Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1420-2005
(111)  Trademark Number  214597 
(151)  Registration Date  14.07.2006 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  05.08.2015 
(210)  Application Number  1420-2005 
(220)  Application Date  05.08.2005 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.04.2006 
(450)  Publication of Registration Date  07.09.2006 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu; elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické zoznamy a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch - pre zákazníkov; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času na všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; prieskum trhu; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
38 - Šírenie správ, informácií prostredníctvom informačných sietí; poskytovanie interaktívneho elektronického, zvukového a obrazového spojenia; služby informačných kancelárií zverejňované cez, prostredníctvom alebo pomocou sieťového distribučného systému; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské všetkých druhov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; fotografovanie, fotografická reportáž; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; tvorba počítačovej grafiky; poskytovanie elektronických publikácií (on-line) bez možnosti kopírovania; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
42 - Grafický dizajn; poradenstvo v oblasti autorských práv; spravovanie autorských práv; sprostredkovanie v uvedených činnostiach. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Nový Čas špeciál Krížovky 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  05.08.2025 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.04.2006 04/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.09.2006 09/2006 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2012 09/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.11.2015 11/2015 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 03/2019 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 08/2019 PC3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Československá obchodná banka, a.s. 11.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 1420-2005
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1420-2005
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.08.2005 Type Delivered
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.08.2005 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.08.2005 Type Payment
3 výsledok rešerše 23.01.2006 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 03.02.2006 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.07.2006 Type Sent document
6 Oznámenie 27.04.2012 Type Delivered
6a Plná moc 27.04.2012 Type Delivered
7 všeobecný referátnik 03.05.2012 Type Sent document
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2012 Type Delivered
8a Plná moc 03.05.2012 Type Delivered
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2012 Type Payment
10 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Type Sent document
11 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.12.2012 Type Delivered
12 všeobecný referátnik 12.12.2012 Type Sent document
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 17.12.2012 Type Delivered
14 dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Type Sent document
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.08.2015 Type Delivered
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 21.08.2015 Type Sent document
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.08.2015 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2015 Type Sent document
19 Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Type Delivered
19a Doklad o prechode 06.12.2018 Type Delivered
19b Doklad o prechode 06.12.2018 Type Delivered
19c Doklad o prechode 06.12.2018 Type Delivered
19d Generálna plná moc 06.12.2018 Type Delivered
19e Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Type Delivered
20 Doplnenie materiálov 10.12.2018 Type Delivered
20a Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Type Delivered
20b Doklad o prevode 10.12.2018 Type Delivered
20c Doklad o prevode 10.12.2018 Type Delivered
20d Plná moc 10.12.2018 Type Delivered
20e Plná moc 10.12.2018 Type Delivered
20f Plná moc 10.12.2018 Type Delivered
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Type Payment
22 dodatok k osvedčeniu OZ 11.02.2019 Type Sent document
23 Žiadosť o zápis prevodu 28.03.2019 Type Delivered
24 vyžiadanie poplatku 26.04.2019 Type Sent document
25 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2019 Type Payment
26 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.05.2019 Type Sent document
27 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Type Delivered
27a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Type Delivered
27b Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
27c Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
27d Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
28 Odpoveď na správu úradu 08.07.2019 Type Delivered
28a Príloha inde neuvedená 08.07.2019 Type Delivered
28b Výpis z obchodného registra 08.07.2019 Type Delivered
29 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Type Payment
30 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Type Sent document
31 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Type Sent document
32 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Type Delivered
32a Sprievodný list 26.08.2021 Type Delivered
32b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Type Delivered
32c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
32d Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
32e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
32f Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
32g Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
33 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Type Payment
34 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Type Sent document
POZ 1420-2005
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.07.2012 Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. RINGIER SLOVAKIA a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.02.2013 Porubčan Róbert, Ing.
3 Prevod majiteľa 05.02.2019 Život Publishing, a.s. Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 05.02.2019 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
5 Prevod majiteľa 11.07.2019 News and Media Holding a.s. Život Publishing, a.s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 11.07.2019 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku