Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1432-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234383 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1432-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.09.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 29, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
29 - Pizza, pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia, aj mrazené, pripravované prevažne z tovarov obsiahnutých v triede 29, hamburgery, cheesburgery, mäsové sendviče, obložené chlebíčky, obložené a plnené žemle, krokety, zemiakové lupienky, zemiakové hranolčeky, bujóny, vývary, prípravky na výrobu bujónov, vývarov, držky, klobásy, salámy, párky, mäso, mäsové konzervy, mäsové výťažky, prípravky na výrobu polievok, zeleninové šťavy na varenie, šunka, údeniny, konzervované záhradné bylinky, zeleninové šaláty, jedlá želatína, nakladaná zelenina, nakladané uhorky, konzervovaná, sušená a zaváraná zelenina a ovocie, konzervované potraviny, arašidy (spracované), bravčová masť, džemy, hrach (konzervovaný), sušené hrozienka, hydina (nie živá), jedlé oleje a tuky, jogurt, klobásy, salámy, párky, konzervy s rybami, konzervy s ovocím a zeleninou, kyslá kapusta, zemiakové lupienky, margarín, marmeláda, maslo, mäsové konzervy, mlieko, mliečne výrobky, mrazené ovocie a zelenina, paštéty, rybie plátky, konzervované ryby, sardinky, prípravky na výrobu polievok.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami a nápojmi, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 43.
43 - Príprava a dodávka jedla na objednávku do domu, reštaurácie, služby barov, rýchle občerstvenie (bufety), hotelierske služby, kaviarne, prenájom prednáškových sál, prenájom prenosových stavieb, samoobslužné reštaurácie, hotely, prenájom prechodného ubytovania, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny), zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a v rekreačných zariadeniach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  08.07.04, 26.03.04, 26.03.06, 27.05.12, 27.05.10, 29.01.01, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, čierna, červená, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Parada Ján; Sídlisko Poľana 851/64, 066 01 Humenné 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.09.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2012 12/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2013 5/2013 FG3M
 
POZ 1432-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.10.2012 182,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1432-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Plná moc 20.09.2012 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 20.09.2012 Typ Doručené
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.09.2012 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 12.10.2012 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.10.2012 Typ Platba
4 výsledok rešerše 30.10.2012 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 31.10.2012 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.03.2013 Typ Odoslané
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.01.2022 Typ Doručené
POZ 1432-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku