Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1434-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234384 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1434-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.09.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 11, 18, 19, 20, 21, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové pánty, závesy; kovové skrinky, kovové škatule; kovové čapy; kovové držadlá, kovové kľučky; kovové kľučky dverí; kovanie na nábytok; háčiky (železiarsky tovar); kovové okná; kovové dvere; kovové tyče; kovové časti nábytku patriace do triedy 6.
07 - Drviče; elektrické kuchynské stroje.
11 - Drezy; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; mikrovlnné rúry; odparovače; pece a piecky s výnimkou laboratórnych.
18 - Kožené obloženia nábytku.
19 - Obklady stien a priečok s výnimkou kovových; dlaždicové podlahy s výnimkou kovových; dvere s výnimkou kovových; drevené dlážky; okná s výnimkou kovových; stavebný materiál s výnimkou kovového.
20 - Nábytok; drevené časti nábytku; regály; dvierka na nábytok; bytové zariadenie (dekoračné predmety); nekovové skrinky na mäso.
21 - Potreby na varenie a pečenie okrem elektrických.
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; reklamná, inzertná a propagačná činnosť; obchodné alebo podnikateľské informácie, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi prihlasovanými v triedach 6, 7, 11, 18, 19, 20 a 21. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Empathy home concept 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šimek Jiří; Vršovická 1525/1C, 251 01 Praha 10; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Csenky Matej, JUDr.; Dolné Bašty 2, 917 01 Trnava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.09.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2012 12/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2013 5/2013 FG3M
 
POZ 1434-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.09.2012 248,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1434-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 21.09.2012 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.10.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 16.10.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 18.10.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.03.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.01.2022 Typ Doručené
POZ 1434-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku