Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1431-2007
(111)  Číslo ochrannej známky  225240 
(151)  Dátum zápisu  15.06.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1431-2007 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.08.2007 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 11, 12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Acidometre; acidometre na batérie; aktinometre; akumulátorové banky; akumulátorové nádoby; akumulátorové skrine; nádoby akumulátorov; platne do akumulátorov; akumulátory elektrické; akumulátory elektrické do vozidiel; akustické rúry; akustické spriahadlá; akustické vedenie; alidády (zememeračstvo); ampérmetre; anemometre, vetromery; anódové batérie; anódy; antény; antikatódy; apertometre; prístroje a zariadenia pre astronómiu; audiovizuálna technika na výučbu; elektrické automatické zatvárače dverí; predajné automaty; automaty na vydávanie lístkov; automobilové výstražné trojuholníky; automobilové zapaľovače cigariet; autorádiá; azbestové odevy na ochranu proti ohňu; ochranné azbestové rukavice; azbestové zásteny pre požiarnikov; nástroje na určovanie azimutu; balasty na osvetľovacie prístroje; meteorologické balóny; barometre; elektrické batérie; elektrické batérie do automobilov; batérie do svietidiel; batérie do vreckových lámp; meracie zariadenia na benzín; merače hladiny benzínu; benzínové čerpadlá na stanice pohonných hmôt; betatróny (urýchľovače elektrónov); bezpečnostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a na športový výstroj; bezpečnostné siete (ochranné); bleskozvody; blikavé svetlá; bóje; signalizačné bóje; značkovacie bóje; majáky svetelné; bránky parkovacie, uvádzané do chodu vhodením mince; buzoly, kompasy; bzučiaky; elektrické bzučiaky; elektromagnetické cievky; indukčné cievky; cievky elektrické; fotografické clony; clony proti oslepeniu; clony proti radiácii na priemyselné účely; cukromery; cvikre; cyklotróny; prístroje na zaznamenávanie času; automatické časové spínače; čítače čiarového kódu; čipy (mikroprocesorové doštičky); čipy DNA; číslicové súradnicové zapisovače; prístroje na čistenie gramofónových platní; prístroje na čistenie zvukových diskov; čítacie zariadenia (informatika); čítacie zariadenia (na napovedanie pre účinkujúcich); optické čítače; elektrické články; galvanické články; požiarnické člny; ďalekohľady; ďalekopisy; dávkovacie lyžice; dekompresné komory; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; denzitometre; laboratórne destilačné prístroje; destilačné prístroje na vedecké účely; detektory; detektory dymu; detektory kovov na priemyselné alebo vojenské účely; detektory na zisťovanie falošných mincí; detektory na zisťovanie kovov na priemyselné alebo vojenské účely; diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; diaľkomery; diaľkové ovládače; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie železničných uzlov; elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie; elektronické diáre; kancelárske dierovacie stroje; difrakčné zariadenia; diktovacie stroje; disková jednotka (do počítačov); kompaktné disky; magnetické disky; DNA čipy; dochádzkové hodiny; dopravné signalizačné semafory; svetelné alebo mechanické dopravné značky; dozimetre; dozimetrické prístroje; elektrické drôty; telefónne drôty; poistkové drôty zo zliatin kovov; DVD prehrávač; dýchacie masky s výnimkou masiek na umelé dýchanie; dýchacie prístroje (respirátory) s výnimkou respirátorov na umelé dýchanie; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; dynamometer; dýzy požiarnych hadíc; elektrické dverové zvončeky; materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; zariadenia na rezanie elektrického oblúku; zariadenia na zváranie elektrického oblúku; elektricky ohradené priestory; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie železničných uzlov; elektrolyzéry; elektromagnetické cievky; elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia); elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); elektronické svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach); elektronický prístroj na označovanie výrobkov (etikety); elektronický vreckový slovník prekladový; elektrónky (rádio); elektrónky so žeravenou katódou; epidiaskopy; ergometre; fakturovacie stroje; detektory falošných mincí; faxy; kreslené filmy; filtre na dýchacie masky; fluorescenčné štíty; zariadenia a prístroje pre fyziku; galvanické články; galvanizačné zariadenia; galvanizéry; galvanometre; geodetické nástroje; zariadenia na výmenu gramofónovej ihly; gramofónové platne; gramofóny; hasiace prístroje; heliografické prístroje; elektrické hlásiče; hlasovacie zariadenia; hĺbkovacie laná (meracie); elektrické zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu; hologramy; hovorové rúry (lodné); hracie hudobné automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie zariadenia fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; hudobné hracie automaty uvádzané do chodu vhodením mince; hustomery; hydrometre, vodomery; chemické prístroje a nástroje; chromatografické prístroje na použitie v laboratóriu; chronografy, chronometre ako prístroje; magnetické identifikačné karty; identifikačné magnetické náramky; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; gramofónové ihly; indikátory; indikátory množstva; indikátory straty elektrickej energie; indikátory vetra (na určenie smeru vetra); indukčné cievky; induktory (elektrina); indukty (elektrina); informačné tabule elektronické; inklinometre, sklonomery; inkubátory pre kultúry baktérií; integrované obvody; invertory (elektrotechnika); ionizačné prístroje s výnimkou prístrojov na ionizáciu vzduchu; zachytávače iskier, lapače iskier; jazdecké prilby; elektrické káble; koaxiálne káble; manšón na elektrické káble; kalibračné krúžky; kapilárne rúrky; karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); katódové protikorózne prístroje; katódy; kazetový prehrávač; kazety na mikroskopové sklíčka; kmitomery; magnetické kódovacie matice; kódované magnetické karty; koľajnice na prichytenie projektorov, reflektorov (s elektrickým ovládaním); kolektory elektrické; kompaktné disky; komparátory; kompasy; elektrické prístroje na komutáciu; komutátory; koncovky (elektrotechnika); kondenzátory; elektrické kondenzátory; optické kondenzory; konektory, spojky (elektrina); kontaktné šošovky; puzdrá na kontaktné šošovky; kontakty elektrické; kontakty elektrické z drahých kovov; kontrolné a regulačné prístroje elektrické; korekčné šošovky; kotly, nástroje na kontrolu teplárenských pecí; kozmografické nástroje; prístroje na meranie hrúbky kože; elektrické zariadenia proti krádeži; krajčírske metre; kreslené filmy; krivule, retorty; krokomery; kryštálové detektory; kryty na elektrické zásuvky; kvantomery; prístroje na kvasenie (laboratórne prístroje); zariadenia na prenos kyslíka; laboratórne oblečenie; laktodenzimetre, mliekomery; laktomery; lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; laterna magika; ochranné odevy pre letcov; elektrické prístroje na odstraňovanie líčidiel; liehomery, liehové manometre; automaty na lístky; logy (meracie nástroje); magnetické cylindrické vrstvy; magnetické dekodéry; magnetické médiá; magnetické páskové jednotky do počítačov; magnetické pásky; magnetofóny; magnetoskopy; magnety; magnety ako dekorácia; majáky, bóje svetelné; manekín figurína na resuscitáciu (učebná pomôcka); manometre; manometre (tlakomery); ochranné masky; potápačské masky; matematické prístroje; medený drôt izolovaný; megafóny; mechanické značky; akustické membrány; membrány do vedeckých prístrojov; meniče diskov (do počítačov); meniče elektrické; meracie pomôcky; meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia; merače elektrických strát; meračský stôl; meradlá; prístroje a nástroje na meranie objemu; meteorologické balóny; meteorologické prístroje; metre; metronómy; mierky; mikrofóny; mikrometre; mikrometrické skrutky do optických prístrojov; mikroprocesory; mikrotómy; minciere; mincové mechanizmy na televízne prijímače; mechanizmy na mincové zariadenia; minútové hodiny na použitie v kuchyni; mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom; modemy; monitorovacie počítačové programy; elektrické monitorovacie prístroje; monitory (počítačový hardvér); prístroje na výskum morského dna; mostové váhy; mriežky pre elektrické akumulátory; podložky pod myš; myši (informatika); nabíjacie agregáty elektrických batérií; nabíjačky akumulátorov; špeciálny laboratórny nábytok; nákolenníky pre robotníkov; námorné kompasy; námorné signalizačné zariadenia; náplne (cartridges) na videohry; identifikačné magnetické náramky; elektrické natáčky; návestidlá svetelné alebo mechanické; návestné bóje; návestné lampáše (signálne); navigačné nástroje; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); navigačné satelitné prístroje; neónové reklamy; nepriestrelné vesty; nivelačné nástroje; magnetické nosiče údajov; elektrické objímky; objímky elektrických káblov; laboratórne oblečenie; ochranné obleky proti ohňu; obmedzovače (elektrotechnika); obrúčky cvikrov; nástroje na meranie obrysov; očné tienidlá; odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika); odmerky zo skla; elektrické odpory; odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám; odrazové sklíčka na oblečenie, na zabránenie dopravným nehodám; odrušovače (elektrotechnika); ochranné oblečenie proti ohňu; ohmmetre; ohňovzdorné obaly; ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným nebezpečenstvám; ochranné helmy; ochranné kombinézy pre letcov; ochranné masky; ochranné obleky proti úrazom, radiácii a ohňu; ochranné prilby na šport; ochranné rukavice proti röntgenovým lúčom na priemyselné účely; azbestové požiarnické ochranné štíty; ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom s výnimkou zariadení na lekárske účely; ochranné zariadenie proti prepätiu; okruhpolygrafické slučky; oktanty; olovká; olovnice; nahrané operačné programy; optické čítače; optické kondenzátory; ortuťové libely; oscilografy; okuliare proti oslneniu; štíty proti oslneniu; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; otáčkomery; elektrické otvárače dverí; ovoskopy; ozonizátory; ozvučnice ampliónov; samoregulačné palivové čerpadlá; palivové čerpadlá na čerpacie stanice; pamäte počítačov; parkovacie brány uvádzané do chodu vhodením mince; parkovacie hodiny; magnetické páskové jednotky do počítačov; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; pásky na čistenie nahrávacích hláv; pásky na zvukové nahrávanie; bezpečnostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a na športový výstroj; laboratórne pece; pece na laboratórne experimenty; pece, laboratórne piecky; stroje na počítanie a triedenie peňazí; elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie jednotky); periférne zariadenia počítačov; periskopy; pipety; výstražné píšťalky; píšťalky na psov; planimetre; planografické prístroje; plášte elektrických káblov; premietacie plátna; plávacie kolesá; plávacie pásy; plávacie vesty; plaváky; plavebné prístroje a nástroje; prístroje na rozbor plynu; plynomery; automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak v pneumatikách; počítacie (logaritmické) pravítko; počítacie dosky; počítacie stroje; počítače; periférne zariadenia počítačov; tlačiarne k počítačom; programy na počítačové hry; počítačové klávesnice; počítačové pamäte; nahrané počítačové programy; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); počítačový softvér; počítač-zápisník (notebook); počítadlá; počítadlo guľôčkové; prilby na počúvanie; podložky pod myš; laboratórne podnosy; podpera zápästia pri práci s počítačom; poistkový drôt; poistky; polarimetre; polovodiče; elektricky vyhrievané ponožky; poplašné zariadenia; posuvné meradlá; kaliber; počítacie stroje na poštové známky; potápačské kombinézy; potápačské masky; potápačské prístroje; potápačské skafandre; zariadenia na rozbor potravy; pozorovacie prístroje; hubice požiarnych hadíc; požiarne hlásiče; požiarne striekačky; azbestové zásteny pre požiarnikov; požiarnické autá; požiarnické člny a lode; požiarnické palice; tesárske pravítka; pravítka, lineáre; metre; predajné automaty; prenosný prehrávač; prehrávač DVD; prehrávač kompaktných diskov; premietacie plátna; premietacie prístroje; gramofónové prenosky; prenosný telefón; ochranné zariadenie proti prepätiu; prerušovače; presné meracie prístroje; presné váhy; dverové priezory; audio a videoprijímače; jazdecké prilby; ochranné prilby; ochranné prilby na šport; prípojky (elektrotechnika); elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie hmyzu; prizmy (optika); procesory (centrálne procesorové jednotky); procesory (základné jednotky samočinného počítača); nahrané programy obsluhujúce počítač; protipožiarne ochranné odevy; prúdové usmerňovače; prúty pre prútikárov; pružné disky; puzdrá na cvikre; puzdrá na kontaktné šošovky; puzdrá na okuliare; pyrometre; radary; rádiá; radič článkov (elektrotechnika); rádiologické zariadenia na priemyselné účely; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; prístroje na rádiové výzvy; rastre na výrobu štočkov; elektrické redukcie; refraktometre; refraktory; registračné pokladnice; regulátory napätia automobilov; regulátory osvetlenia divadelnej scény; regulátory otáčok gramofónov; elektrické regulátory svetla; elektrické relé; reostaty; reostaty (regulátory na tlmenie svetla) elektrické; reproduktory, amplióny; respirátory na filtráciu vzduchu; retiazky na cvikre; retiazky na okuliare; automatické riadenie pre dopravné prostriedky; riadiace panely (elektrina); röntgenové filmy exponované; ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom s výnimkou zariadení na lekárske účely; röntgenové prístroje a zariadenia; röntgenové prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; röntgenové snímky s výnimkou snímok na lekárske účely; röntgenové trubice s výnimkou trubíc na lekárske účely; prístroje na rozbor vzduchu; rozhrania (pre počítače); rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrina); ručná krátkovlnná vysielačka; ochranné rukavice; ochranné rukavice proti röntgenovým lúčom na priemyselné účely; potápačské rukavice; elektroinštalačné rúry; rúry na laboratórne experimenty; tachometre; salinometre (prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde); samoregulačné palivové čerpadlá; satelitné navigačné prístroje; satelity na vedecké účely; sčítacie stroje; selenoidné ventily (elektromagnetické prepínače); dopravné signalizačné semafory; sextanty; sférometre; bezpečnostné siete; ochranné siete proti nehodám; signalizačné (návestné) zvonce a zvony; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; signalizačné píšťalky; požiarne signalizačné zariadenie; elektrické signalizačné zvončeky; signálne návestné lampáše; hmlové signály s výnimkou výbušných; vysielače elektronických signálov; hmlové signály s výnimkou výbušných; simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov; sirény; sklo pokryté elektrickými vodičmi; sklonomery; skrinky s nástrojmi na rozbor (mikroskopia); skrinky, škatule na reproduktory; skriňové rozvádzače (elektrina); skúmavky; stroje a zariadenia na skúšanie materiálu; skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; telefónne slúchadlá; smerovky (smerové svetlá); snímače (zariadenia na spracovanie údajov), skenery; snímače dymu (požiarne hlásiče); solárne články; sonáre, ultrazvukové lokátory; sondážne plomby; sondážne zariadenia a stroje; sondy na vedecké účely; sonometre; elektrické spájkovačky; spektrografy; spektroskopy; spínače; elektrické spojky; spojky elektrického vedenia; spojky na elektrické káble; spojovacie skrinky (elektrotechnika); sponky na nos pre plavcov a potápačov; sprchovacie zariadenia pre prípad požiaru; akustické spriahadlá; spriahadlá elektrické; spúšte uzávierok (fotografia); statívy na fotoaparáty; stereoskopické zariadenia; stereoskopy; stojančeky na orysovanie; stožiare bezdrôtových telegrafov; strihacie zariadenia na strihanie filmov; sulfitometre; digitálne súradnicové zapisovače; sušičky na fotografie; svahomer; elektronické svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach); svetelné bóje, majáky; svetelné reklamné tabule; elektrické svorky; svorky (elektrotechnika); šnúrky na cvikre; štartovacie (zapaľovacie) káble v motoroch; ochranné tvárové štíty; tachometre dopravných prostriedkov; tachometre vozidiel udávajúce vzdialenosť; tachometre vozidiel udávajúce vzdialenosť; tampóny do uší; tampóny do uší pre potápačov; taxametre; tégliky (laboratórne); prenosný telefón; telefónne drôty; telefónne mikrofóny; telefónne prístroje; telefónne slúchadlá; telefónny záznamník; telefotografické zariadenia; telegrafné drôty; telegrafy (prístroje); telemetre, teletypy, ďalekopisné zariadenia; televízne prijímače; teodolity; prístroje na kontrolu tepla; teplomery s výnimkou lekárskych; snímače teploty; termoionické žiarivky a elektrónky; termostaty; termostaty do dopravných prostriedkov; textové procesory (zariadenia na úpravu a spracovanie textu); tkáčske lupy; tlačiarne k počítačom; tlačidlá zvončekov; zariadenia na meranie tlaku; automatické indikátory nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách; tlakomery na ventily; elektrické tlmiče svetla; totalizátory; transformátory (elektrotechnika); tranzistory; výstražné trojuholníky; automatické turnikety; mechanizmy turniketov; tvárnicové vedenie (elektrina); účtovacie stroje; uhlomery; ukazovatele hladiny vody; ukazovatele tlaku (tlakomery); urinometre; urýchľovače častíc; ušné zátky; váhy; analytické váhy; listové váhy; vákuové manometre; variometre; prístroje a nástroje na váženie; stroje na váženie; vážiace prístroje; ventily selenoidné (elektromagnetické prepínače); verniére; nepriestrelné vesty; videotelefóny; indikátory vetra (na určenie smeru vetra); viskozimetre; značkovacie vlákna na elektrické drôty; vlhkomery, hygromery; vlnomery; zariadenia na vnútorné spojenie; zariadenia na meranie hladiny vody (vodoznaky); elektrické vodiče; vodováhy; vodováhy, libely; voltmetre; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); vrecková kalkulačka; batérie do vreckových bateriek; vrstvy elektrokeramického materiálu; výbojky elektrické s výnimkou výbojok na osvetlenie; výdajný automat; automaty na vydávanie lístkov; vypínače; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); vysielače (telekomunikácie); vysielače elektronických signálov; vysokofrekvenčné prístroje; výškomery; zariadenia na ovládanie výťahu; výtokové rúrky (elektrotechnika); výtyčky (meračské laty); výtyčky, geodetické laty; výtyčky, nivelačné laty; vyučovacie prístroje; vzduchomery; zábavné zariadenia fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; zafír pre gramofóny; záchranné a požiarne rebríky; záchranné bóje; záchranné člny; záchranné pásy; záchranné plachty; záchranné siete; záchranné vesty; záchranné zariadenia; záchranné zariadenia a prístroje na záchranu; zachytávače iskier, lapače iskier; zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane; elektrické zámky; elektrické zariadenia na zapaľovanie; zapojovacie tabule; zariadenia na elektrické zváranie; zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia na meranie vzdialeností; zariadenia na spracovanie údajov; zásuvky, zástrčky (elektrické kontakty); elektrické zariadenia na zatavovanie plastických materiálov; závažia; závitníkové kalibre; zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; zememeračské prístroje a nástroje; zememeračské reťaze; poistkové drôty zo zliatiny kovov; značkovacie vlákna na elektrické drôty; značkovače (pomôcka na šitie); prístroje na kontrolu poštových známok; zosilňovacie elektrónky; zosilňovače; zrkadlá (optika); zrkadlá na kontrolovanie práce; chrániče zubov; zváracie elektródy; elektrické zváracie zariadenia; zváračské prilby; elektrické zváračské prístroje; prístroje na zváranie elektrickým oblúko; zväčšovacie prístroje (fotografia); elektrické signalizačné zvončeky; zvončeky (ako poplašné zariadenia); návestné zvony; zariadenia na prenášanie zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; pásky so zvukovými nahrávkami; zvukové poplašné zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; zvukové signálne zariadenia; zvukovody, akustické linky; elektrické žehličky; bezpečnostné zariadenia pre železničnú dopravu.
11 - Acetylénové horáky; acetylénové reflektory; parné akumulátory; tepelné akumulátory; výhrevné akumulátory; elektrické nízkotlakové autoklávy; automobilové reflektory; zariadenia do automobilov proti oslneniu (výstroj lámp); lampové banky; banské lampy; elektrické vreckové baterky; baterky (svietidlá); benzínové horáky; bezpečnostné lampy; bicyklové svetlá; bicyklové svietidlá; bidety; cylindre; lampové cylindre; cylindre svietidiel; svietiace domové čísla; zariadenia na čistenie odpadových vôd; články do atómových reaktorov; prístroje na dehydratáciu potravín organického pôvodu; destilačné kolóny; destilačné prístroje; destilačné veže; elektrické ohrievače na detské fľaše; difuzéry k zavlažovacím zariadeniam; difuzéry svetla; drezy; držiaky plynových horákov; dymníky; dymníky do laboratórií; dymové hradidlá; dýzy; elektrické lampy; elektrické strojčeky na výrobu jogurtov; elektrické ventilátory (stolové); expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; fakle; filtračné kávovary elektrické; elektrické filtre na kávu; klimatizačné filtre; filtre (časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť); fontány; ozdobné fontány; fritézy elektrické; acetylénové generátory; plynové generátory; grily (prístroje na pečenie); horáky; baktericídne horáky; lampové horáky; osvetľovacie horečnaté vlákna; horúce platne; zariadenia na horúcovodné kúrenie; hriankovače; hydranty; chladiace komory; chladiace nádoby; chladiace prístroje a zariadenia; chladiace zariadenia a stroje; chladiace zariadenia na chladenie tabaku; chladiace zariadenia na chladenie tekutín; chladiarne; plynové chladiče s výnimkou chladičov ako častí strojov; chladnice; chladničky; zariadenia na pečenie chleba; chromatografické prístroje (na priemyselné účely); inhalačné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; zariadenia na spracovanie jadrových palív a jadrových spomaľovačov; jadrové reaktory; laboratórne kahance; acetylénové kahany; plynové kahany; žeraviace kahany; kachle; kamene z lávy na použitie pri grilovaní; elektrické kanvice; elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; kávovary elektrické; kávové filtre elektrické; klimatizačné prístroje; klimatizačné zariadenia; klimatizačné zariadenia do automobilov; klimatizačné zariadenia do vozidiel; koberce elektricky vyhrievané; komínové dúchadlo, ventilátor; komínové rúry, dymovody; vyžarovacie komíny (priemysel ropy); konštrukcie pecí; kostry pecí; kotlové rúry do vykurovacích zariadení; kotlové rúry vykurovacích kotlov; výhrevné kotly; kotly na pranie; kozlík kovový ku kozubu; kozuby; kozuby (domové); kresadlové zapaľovače na zapaľovanie plynu; sušiace zariadenia na sušenie krmiva; kuchynské odsávače; kuchynské potreby na pečenie a varenie elektrické; kuchynské sporáky; kyslíkovo-vodíkové horáky; laboratórne lampy; stroje a zariadenia na výrobu ľadu; lampáše; lampióny; lampové horáky; elektrické lampy; plynové lampy; lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); lampy na kučeravenie vlasov; lampy na osvetľovanie akvárií; lampy na svietenie; lepidlo, ohrievače gleju; liehové horáky, kahany; osvetľovacie zariadenia lietadiel; lustre; medziprehrievače vzduchu; mikrovlnné rúry; mikrovlnné rúry na priemyselné použitie; zariadenia na chladenie mlieka; mraziace boxy na výrobu ľadu; mraziace vitríny; mraziace zariadenia, mrazničky; chladiace nádoby; nakladače do pecí; elektricky vyhrievané nánožníky; nápojové chladničky; objímky na elektrické svetlá; objímky na svietidlá; elektrické formy na pečenie oblátok; tvarované obloženie pecí; oblúkové lampy; odmrazovače automobilov; odparovače; odsoľovacie zariadenia; ohrievacie fľaše; elektrické ohrievacie podušky s výnimkou podušiek na lekárske účely; ohrievacie železá do žehličiek; ohrievače; ponorné ohrievače; elektrické ohrievače na detské fľaše; ohrievače na nohy, elektrické aj neelektrické nánožníky; ohrievače tanierov; ohrievadlá; ochladzovacie zariadenia a stroje; prístroje na čistenie olejov; olejové horáky; olejové lampy; osvetľovacie prístroje a zariadenia; osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky; osvetľovacie zariadenia vzdušných dopravných prostriedkov; pražiče na ovocie; ozdobné fontány; zariadenia na výrobu pary; parné akumulátory; parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov; pastéry (zariadenia na pasterizáciu); chladiace vane pre pece; chladiace zariadenia pre pece; nakladače do pecí; násypné stojany pre pece; rošty do pecí; tvarovky pre pece; pece (na rozličné účely); pece s výnimkou rúr na experimentálne účely; pece, piecky s výnimkou laboratórnych; pece, sporáky, piecky; pecové popolníky; rúry na pečenie; pekáč, otočný rošt; plášte svietidiel; čističe plynu ako časti plynových zariadení; prístroje na čistenie plynu; zapaľovače na zapaľovanie plynu; plynové bojlery; plynové generátory; plynové horáky; držiaky na plynové horáky; plynové kondenzátory s výnimkou kondenzátorov ako častí strojov; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo plynových potrubí; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo plynových zariadení; vyhrievané podušky elektrické s výnimkou podušiek na lekárske účely; polievacie zariadenia na automatické zavlažovanie; polymerizačné zariadenia; ponorné ohrievače; automatické dopravníky na prepravu popola; pecové popolníky; ohrievače do postele; potápačské svetlomety; pouličné lampy, kandelábre; pražiace stroje; pražiče kávy; pražiče na kávu; premietacie lampy; preplachovacie kontajnery; preplachovacie kontajnery; prikrývky elektrické vyhrievacie nie na lekárske účely; prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; prístroje na chladenie vzduchu; prístroje na výrobu ľadu; prostriedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou prostriedkov na osobné použitie; radiátorové uzávery; elektrické radiátory; radiátory (na kúrenie); radiátory ústredného kúrenia; ražne; nukleárne reaktory; automobilové reflektory; svetelné reflektory; reflektory (svetlá); reflektory na vozidlá; reflektory vozidiel; regenerátory tepla; regulačno-bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia; regulačno-bezpečnostné zariadenia na plynové zariadenia; reťaze farebných žiaroviek; roštnice; rošty do pecí; rošty na opekanie mäsa; rozmrazovacie zariadenia na vozidlá; ohrievače na rozmrazovanie skiel vozidiel; komínové rúry; mikrovlné rúry na priemyselné použitie; rúry s výnimkou rúr na experimentálne účely; skrubre (práčky plynu ako časti plynových zariadení); pražiace stroje na slad; soláriá ako prístroje; solárne kolektory; solárne pece; spájkovacie lampy; baktericídne spaľovacie komory; laboratórne spaľovacie komory; spaľovne, spaľovacie pece; sporáky; sterilizačné vrecká jednorazové; sterilizátory; stolné variče; stropné svetlá; prístroje a zariadenia na sušenie; zariadenia na sušenie krmiva; vzduchové sušiče; elektrické sušiče bielizne; svetelné gule, banky; svetelné rúry; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; svetlá na automobily; svetlá na dopravné prostriedky; potápačské svetlomety; svetlomety na vozidlá; svetlomety, reflektory; príslušenstvo rúr zo šamotu; šetriče paliva; špirály ako časti destilačných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení; pražiace stroje na tabak; zariadenia na chladenie tabaku; tepelné čerpadlá; tepelné generátory; zariadenia na teplovodné kúrenie; teplovodné vykurovacie zariadenia; teplovzdušné rúry; teplovzdušné zariadenia; termostatické ventily (ako časti ústredného kúrenie); objímky na tienidlá; tienidlá na lampy; elektrické tlakové hrnce; elektrické tlakové varáky; tvarovky pre pece; uhlík do oblúkových lámp; UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske účely; vankúše (elektricky vyhrievané) s výnimkou vankúšov na lekárske účely; variče; varné prístroje a zariadenia; ventilátory (ako časti vetracích zariadení); ventilátory (klimatizácia); regulačné ventily na reguláciu hladiny v nádržiach; ventily na reguláciu hladiny v nádržiach; vetracie zariadenia; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; mraziace vitríny; elektrické vykurovacie vlákna; horečnaté vlákna na svietenie; vlákna do elektrických lámp; osvetľovacie zariadenia pre vozidlá; vyhrievacie zariadenia na odmrazovanie okien vozidiel; zariadenia pre vozidlá proti oslneniu (výstroj lámp); sterilizačné jednorazové vrecká; vreckové baterky; elektrické vreckové baterky; vreckové ohrievače; elektrické výbojky; výbojky elektrické na osvetlenie; prenosné vyhne; výhrevné platne; vyhrievacie telesá; vyhrievacie zariadenia na rozmrazovanie okien automobilov; vykurovacie články; vykurovacie telesá; elektrické vykurovacie telesá; vykurovacie telesá do automobilov; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; výmenníky tepla s výnimkou výmenníkov ako častí strojov; vypaľovacie pece zubárske; vyvíjače acetylénu; vyžarovacie komíny na použitie v rafinériách ropy; ionizátory vzduchu; ionizátory na čistenie vzduchu; ohrievače vzduchu; sterilizátory na vzduch; zariadenia na filtrovanie vzduchu; zariadenia na osvieženie vzduchu; vzduchové sušiarne; vzduchové ventily na parné vykurovacie telesá; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; zapaľovače na zapaľovanie plynu; zapaľovače; zariadenia na dezinfikovanie; zariadenia na praženie kávy; zariadenia na spracovanie palív a jadrového materiálu; zariadenia na sušenie; zariadenie na otáčanie ražňom; zavlažovacie stroje pre poľnohospodárstvo; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; výhrevné žeraviace vlákna; žiariče; žiarivky; žiarovky; elektrické žiarovky; žiarovky do automobilových smeroviek; žiarovky do smeroviek na vozidlá.
12 - Autá; autobusy; autokary; automobilové obývacie prívesy; automobilové pneumatiky; automobilové podvozky; automobilové reťaze; automobilové strechy; automobily; karosérie automobilov; plátenné strechy na automobily; autopoťahy; autosedadlá; riaditeľné balóny; vzdušné balóny; kolesá na banské vozíky; batožinové kufre na motocykle; batožinové nosiče na vozidlá; betonárske miešačky (vozidlá); bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov; bezpečnostné viazania (pásy) na autosedadlá; bicykle; bicyklové blatníky; bicyklové brzdy; bicyklové hlavy; bicyklové pneumatiky; bicyklové pumpy; bicyklové ráfy; bicyklové rámy; bicyklové reťaze; bicyklové sedadlá; bicyklové stojany; bicyklové špice; bicyklové ťahadlá riadenia; bicyklové zvončeky; blatníky; bočné prívesné vozíky; brzdové čeľuste na vozidlá; brzdové diely do vozidiel; brzdové obloženia do vozidiel; brzdy vozidiel; zvončeky na bicykle; čalúnenie automobilov; čapy na pneumatiky; čapy náprav; čelné sklá; člnové háky; člnové výložníky; člny; nákladné člny; pracovné člny; detské kočíky; detské športové kočíky; diaľkovo ovládané vozidlá (iné než hračky); kozmické dopravné prostriedky; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach; dreziny, vozíky; adhézne záplaty na opravy duše; bicyklové duše; náradie na opravu duše; duše na kolesá automobilov; duše pneumatík; dvere na dopravné prostriedky; dvojkolesové ručné vozíky; dvojkolesové vozíky; električky; elektromobily; galusky na bicykle; golfové vozíky; lodné háky; obruče hlavy kolies; hnacie reťaze do pozemných vozidiel; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; hroty na pneumatiky; hydraulické obvody do vozidiel; hydroplány; hydroplány (klzáky); chladiarenské vozidlá; jachty; kabíny lanovej dráhy; kamióny, nákladné vozidlá; kapoty na automobilové motory; kapoty na vozidlá; karavany (obytné prívesy); karosérie dopravných prostriedkov; katapultovacie kreslá (do lietadiel); kesón (dopravný prostriedok); klaksóny automobilov; kľukové skrine ako časti pozemných vozidiel (s výnimkou motorov); kľuky na bicykle; kočíky; kryty na kočíky; skladacie alebo športové kočíky; striešky na kočíky; napínače na špice kolesá; okolesníky železničných kolies; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; kolesá automobilov; kolesá bicyklov; kolesá vozidiel; kolieska do vozíkov; kolobežky; lodné komíny; komíny lokomotív; kompy; kormidlá; lodné kormidlové stroje; kormidlové veslá; lodné kostry; kostry člnov; koše (nosiče batožiny) na bicykloch; kozmické dopravné prostriedky; kropiace vozidlá; kryty na detské kočíky; kryty na kočíky; vozíky na kufre; brzdové lamely do vozidiel; lanovky; lejacie vozíky; letecké prístroje, stroje a zariadenia; lietadlá; obojživelné obojživelné; lode, loďky; lodné kormidlá; lodné kostry; lodné rebrá; lokomobily (trakčné motory); lokomotívy; lôžka pre dopravné prostriedky; lúče automobilových kolies; lyžiarske vleky; meniče točivých momentov v pozemných vozidlách; mikrolitrážne automobily (kabínové skútre); mopedy; motocykle; elektrické motory do pozemných vozidiel; ťahacie motory; motory motocyklov; náboje kolies automobilov; nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách); nákladné autá; nákladné dodávkové vozidlo; naklonené roviny na spúšťanie člnov; napínače na špice (do kolies); čapy náprav; nápravy vozidiel; nárazníky (tlmiče nárazov na koľajové vozidlá); nárazníky automobilov; nárazníky vozidiel; nosiče batožiny na vozidlá; nosiče lyží na autá; brzdové obloženie do dopravných prostriedkov; obojživelníky (hydroplány); obruče hláv kolies; obruče kolies; obruče na kolesá vozidiel; odstavné miesta pre vozidlá; ochranné siete na dámske bicykle; ochranné zariadenia lodí; okenné tabule na okná automobilov; okienka (kruhové otvory); okolesníky železničných kolies; opierky na sedadlá automobilov; opravárske náradie na opravu pneumatík; zariadenia do automobilov proti oslneniu; ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných vozidiel; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; padáky; kanoistické pádla; uzávery na palivové nádrže automobilov; pásky na protektorovanie pneumatík; húsenicové pásy na traktory; pásy na pásové vozidlá; pedále na bicykle; plášte na pneumatiky; plávajúce rýpadlá; pneumatiky; automobilové pneumatiky; bicyklové pneumatiky; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; pneumatiky na bicykle; pneumatiky na vozidlá; automobilové podvozky; podvozky vozidiel; podvozky železničných vozňov; pojazdné bufety; pontóny; poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov; poťahy na sedadlá vozidiel; poťahy na volanty vozidiel; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; prevodovky do pozemných vozidiel; prevody do pozemných vozidiel; príchytky (na špice) na kolese; protišmykové reťaze, snehové reťaze; protišmykové zariadenia na automobilové pneumatiky; tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov; pružiny závesov do automobilov; vzduchové pumpy (výbava automobilov); ráfy kolies automobilov; rámy na bicykle; rámy, podvozky automobilov; rázsošky, reaktívne (propulzné) mechanizmy do pozemných vozidiel; reaktívne motory do pozemných vozidiel; reduktory (redukčné ozubené súkolesia do pozemných vozidiel); reštauračné vozne; protišmykové reťaze; reťaze na bicykle a motocykle; riadené balóny; riadidlá bicyklov; rohatky; sane (dopravný prostriedok); sanitky; sánky; sedačkové výťahy; sedadlá automobilov; sedadlá na bicykle a motocykle; sedadlové poťahy automobilov; odkladacie siete na batožinu pre dopravné prostriedky; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; sklopné zadné dosky (časti dopravných prostriedkov); sklopné zadné dosky dopravných prostriedkov (časti strojov) samohybné; lodné skrutky; smerovky na bicykle; smerovky na dopravné prostriedky; smerovky na vozidlá; snehové skútre (snehové vozidlá); spacie vozne; spätné zrkadlá; spojky pozemných vozidiel; spojky, spriahadlá na vlečenie vozidiel; spojovacie tyče pre pozemné vozidlá nie ako časti motorov; železničné spriahadlá; spriahadlá pozemných vozidiel; spriahadlá, spojky na vlečenie vozidiel; stierače; stojany na bicykle; lodné stožiare; stožiare, lodné sťažne; striešky na detské kočíky; stúpadlá na vozidlá; súkolesia do pozemných vozidiel; súkolesia, ozubené kolesá na bicykle; bicyklové špice; špice na kolesá vozidiel; športové autá; táčky; tienidlá proti slnku do automobilov; tlmiace pružiny na vozidlá; perovania tlmičov do vozidiel; tlmiče automobilov; torzné dynamá do pozemných vozidiel; torzné tyče do vozidiel; traktory; transmisné remene do pozemných vozidiel; transportné vozíky visutej lanovky; trojkolky; dodávkové trojkolky; trojkolesové vozíky; turbíny do pozemných vozidiel; uzávery palivových nádrží vozidiel; vagóny; železničné chladiace vagóny; ventily na automobilové pneumatiky; veslá; bezpečnostné viazanie na sedadlá automobilov; visutá lanová dráha; vlečné vozidlá, ťahače; lyžiarske vleky; vodné dopravné prostriedky; vojenské vozidlá na dopravu; volanty vozidiel; poťahy na volanty vozidiel; voľnobežky do pozemných vozidiel; chladiarenské vozidlá; zariadenia proti oslepeniu do vozidla; vozidlá (vojenské) na dopravu; vozidlá na diaľkové ovládanie (iné než hračky); invalidné vozíky; vidlicové stohovacie alebo nakladacie vozíky; vozíky čistiace; vozíky lanovej dráhy; vozíky na hadice; vozíky na kufre; vozíky na lejaciu panvu; vozíky na manipuláciu s tovarom; vozíky na nákupy; vozíky na odliatky; vozne lanovej dráhy; železničný vozový park; vozy; vrtule, propelery; vyklápacie vozíky; vyklápacie zariadenia ako časti nákladných vozňov a vagónov; vyklápače ako časti nákladných áut; výstuže plavidiel; vysúvacie mechanizmy (spojky) na lode; vzducholode, balóny; vzduchové pumpy (výbava vozidiel); vzdušné balóny; vzdušné dopravné prostriedky; vznášadlá; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zadné dvierka (ako časti pozemných vozidiel); zájazdové autobusy; priľnavé gumené záplaty na opravu duší; zariadenia do vozidiel zabraňujúce oslneniu; zariadenia lanovej dráhy; zásobovacie trojkolky; závažie na vyváženie kolies vozidiel; závesné reťazce pre dopravné prostriedky; závesné tlmiče pre dopravné prostriedky; zdvíhacie zadné dvere (časti pozemných vozidiel); zdvižné vozíky; zdvižné zadnice (časti pozemných vozidiel); spätné zrkadlá; železničné vozne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  biz mediator, s.r.o.; Svätovojtešská 3, 831 03 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  01.08.2017 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.08.2017 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2008 1/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 06.08.2009 8/2009 FH3M
3 Zaniknuté ochranné známky 02.07.2018 7/2018 MA3M
 
POZ 1431-2007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.08.2007 3 500,00 SKK
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 09.04.2008 800,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.12.2008 500,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.02.2009 16,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1431-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 01.08.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.08.2007 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.08.2007 Typ Platba
výsledok rešerše 19.09.2007 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.09.2007 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 13.11.2007 Typ Interné listy
Námietka proti zápisu - FAX 07.04.2008 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 07.04.2008 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 08.04.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 11.04.2008 Typ Platba
výzva na doplnenie podania námietok 17.04.2008 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 21.04.2008 Typ Odoslané
Plná moc 15.05.2008 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 01.07.2008 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 17.07.2008 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.08.2008 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.08.2008 Typ Doručené
všeobecný referátnik 15.08.2008 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 18.08.2008 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 18.08.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.10.2008 Typ Doručené
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 15.12.2008 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 16.12.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.12.2008 Typ Platba
Plná moc 30.01.2009 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.02.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.02.2009 Typ Platba
Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 31.03.2009 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 08.04.2009 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 03.06.2009 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.07.2009 Typ Odoslané
POZ 1431-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku