Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1433-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1433-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.07.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie (sťahovateľné).
16 - Časopisy (periodiká); bulletiny (tlačoviny); periodické publikácie.
41 - Online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania).
42 - Chemický výskum; chemické služby; chemické analýzy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CHEMICKÉ ZVESTI 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; Dúbravská cesta 5807/9, Bratislava-Karlova Ves 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1433-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 14.07.2022 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1433-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 13.07.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 19.07.2022 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.07.2022 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 20.07.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.07.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 31.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 31.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 31.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 31.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 31.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.08.2022 Typ Doručené
Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1433-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku