Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1426-2019
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1426-2019 
(220)  Application Date  27.06.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nosiče dát, nahrané aj nenahrané; záznamové disky; softvér; prístroje a nástroje vzdelávacie; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku; kreslené filmy, animované filmy.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, patriace do triedy 16; tlačoviny, knihárske výrobky; fotografie, papiernický tovar a písacie potreby; potreby pre umelcov; maliarske štetce; vzdelávacie a učebné potreby (okrem prístrojov); tlačiarenské štočky a stereotypy.
41 - Výchova, vyučovanie a vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov, školení; zabezpečovanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých a zábavných podujatí, seminárov, školení, prehliadok, výstav a súťaží; organizovanie filmových prehliadok; všetko vrátane sprostredkovania. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ANIMOFEST 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby; Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 1426-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1426-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.06.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 27.06.2019 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.07.2019 Type Payment
4 výsledok rešerše 07.08.2019 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.08.2019 Type Sent document
6 Žiadosť o späťvzatie prihlášky 13.09.2019 Type Delivered
7 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z.z.) 19.09.2019 Type Sent document
8 rozhodnutie o nevrátení poplatku 13.11.2019 Type Sent document
POZ 1426-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku