Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1420-2005
(111)  Číslo ochrannej známky  214597 
(151)  Dátum zápisu  14.07.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.08.2015 
(210)  Číslo prihlášky  1420-2005 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.08.2005 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.04.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.09.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu; elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické zoznamy a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch - pre zákazníkov; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času na všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; prieskum trhu; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
38 - Šírenie správ, informácií prostredníctvom informačných sietí; poskytovanie interaktívneho elektronického, zvukového a obrazového spojenia; služby informačných kancelárií zverejňované cez, prostredníctvom alebo pomocou sieťového distribučného systému; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské všetkých druhov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; fotografovanie, fotografická reportáž; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; tvorba počítačovej grafiky; poskytovanie elektronických publikácií (on-line) bez možnosti kopírovania; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
42 - Grafický dizajn; poradenstvo v oblasti autorských práv; spravovanie autorských práv; sprostredkovanie v uvedených činnostiach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Nový Čas špeciál Krížovky 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  05.08.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.04.2006 04/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.09.2006 09/2006 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2012 09/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.11.2015 11/2015 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 03/2019 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 08/2019 PC3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 11.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 1420-2005
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1420-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.08.2005 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.08.2005 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.08.2005 Typ Platba
3 výsledok rešerše 23.01.2006 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 03.02.2006 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.07.2006 Typ Odoslané
6 Oznámenie 27.04.2012 Typ Doručené
6a Plná moc 27.04.2012 Typ Doručené
7 všeobecný referátnik 03.05.2012 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2012 Typ Doručené
8a Plná moc 03.05.2012 Typ Doručené
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2012 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.12.2012 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 12.12.2012 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 17.12.2012 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Typ Odoslané
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.08.2015 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 21.08.2015 Typ Odoslané
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.08.2015 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2015 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Typ Doručené
19a Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
19b Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
19c Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
19d Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
19e Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
20 Doplnenie materiálov 10.12.2018 Typ Doručené
20a Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Typ Doručené
20b Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
20c Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
20d Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
20e Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
20f Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 11.02.2019 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis prevodu 28.03.2019 Typ Doručené
24 vyžiadanie poplatku 26.04.2019 Typ Odoslané
25 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2019 Typ Platba
26 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.05.2019 Typ Odoslané
27 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
27a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
27b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
27c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
27d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
28 Odpoveď na správu úradu 08.07.2019 Typ Doručené
28a Príloha inde neuvedená 08.07.2019 Typ Doručené
28b Výpis z obchodného registra 08.07.2019 Typ Doručené
29 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
30 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Typ Odoslané
31 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Typ Odoslané
32 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
32a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
32b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
32c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
32d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
32e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
32f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
32g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
33 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Typ Platba
34 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 1420-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.07.2012 Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. RINGIER SLOVAKIA a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.02.2013 Porubčan Róbert, Ing.
3 Prevod majiteľa 05.02.2019 Život Publishing, a.s. Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 05.02.2019 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
5 Prevod majiteľa 11.07.2019 News and Media Holding a.s. Život Publishing, a.s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 11.07.2019 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku