Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1430-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  206103 
(151)  Dátum zápisu  07.05.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.05.2011 
(210)  Číslo prihlášky  1430-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.05.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  0977806 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.11.2000 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  BX 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.02.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.08.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér na použitie pri tvorbe, inštalácií a prevádzkovaní aplikačných programov na hlavnom počítači a klientskych/serverových aplikačných programov na integráciu finančných, výrobných a predajných funkcií podniku a na vedenie klientskeho servisu a podporu podnikových funkcií.
16 - Letáky, knihy, bulletiny, časopisy, správy, noviny, manuály a príručky z oblasti vedenia podniku, informačnej technológie a počítačového spracovania informácií.
35 - Konzultácie v oblasti vedenia podniku, konzultácie v oblasti obchodu, vedenia a konzultácie v oblasti obchodných postupov; konzultačné služby v oblasti obchodného marketingu; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s počítačovým hardvérom a softvérom; poskytovanie informácií týkajúcich sa konzultácie v oblasti vedenia podniku, konzultácie v oblasti obchodu a financií; projektový manažment v oblasti tvorby, špecifikácie, kúpy, inštalácie a zavádzania informačných systémov; konzultácie v oblasti business acquisition; analytické služby, a to analýza trhu a oceňovanie v oblasti obchodu; vedenie obchodných prieskumov a prieskumov trhu; poskytovanie obchodných informačných služieb v oblasti obchodného manažmentu zmien, obchodného procesného manažmentu, obchodného strategického manažmentu a plánovacích služieb a obchodných technológií; plánovanie obchodného manažmentu, konzultácie týkajúce sa fúzie podnikov; prepájanie podnikov; vedenie obchodného prieskumu a výskumu; dohľad nad podnikmi; podpora obchodného a priemyselného manažmentu; ekonomické predpovede a analýza; konzultácie v oblasti personálneho manažmentu; príprava podnikových správ; usporiadávanie a vedenie obchodných prezentácií a konferencií v oblasti obchodu a obchodného manžmentu; poskytovanie informácií v oblasti obchodných konzultácií.
36 - Služby v oblasti finančníctva; finančné analýzy; služby v oblasti peňažníctva; financovanie spojeného kapitálu.
37 - Služby týkajúce sa inštalácie, zavádzania, údržby a opráv počítačov, počítačových systémov, počítačových sietí a počítačového hardvéru.
39 - Distribúcia výučbových materiálov k jednotlivým kurzom.
41 - Vzdelávacie služby, najmä vedenie kurzov, seminárov a workshopov v oblasti rozvoja a zavádzania počítačového softvéru, použitia počítačového softvéru, obchodu a obchodných operácií.
42 - Právne služby, a to sprostredkovávanie; vývoj výučbových materiálov pre iných v oblasti vývoja a zavádzanie počítačového softvéru; poskytovanie informácií v oblasti informačnej technológie, počítačov a počítačových systémov; konzultácie v oblasti počítačov, počítačových systémov a tvorby počítačových systémov; počítačové služby, a to tvorba počítačových systémov pre iných; počítačové služby, a to poskytovanie databáz v oblasti konzultácie týkajúcej sa obchodu, informačnej technológie, počítačov a počítačových systémov; konzultačné služby v oblasti informačnej technológie; tvorba počítačového softvéru pre iných; tvorba počítačových pracovísk; služby týkajúce sa inštalácie, zavádzania, údržby a opráv počítačového softvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Accenture Global Services Limited; 3 Grand Canal Plaza, Upper Grande Canal Street, Dublin 4; IE 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka; Grösslingova 6 - 8, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.05.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.02.2004 02/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.08.2004 08/2004 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.04.2011 04/2011 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.04.2011 04/2011 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.04.2011 04/2011 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
 
POZ 1430-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1430-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.05.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 11.05.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.05.2001 Typ Platba
3 Doklad o práve prednosti 11.06.2001 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 27.02.2003 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.07.2003 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 04.09.2003 Typ Doručené
7 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 09.09.2003 Typ Platba
8 pokyn na zverejnenie POZ 13.11.2003 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.05.2004 Typ Odoslané
10 Oznámenie 28.10.2010 Typ Doručené
10a Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.10.2010 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.10.2010 Typ Doručené
11a Plná moc 28.10.2010 Typ Doručené
11b Doklad 28.10.2010 Typ Doručené
12 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.10.2010 Typ Doručené
12a Doklad o prevode/prechode 28.10.2010 Typ Doručené
12b Plná moc 28.10.2010 Typ Doručené
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.10.2010 Typ Doručené
13a Doklad o prevode/prechode 28.10.2010 Typ Doručené
13b Plná moc 28.10.2010 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku 14.01.2011 Typ Odoslané
15 vyžiadanie poplatku 14.01.2011 Typ Odoslané
16 vyžiadanie poplatku 14.01.2011 Typ Odoslané
17 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 03.02.2011 Typ Platba
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.02.2011 Typ Platba
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.02.2011 Typ Platba
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.02.2011 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2011 Typ Odoslané
22 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 29.04.2011 Typ Doručené
22a Plná moc 29.04.2011 Typ Doručené
23 vyžiadanie poplatku za obnovu 27.05.2011 Typ Odoslané
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.06.2011 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
26 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.09.2020 Typ Doručené
27 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Typ Doručené
27a Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
27b Plná moc 07.04.2021 Typ Doručené
POZ 1430-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.02.2011 Accenture Global Services GmbH Accenture Global Services GmbH
2 Prevod majiteľa 23.02.2011 Accenture International S.A.R.L. Accenture Global Services GmbH
3 Prevod majiteľa 23.02.2011 Accenture Global Services Limited Accenture International S.A.R.L.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 23.02.2011 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku