Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1427-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1427-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nosiče dát, nahrané aj nenahrané; záznamové disky; softvér; prístroje a nástroje vzdelávacie; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku; kreslené filmy, animované filmy.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, patriace do triedy 16; tlačoviny, knihárske výrobky; fotografie, papiernický tovar a písacie potreby; potreby pre umelcov; maliarske štetce; vzdelávacie a učebné potreby (okrem prístrojov); tlačiarenské štočky a stereotypy.
41 - Výchova, vyučovanie a vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov, školení; zabezpečovanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých a zábavných podujatí, seminárov, školení, prehliadok, výstav a súťaží; organizovanie filmových prehliadok; všetko vrátane sprostredkovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  UAT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby; Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1427-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1427-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.06.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.06.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.07.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 08.08.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.08.2019 Typ Odoslané
6 Žiadosť o späťvzatie prihlášky 13.09.2019 Typ Doručené
7 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z.z.) 19.09.2019 Typ Odoslané
8 rozhodnutie o nevrátení poplatku 13.11.2019 Typ Odoslané
POZ 1427-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku