Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 143-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  202307 
(151)  Dátum zápisu  05.03.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.01.2022 
(210)  Číslo prihlášky  143-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.01.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky a liečivá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SANORIN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Xantis Pharma Limited; Lemesou, 5, EUROSURE TOWER, 1st floor, Flat/Office 101, 2112, Nicosia; CY 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2002 12/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2003 06/2003 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.05.2004 05/2004 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.04.2012 04/2012 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 04/2012 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.08.2017 08/2017 TC3M
8 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 143-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 143-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.01.2002 Typ Doručené
1a Plná moc 22.01.2002 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.01.2002 Typ Platba
3 výsledok rešerše 13.09.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 17.09.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.03.2003 Typ Odoslané
6 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.02.2004 Typ Doručené
6a Doklad o prevode/prechode 17.02.2004 Typ Doručené
6b Plná moc 17.02.2004 Typ Doručené
7 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2004 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 24.03.2004 Typ Odoslané
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.01.2012 Typ Platba
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.01.2012 Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.01.2012 Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.01.2012 Typ Doručené
12a Plná moc 09.01.2012 Typ Doručené
12b Doklad o podniku/podnikateľovi 09.01.2012 Typ Doručené
13 Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 09.01.2012 Typ Doručené
14 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 19.01.2012 Typ Odoslané
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.01.2012 Typ Platba
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 01.02.2012 Typ Odoslané
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.02.2012 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis prechodu 16.09.2015 Typ Doručené
19a Doklad o prechode 16.09.2015 Typ Doručené
19b Plná moc 16.09.2015 Typ Doručené
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.09.2015 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2015 Typ Odoslané
22 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 03.05.2016 Typ Doručené
23 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 10.05.2016 Typ Platba
24 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 16.05.2016 Typ Platba
25 sprievodný list k výpisu z registra OZ 23.05.2016 Typ Odoslané
26 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2017 Typ Platba
27 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 20.03.2017 Typ Doručené
28 Doplnenie materiálov 11.04.2017 Typ Doručené
28a Plná moc 11.04.2017 Typ Doručené
29 dodatok k osvedčeniu OZ 03.07.2017 Typ Odoslané
30 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2021 Typ Doručené
31 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.09.2021 Typ Platba
32 Doplnenie materiálov 29.09.2021 Typ Doručené
32a Plná moc 29.09.2021 Typ Doručené
32b Sprievodný list 29.09.2021 Typ Doručené
33 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.09.2021 Typ Doručené
34 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2021 Typ Odoslané
POZ 143-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 02.03.2004 IVAX Pharmaceuticals s. r. o. IVAX - CR a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 02.03.2004 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.02.2012 Teva Czech Industries s.r.o. IVAX Pharmaceuticals s. r. o.
4 Prevod majiteľa 11.11.2015 Xantis Pharma Limited Teva Czech Industries s.r.o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 11.11.2015 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.06.2017 Xantis Pharma Limited Xantis Pharma Limited
7 Zápis alebo zmena zástupcu 11.10.2021 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku