Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1435-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256833 
(151)  Dátum zápisu  04.01.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  04.01.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1435-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  29.09.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.01.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; kancelárske práce; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; marketing; cielený marketing. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Factcool 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FC ecom, s.r.o.; Veľkomoravská 2866/9, Trenčín 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, Košice-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1625509 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  13. 09. 2021 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 29.09.2021 18/2021 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 07.12.2021 23/2021 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.01.2022 1/2022 FG3M
 
POZ 1435-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 27.05.2021 50,00 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.05.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1435-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 21.05.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.05.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.05.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 21.05.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.05.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.05.2021 Typ Doručené
Plná moc 21.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.05.2021 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 21.05.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.05.2021 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 28.05.2021 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.05.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 31.05.2021 Typ Odoslané
výsledok rešerše 31.05.2021 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 30.07.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.07.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.07.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.07.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.07.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.07.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 30.07.2021 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 13.09.2021 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 13.09.2021 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku v CHF 16.09.2021 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 11.11.2021 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.01.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 1435-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku