 040 12 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  08.08.2015 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.08.2015 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.05.2006 5/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.10.2006 10/2006 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 02.05.2016 5/2016 MA3M
 
POZ 1437-2005
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.08.2005 3 500,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1437-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.08.2005 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.08.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Avízo o platbe 23.08.2005 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 26.08.2005 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.08.2005 Typ Platba
výsledok rešerše 23.01.2006 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 16.02.2006 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.03.2006 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 16.03.2006 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.08.2006 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 13.03.2009 Typ Doručené
Doklad 13.03.2009 Typ Doručené
všeobecný referátnik 30.03.2009 Typ Odoslané
POZ 1437-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku