Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1432-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  217547 
(151)  Dátum zápisu  12.04.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.08.2016 
(210)  Číslo prihlášky  1432-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.08.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.06.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 19, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nosiče údajov všetkých druhov vrátane nosičov so záznamom zvuku a obrazu; publikácie poskytované v elektronickej forme.
16 - Papiernický tovar; nosiče informácií; tlačoviny, publikácie periodické aj neperiodické, katalógy, brožúry; obaly, tašky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky.
19 - Reklamné tabule sklenené a z priehľadných plastov.
35 - Aranžovanie výkladov; reklamná a inzertná činnosť; vydávanie reklamných a propagačných materiálov; prenájom reklamných tabúľ; sprostredkovateľstvo v oblasti výstav komerčných a v oblasti reklamy, sprostredkovanie obchodu s tovarom.
41 - Organizovanie a zabezpečovanie verejných, spoločenských a kultúrnych podujatí; sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a športu; vydavateľská činnosť; organizovanie a zabezpečovanie súťažných a nesúťažných podujatí a prehliadok, prehliadok dievčenskej a ženskej krásy, verejných, spoločenských a kultúrnych podujatí; organizovanie čitateľskej ankety o najpopulárnejšieho speváka, speváčku a skupinu; sprostredkovateľstvo v oblasti výstav nekomerčných (kultúrne a umelecké). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.21, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  žltá, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FORZA, a.s.; Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.08.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2007 01/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.06.2007 06/2007 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 01.07.2016 07/2016 ND3M
 
POZ 1432-2006
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1432-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.08.2006 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 09.08.2006 Typ Doručené
1b Plná moc 09.08.2006 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.08.2006 Typ Platba
3 výsledok rešerše 14.11.2006 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 14.11.2006 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.04.2007 Typ Odoslané
6 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.05.2016 Typ Doručené
6a Plná moc 03.05.2016 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku za obnovu 31.05.2016 Typ Odoslané
8 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 07.06.2016 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 30.06.2016 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis prevodu 08.04.2021 Typ Doručené
10a Plná moc 08.04.2021 Typ Doručené
10b Doklad o prevode 08.04.2021 Typ Doručené
10c Sprievodný list 08.04.2021 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku 21.04.2021 Typ Odoslané
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.04.2021 Typ Platba
13 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1432-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku