Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1425-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234379 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1425-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.09.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinkové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie (tlačoviny), galvanotypy (polygrafia), grafické zobrazenie, grafiky, chromolitografy (polygrafia), kalendáre, kartón, lepenka, papierové kávové filtre, papierové knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papierenský tovar), obrazy, papiernický tovar, tlačené periodické a neperiodické publikácie, plagáty, polygrafické písmo, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo z lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo z plastických materiálov na balenie.
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb, poradenstvo a manažment pre podniky, dekorácia a aranžovanie výkladov, obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, televízna reklama, reklamné agentúry, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, zabezpečovanie obchodných transakcií (pre tretie osoby), reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, služby riadenia ľudských zdrojov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 36.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, realitné kancelárie, správa nehnuteľností, vedenie nájomných domov, obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, finančné analýzy, bankovníctvo, burzové maklérstvo, klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie), služby na využívanie dôchodkových fondov, faktoring, spravovanie financií, finančné informácie, finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančné poradenstvo, finančné služby, finančný lízing, garancie, záruky, kaucie, hypotéky (poskytovanie pôžičiek), informácie o poistení, investovanie kapitálu, kapitálové investície, klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov), konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, finančný lízing, oceňovanie a odhady nehnuteľností, poistenie proti nehodám, finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), oceňovanie a odhady (daňové), platenie splátok, zdravotné poistenie, uzatváranie poistiek, poistky životné, poradenstvo v oblasti poistenia, pôžičky (finančné), sporiteľne, spravovanie financií, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie (maklérstvo), úverové banky, uzatváranie poistiek proti požiaru, vydávanie cenných papierov, vydávanie cestovných šekov, vydávanie kreditných kariet. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.25, 24.15.01, 26.05.06, 26.05.24, 27.05.12, 25.05.01, 29.01.01, 29.01.04, 25.05.94 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DOBRÉ REALITY s. r. o.; Dlhá ulica 426/3, Prievidza 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.09.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2012 12/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2013 5/2013 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 12.10.2022 19/2022 TC3M
 
POZ 1425-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.10.2012 165,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 13.09.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1425-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 17.09.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 17.09.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 17.09.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.10.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.10.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 30.10.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 30.10.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.03.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.01.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 07.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 07.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1425-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.09.2022 DOBRÉ REALITY s. r. o. DOBRÉ REALITY s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku