Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1420-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235078 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1420-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.09.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 39, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie, najmä obsahujúce reportáže, správy, informácie o rozvoji detí a mládeže, stiahnuté z telekomunikačnej siete; detský vzdelávací softvér; vedecké súpravy pre deti v podobe vzdelávacích prístrojov; počítačový softvér; všetky druhy počítačového softvéru, osobitne softvér na tvorbu testov, súťaží a kvízov, na zadávanie testov, súťaží a kvízov, na vyhodnocovanie testov, súťaží a kvízov a na štatistické analýzy výsledkov testov, súťaží a kvízov, predovšetkým všeobecných vedomostných testov, vedomostných súťaží a vedomostných kvízov; všetky druhy školských didaktických testov, písomiek a dotazníkov v elektronickej forme; nahrané programy na sprístupňovanie a zdieľanie manuálov, príručiek a videí; počítačové databázy v elektronickej podobe uložené na samostatných nosičoch a/alebo v rámci internetových, intranetových, dátových, informačných či telekomunikačných sietí; informácie, testy a záznamy v elektronickej podobe uložené na samostatných nosičoch a/alebo v rámci internetových, intranetových, dátových, informačných či telekomunikačných sietí; CD disky; DVD disky; textové procesory; zariadenia na úpravu a spracovanie textu; zariadenia na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát; MP3 prehrávače; premietacie prístroje, projektory; kompaktné disky; optické alebo magnetické nosiče údajov; záznamové diskety do počítačov; pevné disky (harddisky) do počítačov; počítače; notebooky; počítačový hardvér; periférne zariadenia k počítačom; zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov; magnetické identifikačné karty, elektronický prekladový slovník.
16 - Všetky druhy školských didaktických testov, písomiek, formulárov a dotazníkov (pre základné, stredné a vysoké školy) v papierovej forme; tlačené publikácie (najmä odborné a metodické) pre pedagogických pracovníkov, žiakov aj širšiu verejnosť; databázy na papierových nosičoch; periodická a neperiodická tlač; knihy; brožúry; časopisy (periodiká); noviny; tlačivá; plagáty; katalógy; kalendáre; príručky; prospekty; ročenky; fotografie (tlačoviny); papierové propagačné materiály; letáky; grafické reprodukcie; informačné produkty na papierových nosičoch; letáky; tlačené reklamné a úžitkové manuály; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; písacie potreby; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; nálepky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčekové predmety; darčekové predmety z papiera, kartónu a lepenky patriace do tejto triedy; papiernický tovar; albumy; atlasy; formuláre; predmety z kartónu; školské potreby (papiernický tovar); lepiace štítky; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov na balenie; papierové vlajky; pútače z papiera alebo z lepenky.
35 - Propagácia darcovstva; propagácia nadačných aktivít; vyhľadávanie sponzorov; maloobchodné a veľkoobchodné služby so všetkými druhmi publikácií pre žiakov, učiteľov, metodikov a iných pracovníkov rezortu školstva, osobitne učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, metodických príručiek a zbierok úloh či testov v tlačenej alebo elektronickej podobe; maloobchodné a veľkoobchodné služby so školskými a psychologickými testami a písomkami, previerkami, písomnými prácami, dotazníkmi a skúškami bez ohľadu na ich administrácie (písomne, ústne, elektronicky), vrátane elektronických bánk úloh a zbierok úloh na elektronických nosičoch; automatizované spracovanie údajov, osobitne údajov získaných z testovania žiakov; zhromažďovanie (okrem dopravy) rôzneho tovaru, najmä už uvedeného tovaru pre tretie osoby umožňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili tovar a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu alebo prostredníctvom iných komunikačných médií; reklama; rozhlasová a televízna reklama; reklamné a inzertné služby; reklamné agentúry; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; návrh a úprava reklamných materiálov; návrh reklamných manuálov; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov a inzertných materiálov; šírenie informácií reklamného, propagačného a komerčného charakteru; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; príprava inzertných stĺpcov; marketingové štúdie; prieskum trhu; prieskum vzťahov s verejnosťou; sekretárske služby; zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; služby spracovania informácií; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; podpora predaja pre tretie osoby; pomoc priemyselným alebo obchodným podnikom pri vedení obchodnej činnosti, rozvoji spoločností; poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; fakturačné služby; lobistické služby na obchodné účely; služby porovnávania cien; administratívne spracovanie nákupov na objednávku; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie služieb v triede 35, 39, 41 a 42; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu.
39 - Distribúcia všetkých druhov publikácií pre žiakov, učiteľov, metodikov a iných pracovníkov rezortu školstva, osobitne učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, metodických príručiek a zbierok úloh či testov v tlačenej alebo elektronickej podobe; distribúcia školských a psychologických testov a písomiek, previerok, písomných prác, dotazníkov a skúšok bez ohľadu na ich administrácie (písomne, ústne, elektronicky), vrátane elektronických bánk úloh a zbierok úloh na elektronických nosičoch; doprava; preprava; informácie o doprave a preprave; služby spojené s prenájmom prepravných vozidiel; prenájom dopravných prostriedkov; služby týkajúce sa poskytovania informácií o cestovaní alebo o preprave tovaru poskytovaných sprostredkovateľmi alebo turistickými kanceláriami a informácií o tarifách, cestovných poriadkoch a možnostiach prepravy; organizovanie ciest; služby cestovnej kancelárie v oblasti dopravy predovšetkým dopravy pre školské zariadenia; organizovanie ciest a exkurzií; sprevádzanie a preprava cestujúcich; autobusová doprava; rezervácia (v doprave); rezervácia zájazdov; organizovanie výletov; balenie a skladovanie tovaru, predovšetkým učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, metodických príručiek a zbierok úloh a/alebo testov v tlačenej forme; služby spojené s balením tovaru pred jeho expedovaním; distribúcia tovaru na dobierku; prenájom skladísk a skladovacích kontajnerov; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu.
41 - Konkurzy pre televízne súťaže talentov; tvorba talentových šou; nemateriálna a nefinančná charitatívna činnosť v oblasti výchovy, vzdelávania, športu a kultúry pre deti, mládež a sociálne znevýhodnených ľudí a pre zariadenia, ktoré sa starajú o tieto skupiny ľudí; pedagogická činnosť; vyučovanie; vzdelávanie; skúšanie; preskúšavanie; výcvik; tvorba, vydávanie, publikovanie a prenájom všetkých druhov publikácií pre žiakov, učiteľov, metodikov a iných pracovníkov rezortu školstva, osobitne učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, metodických príručiek a zbierok úloh či testov v tlačenej alebo elektronickej podobe; tvorba, publikovanie, vydávanie, zadávanie a vyhodnocovanie školských a psychologických testov a písomiek, previerok, písomných prác, dotazníkov a skúšok bez ohľadu na ich administrácie (písomne, ústne, elektronicky), vrátane elektronických bánk úloh a zbierok úloh na elektronických nosičoch; všetky formy (písomné, ústne, elektronické a kombinované) testovania, skúšania, hodnotenia a klasifikácie žiakov alebo študentov základných, stredných a vysokých škôl; edičná činnosť s výnimkou reklamnej; prednášky; kurzy; semináre; workshopy; školenia (najmä pre pracovníkov rezortu školstva); všetky druhy kurzov, seminárov a vzdelávacích podujatí pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl; všetky druhy kurzov, seminárov a vzdelávacích podujatí pre rodičov, učiteľov, metodikov, školských inšpektorov a iných pracovníkov rezortu školstva; všetky korešpondenčné formy vzdelávania určené žiakom základných, stredných a vysokých škôl a pracovníkom rezortu školstva; všetky druhy kvízov a súťaží pre žiakov všetkých druhov škôl; všetky druhy a formy vzdelávacích podujatí pre učiteľov, rodičov, metodikov, školských inšpektorov a riadiacich pracovníkov rezortu školstva; prieskumy úrovne vedomostí, zručností; zisťovanie názorov a postojov žiakov, učiteľov, rodičov, metodikov, školských inšpektorov a ďalších pracovníkov rezortu školstva; vydávanie príručiek, kníh, časopisov, periodík; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; odborné, obsahové a organizačné zabezpečenie prijímacích a talentových skúšok na základných, stredných a vysokých školách; odborné poradenstvo a konzultačné služby ku službám uvedeným v tejto triede; informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov; služby organizovania slávností a výnimočných podujatí; akademické vzdelávacie služby; audiovizuálne prezentačné služby na vzdelávacie účely; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu.
42 - Tvorba softvéru, osobitne softvéru na tvorbu testov, súťaží a kvízov, na zadávanie testov, súťaží a kvízov, na vyhodnocovanie testov, súťaží a kvízov a na štatistické analýzy výsledkov testov, súťaží a kvízov; počítačové programovanie; návrh softvéru; návrh počítačových systémov; výskum a vývoj v oblasti softvéru a počítačov; servis a aktualizovanie počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; inštalácia počítačových programov; analýza softvéru; diagnostikovanie a testovanie softvéru; prenájom počítačov a počítačového softvéru; prenájom počítačových periférnych zariadení; grafický dizajn a priemyselný dizajn; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické média; vedecké štatistické prieskumy úrovne vedomostí, zručností, názorov, postojov žiakov a učiteľov základných, stredných a vysokých škôl; vedecké automatizované štatistické spracovanie údajov (najmä výsledkov rôznych výskumov a prieskumov v oblasti školstva a vzdelávania); vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových webových stránkach; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; odborné poradenstvo a konzultačné služby ku už uvedeným službám uvedeným v tejto triede; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.05.01, 26.01.24, 26.01.18, 27.05.24, 27.01.05, 27.01.12, 27.05.11, 26.07.05, 26.01.08, 29.01.01, 27.05.15, 27.99.20 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  tehlová (terakota) a jej odtiene 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Talentída, n.o.; Vranovská 6, 851 02 Bratislava - Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.09.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2013 4/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2013 9/2013 FG3M
 
POZ 1420-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.09.2012 215,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2022 96,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1420-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
všeobecný referátnik 18.09.2012 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 18.09.2012 Typ Doručené
Plná moc 18.09.2012 Typ Doručené
všeobecný referátnik 24.09.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.09.2012 Typ Platba
Plná moc 27.09.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.09.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 27.09.2012 Typ Doručené
výsledok rešerše 11.01.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.01.2013 Typ Odoslané
Oznámenie 05.02.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 05.02.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 07.02.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 11.02.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.07.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.01.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 09.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1420-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku