Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1426-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202702 
(151)  Dátum zápisu  12.05.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.05.2011 
(210)  Číslo prihlášky  1426-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.05.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.08.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  10, 24, 27 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  10 - Lekárske a zverolekárske prístroje a nástroje, ortopedické predmety, najmä elastické obväzy, bandáže na chrbát, bandáže na zápästie, členkové bandáže, bandáže na lakeť, bandáže na koleno, bandáže pre malé zvieratá, bandáže pre kone, ľanové (plátenné) podložky pre chorých, magnety, permanentné magnety, magnetické fólie všetko na medicínske a/alebo ortopedické účely, posteľné prikrývky na liečebné účely, najmä podložky pre chorých na lôžku, prikrývky na prevenciu proti decubitom.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky, matracové prikrývky.
27 - Podložky (rohože), najmä podložky na spanie pre malé zvieratá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stefan Schröder Textilvertrieb; Heidkämpe 15, 28816 Fahrenhorst; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.05.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 06.08.2001 08/2001 XC3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2003 02/2003 BA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.08.2003 08/2003 FG3M
4 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
 
POZ 1426-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1426-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.05.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.05.2001 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 19.06.2001 Typ Odoslané
4 Plná moc 08.08.2001 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.09.2002 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 08.11.2002 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 15.11.2002 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 15.11.2002 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.05.2003 Typ Odoslané
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.05.2011 Typ Platba
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.05.2011 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.09.2020 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Typ Doručené
POZ 1426-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku