Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1436-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234583 
(151)  Dátum zápisu  09.04.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1436-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.09.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.01.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 19, 28, 36, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové stavebné obklady; kovové obklady stien a priečok (pre stavby); kovové pánty; závesy; kovové prefabrikáty (obloženie stavieb); kovové preklady; kovové priečky; kovové priehradové konštrukcie; kovové stropy, stropné dosky; deliace steny.
19 - Debnenie s výnimkou kovového; dlažba s výnimkou kovovej; dlaždicová podlaha s výnimkou kovovej; konštrukcie s výnimkou kovových; lepenkové platne pre stavebníctvo; nekovové obkladačky, dlaždice stavebné; obklady stien a priečok s výnimkou kovových; obklady na budovy s výnimkou kovových; nekovové stavebné panely; parketová dlážka; priečky s výnimkou kovových; rámové konštrukcie s výnimkou kovových; rámy, mriežky s výnimkou kovových; skladacie dvere s výnimkou kovových; stavebné krytiny s výnimkou kovových; stavebné panely s výnimkou kovových; stropy, stropné dosky s výnimkou kovových; deliace steny.
28 - Hračky; kocky; stavebnice.
36 - Sprostredkovanie nehnuteľnosti; oceňovanie a odhady nehnuteľnosti; prenájom nehnuteľnosti; správa nehnuteľnosti; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovatelia nehnuteľností; ubytovacie kancelárie (byty).
37 - Stavebné informácie; stavebníctvo (stavebná činnosť).
42 - Architektonické poradenstvo; architektúra (architektonické služby); grafický dizajn; interiérová výzdoba; módny dizajn; navrhovanie (priemyselný dizajn); priemyselný dizajn; vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických projektov, projektová činnosť; umelecký dizajn; výzdoba interiérov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VARIORIOR 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slabey Ladislav, Ing. arch.; Pútnická 18, 841 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Holakovský Štefan, Ing.; Drobného 13, 841 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.09.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.01.2013 1/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2013 6/2013 FG3M
 
POZ 1436-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.10.2012 215,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1436-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.09.2012 Typ Doručené
Plná moc 25.09.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 12.10.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.11.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 07.11.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 07.11.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.04.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.01.2022 Typ Doručené
POZ 1436-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku