Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1428-2019
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1428-2019 
(220)  Application Date  27.06.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nosiče dát, nahrané aj nenahrané; záznamové disky; softvér; prístroje a nástroje vzdelávacie; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku; kreslené filmy, animované filmy.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, patriace do triedy 16; tlačoviny, knihárske výrobky; fotografie, papiernický tovar a písacie potreby; potreby pre umelcov; maliarske štetce; vzdelávacie a učebné potreby (okrem prístrojov); tlačiarenské štočky a stereotypy.;
41 - Výchova, vyučovanie a vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov, školení; zabezpečovanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých a zábavných podujatí, seminárov, školení, prehliadok, výstav a súťaží; organizovanie filmových prehliadok; všetko vrátane sprostredkovania. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.16, 26.01.99, 26.01.03, 26.01.13, 27.05.01, 01.05.23, 01.15.09, 01.03.02, 26.01.19, 26.01.24, 26.11.12, 26.15.01, 26.02.05, 26.07.01, 26.07.04, 27.01.06, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.08 
(540) Trademark