Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 143-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  143-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.01.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Gélové bujóny; zmesi živočíšnych alebo rastlinných surovín v paste na prípravu hotových jedál a štiav k mäsu; mäsové výpeky v paste; hotové omáčky v paste na báze živočíšnych alebo rastlinných surovín; mäsové paštéty; mäsové nátierky; nátierky z rýb; zeleninové nátierky; paradajkový pretlak; zeleninové pyré; olivové pyré; syrové nátierky; syry; mliečne nátierky.
30 - Horčica; studené omáčky (dipy); tatárske omáčky; majonézy; omáčky na špagety; salsa omáčky; pikantné omáčky; potravinárske dresingy (omáčky); kečup; koreniace zmesi; korenie.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29 a 30 tohto zoznamu; reklama; podpora predaja pre tretie osoby; prenájom reklamného času v komunikačných médiách a na sociálnych sieťach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.01, 26.04.06, 26.04.24, 26.04.22, 27.05.24, 27.05.15, 27.05.19, 26.07.05, 27.03.11, 05.09.15, 26.04.99, 29.01.01, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela, žltá, oranžová, červená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Orkla Foods Česko a Slovensko a.s.; Mělnická 133, 277 32 Byšice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka; Přístavní 24, 170 00 Praha; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 143-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.01.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 143-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.01.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 26.01.2022 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.01.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.01.2022 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.01.2022 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.05.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 24.05.2022 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 06.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.06.2022 Typ Doručené
POZ 143-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku