Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1435-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1435-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  29.09.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; kancelárske práce; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; marketing; cielený marketing. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Factcool 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FC ecom, s.r.o.; Veľkomoravská 2866/9, 911 05 Trenčín 5; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 29.09.2021 18/2021 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 07.12.2021 23/2021 XA3M
 
POZ 1435-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1435-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.05.2021 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 21.05.2021 Typ Doručené
1b Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 21.05.2021 Typ Doručené
1c Osvedčovacia doložka 21.05.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 21.05.2021 Typ Doručené
1e Osvedčovacia doložka 21.05.2021 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 21.05.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 21.05.2021 Typ Doručené
2a Osvedčovacia doložka 21.05.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 24.05.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.05.2021 Typ Platba
5 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 28.05.2021 Typ Platba
6 výsledok rešerše 31.05.2021 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 31.05.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 30.07.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 30.07.2021 Typ Doručené
8b Príloha inde neuvedená 30.07.2021 Typ Doručené
8c Príloha inde neuvedená 30.07.2021 Typ Doručené
8d Príloha inde neuvedená 30.07.2021 Typ Doručené
8e Príloha inde neuvedená 30.07.2021 Typ Doručené
8f Príloha inde neuvedená 30.07.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 13.09.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie POZ 13.09.2021 Typ Interné listy
11 vyžiadanie poplatku v CHF 16.09.2021 Typ Odoslané
12 Notifikácia z OMPI 11.11.2021 Typ Doručené
POZ 1435-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku