Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1426-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  238129 
(151)  Dátum zápisu  13.10.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1426-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.08.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.12.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 10 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Vonné oleje; prípravky na ošetrovanie pokožky vo forme masti, krému, gélu, spreja, pien, pleťových emulzií, pleťových mliek, pleťových vôd, opaľovacích krémov, opaľovacieho mlieka, oleja, olejových kúpeľov, pevných a tekutých mydiel; regeneračné prípravky.
05 - Adjuvanciá na lekárske účely, antibakteriálne, dezinfekčné prípravky, prípravky proti bolesti hlavy, liečivé byliny, dietetické potraviny upravené na lekárske účely, doplnky výživy na lekárske účely, drogy na liečebné účely, glukóza na lekárske účely, liečivé korene, liečivé cukríky a liečivé pastilky, liečivé rastliny, mentol, pastilky na farmaceutické účely, potrava na farmaceutické účely, dietetické potraviny prispôsobené na lekárske účely, výživové doplnky.
10 - Lekárske prístroje a nástroje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  STOPNÁDCHA - DR. WEISS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PQ PARTNERS LIMITED; Athinon 5, Nicosia; CY 
(740)  Zástupca (-ovia)  Pirohár Jozef, JUDr.; Podzámska 29, 940 01 Nové Zámky; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.08.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2014 7/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.12.2014 12/2014 FG3M
 
POZ 1426-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.08.2013 166,00 EUR
39 Poplatok za pokračovanie v konaní 07.03.2014 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1426-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.08.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 07.08.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.08.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 09.10.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.10.2013 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 06.02.2014 Typ Odoslané
Oznámenie 13.02.2014 Typ Doručené
Žiadosť o pokračovanie v konaní 13.02.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 03.03.2014 Typ Odoslané
39 Poplatok za pokračovanie v konaní 10.03.2014 Typ Platba
rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní 17.03.2014 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 03.04.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.04.2014 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 28.04.2014 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.11.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1426-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku