Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1427-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200977 
(151)  Dátum zápisu  11.11.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.05.2011 
(210)  Číslo prihlášky  1427-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.05.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 17, 19, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové stavebné materiály.
17 - Izolačné materiály.
19 - Stavebné materiály nekovové, obklady, dlažba, sanitárna keramika, murovacie materiály, cement, vápno, strešné krytiny.
37 - Stavebná činnosť, stavby a prestavby, izolácia stavieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.03.11, 07.15.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  STAVO ARTIKEL - SLOVAKIA, spol. s r.o.; Kolárovská 1023, 014 01 Bytča; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.05.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2002 08/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2003 02/2003 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.01.2005 01/2005 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.07.2009 07/2009 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.10.2011 10/2011 ND3M
 
POZ 1427-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1427-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.05.2001 Typ Doručené
2 Vyjadrenie označenia 22.05.2001 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.05.2001 Typ Platba
4 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 31.05.2001 Typ Platba
5 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 19.06.2001 Typ Odoslané
6 Plná moc 25.06.2001 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 10.05.2002 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 10.05.2002 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.11.2002 Typ Odoslané
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.06.2004 Typ Doručené
10a Doklad o prevode 14.06.2004 Typ Doručené
11 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 05.07.2004 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 02.09.2004 Typ Doručené
13 Odpoveď na správu úradu 06.09.2004 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku 28.09.2004 Typ Odoslané
15 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.10.2004 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 26.11.2004 Typ Odoslané
17 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 10.02.2009 Typ Doručené
17a Doklad o prevode 10.02.2009 Typ Doručené
17b Plná moc 10.02.2009 Typ Doručené
17c Doklad o podniku/podnikateľovi 10.02.2009 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku 17.04.2009 Typ Odoslané
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.04.2009 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 21.05.2009 Typ Odoslané
21 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 06.05.2011 Typ Doručené
22 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.05.2011 Typ Doručené
23 vyžiadanie poplatku za obnovu 02.06.2011 Typ Odoslané
24 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 09.06.2011 Typ Doručené
24a Plná moc 09.06.2011 Typ Doručené
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.06.2011 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 12.09.2011 Typ Odoslané
27 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.09.2020 Typ Doručené
28 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.04.2021 Typ Doručené
29 vyžiadanie poplatku za obnovu 03.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1427-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 21.10.2004 JANEPA, a. s. Bubla Jaroslav, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.10.2004 Kubínyi Peter, Bc. Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
3 Prevod majiteľa 15.05.2009 STAVO ARTIKEL - SLOVAKIA, spol. s r.o. JANEPA, a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 15.05.2009 Kubínyi Peter, Bc.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 03.08.2011 Kubínyi Peter, Bc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku