Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1428-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1428-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nosiče dát, nahrané aj nenahrané; záznamové disky; softvér; prístroje a nástroje vzdelávacie; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku; kreslené filmy, animované filmy.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, patriace do triedy 16; tlačoviny, knihárske výrobky; fotografie, papiernický tovar a písacie potreby; potreby pre umelcov; maliarske štetce; vzdelávacie a učebné potreby (okrem prístrojov); tlačiarenské štočky a stereotypy.;
41 - Výchova, vyučovanie a vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov, školení; zabezpečovanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých a zábavných podujatí, seminárov, školení, prehliadok, výstav a súťaží; organizovanie filmových prehliadok; všetko vrátane sprostredkovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.16, 26.01.99, 26.01.03, 26.01.13, 27.05.01, 01.05.23, 01.15.09, 01.03.02, 26.01.19, 26.01.24, 26.11.12, 26.15.01, 26.02.05, 26.07.01, 26.07.04, 27.01.06, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie