Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1432-2012
(111)  Trademark Number  234383 
(151)  Registration Date  12.03.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1432-2012 
(220)  Application Date  20.09.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.12.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.05.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 29, 35, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
29 - Pizza, pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia, aj mrazené, pripravované prevažne z tovarov obsiahnutých v triede 29, hamburgery, cheesburgery, mäsové sendviče, obložené chlebíčky, obložené a plnené žemle, krokety, zemiakové lupienky, zemiakové hranolčeky, bujóny, vývary, prípravky na výrobu bujónov, vývarov, držky, klobásy, salámy, párky, mäso, mäsové konzervy, mäsové výťažky, prípravky na výrobu polievok, zeleninové šťavy na varenie, šunka, údeniny, konzervované záhradné bylinky, zeleninové šaláty, jedlá želatína, nakladaná zelenina, nakladané uhorky, konzervovaná, sušená a zaváraná zelenina a ovocie, konzervované potraviny, arašidy (spracované), bravčová masť, džemy, hrach (konzervovaný), sušené hrozienka, hydina (nie živá), jedlé oleje a tuky, jogurt, klobásy, salámy, párky, konzervy s rybami, konzervy s ovocím a zeleninou, kyslá kapusta, zemiakové lupienky, margarín, marmeláda, maslo, mäsové konzervy, mlieko, mliečne výrobky, mrazené ovocie a zelenina, paštéty, rybie plátky, konzervované ryby, sardinky, prípravky na výrobu polievok.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami a nápojmi, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 43.
43 - Príprava a dodávka jedla na objednávku do domu, reštaurácie, služby barov, rýchle občerstvenie (bufety), hotelierske služby, kaviarne, prenájom prednáškových sál, prenájom prenosových stavieb, samoobslužné reštaurácie, hotely, prenájom prechodného ubytovania, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny), zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a v rekreačných zariadeniach. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  08.07.04, 26.03.04, 26.03.06, 27.05.12, 27.05.10, 29.01.01, 29.01.03 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  biela, čierna, červená, zelená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Parada Ján; Sídlisko Poľana 851/64, 066 01 Humenné 1; SK 
(740)  Attorney(s)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  20.09.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2012 12/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2013 05/2013 FG3M
 
POZ 1432-2012
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1432-2012
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.09.2012 Type Delivered
1a Plná moc 20.09.2012 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 20.09.2012 Type Delivered
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.09.2012 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 12.10.2012 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.10.2012 Type Payment
4 výsledok rešerše 30.10.2012 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 31.10.2012 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.03.2013 Type Sent document
POZ 1432-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku