Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1428-2018
(111)  Číslo ochrannej známky  249772 
(151)  Dátum zápisu  15.05.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  15.05.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1428-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.06.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Finančné poradenstvo; finančné služby; bankovníctvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; poisťovníctvo; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KLIK.SK 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Klikpojisteni.cz, s.r.o.; Sokolovská 371/1, 186 00 Praha; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.06.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2019 02/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2019 07/2019 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 14.04.2021 07/2021 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 26.05.2021 10/2021 PC3M
 
POZ 1428-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1428-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.06.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 19.06.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.06.2018 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.07.2018 Typ Platba
4 výsledok rešerše 15.01.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 17.01.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.05.2019 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis prechodu 16.02.2021 Typ Doručené
7a Plná moc 16.02.2021 Typ Doručené
7b Doklad o prechode 16.02.2021 Typ Doručené
7c Žiadosť o zápis prevodu 16.02.2021 Typ Doručené
7d Žiadosť o zápis prevodu 16.02.2021 Typ Doručené
7e Výpis z obchodného registra 16.02.2021 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 25.02.2021 Typ Odoslané
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.03.2021 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2021 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis prechodu 24.03.2021 Typ Doručené
11a Doklad o prechode 24.03.2021 Typ Doručené
11b Plná moc 24.03.2021 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku 09.04.2021 Typ Odoslané
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.04.2021 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1428-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 18.03.2021 Klikpojisteni.cz, s.r.o. Klikpojisteni.cz, a.s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.03.2021 Belička Ivan, Ing.
3 Prevod majiteľa 04.05.2021 Klikpojisteni.cz, s.r.o. Klikpojisteni.cz, s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 04.05.2021 Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku