Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1419-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251556 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1419-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 04, 05, 06, 07, 08, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 35, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemikálie pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; prípravky na reguláciu rastu rastlín; chemické prípravky na zlepšenie pôdy; prípravky na hnojenie; hnojivá; rašelina (hnojivo); kompost; humus; liadok; maštaľný hnoj; hlina; zeminy na pestovanie; destilovaná voda; štepárske vosky; štepárske tmely na stromy; chemické prípravky na čistenie vody; chemické prípravky na konzervovanie potravín; kyseliny; zásady (chemické látky); soli (chemické prípravky); enologické baktericídne látky (chemické prípravky na použitie pri výrobe vína); chemické prípravky na prevenciu chorôb viniča; prípravky na čírenie vína; bentonit; fermenty na chemické použitie; bakteriálne prípravky okrem prípravkov na lekárske a zverolekárske použitie; bakteriologické prípravky okrem prípravkov na lekárske a zverolekárske použitie; kultúry mikroorganizmov, nie na lekárske a zverolekárske použitie.
04 - Palivá; materiály na svietenie; sviečky (na svietenie); palivové drevo; uhlie (palivo); drevené uhlie (palivo); drevené brikety; rašelina (palivo); rašelinové brikety (palivo); koks; palivové oleje; priemyselné oleje; vosky (surovina); vazelína na priemyselné použitie.
05 - Prípravky na ničenie škodcov; fungicídy; herbicídy; insekticídy; pesticídy; prípravky proti parazitom; prípravky na sterilizáciu pôd; chemické prípravky na ošetrovanie viniča; jedy.
06 - Kovové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov; drobný železiarsky tovar; drôt; drôtené pletivo; kovové rebríky; kovové prenosné stavby; kovové altánky (stavebné konštrukcie); kovový stavebný materiál.
07 - Poľnohospodárske náradie okrem ručného; ručné nástroje a náradie (nie na ručný pohon); poľnohospodárske stroje; kypriče (stroje); vyorávače (stroje); kosačky na trávniky (stroje); krovinorezy (stroje); kultivátory (stroje); drviče odpadu (stroje); čerpadlá, pumpy (stroje); lisy na hrozno; nástroje (časti strojov); čepele (časti strojov).
08 - Ručné nástroje a náradie (na ručný pohon); záhradné náradie na ručný pohon; hrable; motyky; rýle; lopaty; lopatky na sadenie alebo presádzanie; kosy; kosáky; vidly; čakany; krompáče; kladivá (ručné nástroje); sekery; sekerky; pílky (ručné náradie); štepárske nástroje; nožiarsky tovar; nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie); nástroje na ostrenie; ručné plečky; vyorávače (ručné nástroje); prístroje na ničenie rastlinných škodcov na ručný pohon; postrekovače na striekanie insekticídov.
17 - Plastové fólie, nie na balenie; nekovové ohybné rúry a hadice; tesniace, výplňové a izolačné materiály; penové hmoty na aranžovanie kvetov (polotovary).
19 - Nekovové stavebné materiály; drevo (polotovar); kameň; štrk; piesok okrem lejárskeho; hlina; kamenárske výrobky; prenosné stavby (nekovové); nekovové altánky (stavebníctvo).
20 - Nábytok; záhradný nábytok; stojany na kvety (nábytok); prútený alebo košikársky tovar; nekovové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov; nekovové tyče k rastlinám alebo stromom; drevené alebo plastové rebríky; tesniace uzávery okrem kovových; nekovové fľaškové uzávery.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; pomôcky na zavlažovanie, polievanie; aranžérske držiaky na kvety a rastliny; kvetináče; ozdobné črepníky (nie papierové); výrobky zo skla, porcelánu a keramiky; kade, putne; demižóny; fľaše; sklené nádoby; kefy; čistiace potreby; nástroje na čistenie na ručný pohon.
22 - Laná a špagáty; siete; vrecia na skladovanie alebo prepravu sypkých hmôt.
26 - Umelé kvety; vence z umelých kvetov; umelé rastliny okrem vianočných stromčekov.
28 - Umelé vianočné stromčeky; stojany na vianočné stromčeky.
31 - Poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, výrobky lesného a rybného hospodárstva (surové, nespracované); zrná a semená (surové, nespracované); semená na siatie; osivá;, sadenice a hľuzy plodín; kvetinové cibule; kvetinové hľuzy; živé rastliny a kvety; sušené kvety (na dekoráciu); sušené rastliny na dekoráciu; čerstvé bylinky; stromy; vianočné stromčeky; surová kôra.
35 - Reklama; vonkajšia reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných plôch; navrhovanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné sprostredkovateľské služby; subdodávateľské služby (obchodné služby); správa spotrebiteľských vernostných programov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; administratívne spracovanie obchodných objednávok; maloobchodné a veľkoobchodné služby s chemikáliami pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo., s prípravkami na reguláciu rastu rastlín, s chemickými prípravkami na zlepšenie pôdy, s prípravkami na hnojenie, s hnojivami, s rašelinou (hnojivo), s kompostom, s humusom, s liadkom, s maštaľným hnojom, s hlinou, s zeminou na pestovanie, s destilovanou vodou, so štepárskymi voskami, so štepárskymi tmelmi na stromy, s chemickými prípravkami na čistenie vody, s chemickými prípravkami na konzervovanie potravín, s kyselinami, so zásadami (chemické látky), so soľami (chemické prípravky), s enologickými baktericídnymi látkami (chemické prípravky na použitie pri výrobe vína), s chemickými prípravkami na prevenciu chorôb viniča, s prípravkami na čírenie vína, s bentonitom, s fermentami na chemické použitie, s bakteriálnymi prípravkami okrem prípravkov na lekárske a zverolekárske použitie, s bakteriologickými prípravkami okrem prípravkov na lekárske a zverolekárske použitie, s kultúrami mikroorganizmov, nie na lekárske a zverolekárske použitie, s palivami, s materiálmi na svietenie, so sviečkami (na svietenie), s palivovým drevom, s uhlím (palivo), s dreveným uhlím (palivo), s drevenými briketami, s rašelinou (palivo), s rašelinovými briketami (palivo), s koksom, s palivovými olejmi, s priemyselnými olejmi, s voskami (surovina), s vazelínou na priemyselné použitie, s prípravkami na ničenie škodcov, s fungicídmi, s herbicídmi, s insekticídmi, s pesticídmi, s prípravkami proti parazitom, s prípravkami na sterilizáciu pôd, s chemickými prípravkami na ošetrovanie viniča, s jedmi, s kovovými nádobami na skladovanie alebo prepravu tovarov, s drobným železiarskym tovarom, s drôtom, s drôteným pletivom, s kovovými rebríkmi, s kovovými prenosnými stavbami, s kovovými altánkami (stavebnými konštrukciami), s kovovým stavebným materiálom, s poľnohospodárskym náradím okrem ručného, s ručnými nástrojmi a náradím (nie na ručný pohon), s poľnohospodárskymi strojmi, s kypričmi (stroje), s vyorávačmi (stroje), s kosačkami na trávniky (stroje), s krovinorezmi (stroje), s kultivátormi (stroje), s drvičmi odpadu (stroje), s čerpadlami, s pumpami (stroje), s lismi na hrozno, s nástrojmi (časti strojov), s čepeľami (časti strojov), s ručnými nástrojmi a náradím (na ručný pohon), so záhradným náradím na ručný pohon, s hrabľami, s motykami, s rýľmi, s lopatami, s lopatkami na sadenie alebo presádzanie, s kosami, s kosákmi, s vidlami, s čakanmi, s krompáčmi, s kladivami (ručné nástroje), so sekerami, so sekerkami, s pílkami (ručné náradie), so štepárskymi nástrojmi, s nožiarskym tovarom, s nástrojmi na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie), s nástrojmi na ostrenie, s ručnými plečkami, s vyorávačmi (ručné nástroje), s prístrojmi na ničenie rastlinných škodcov na ručný pohon, s postrekovačmi na striekanie insekticídov, s prístrojmi a nástrojmi na meranie a váženie, s grilmi (prístroje na pečenie), s plastovými fóliami, nie na balenie, s nekovovými ohybnými rúrami a hadicami, s tesniacimi, výplňovými a izolačnými materiálmi, s penovými hmotami na aranžovanie kvetov (polotovary), s taškami, so slnečníkmi, s nekovovými stavebnými materiálmi, s drevom (polotovar), s kameňom, so štrkom, s pieskom okrem lejárskeho, s hlinou, s kamenárskymi výrobkami, s prenosnými stavbami (nekovové), s nekovovými altánkami (stavebníctvo), s nábytkom, so záhradným nábytkom, so stojanmi na kvety (nábytok), s prúteným alebo košikárskym tovarom, s nekovovými nádobami na skladovanie alebo prepravu tovarov, s nekovovými tyčami k rastlinám alebo stromom, s drevenými alebo plastovými rebríkmi, s tesniacimi uzávermi okrem kovových, s nekovovými fľaškovými uzávermi, s domácimi a kuchynskými potrebami a nádobami, s pomôckami na zavlažovanie, polievanie, s aranžérskymi držiakmi na kvety a rastliny, s kvetináčmi, s ozdobnými črepníkmi (nie papierovými), s výrobkami zo skla, porcelánu a keramiky, s kaďami, s putňami, s demižónmi, s fľašami, so sklenými nádobami, s kefami, s čistiacimi potrebami, s nástrojmi na čistenie na ručný pohon, s grilmi, s roštami (potreby na opekanie), s lanami a špagátmi, so sieťami, s vrecami na skladovanie alebo prepravu sypkých hmôt, s odevmi, s obuvou a s pokrývkami hlavy, s umelými kvetmi, s vencami z umelých kvetov, s umelými rastlinami okrem vianočných stromčekov, s umelými vianočnými stromčekmi, so stojanmi na vianočné stromčeky, s poľnohospodárskymi a záhradníckymi výrobkami, s výrobkami lesného a rybného hospodárstva (surové, nespracované), so zrnami a semenami (surové, nespracované), so semenami na siatie, s osivami, so sadenicami a hľuzami plodín, s kvetinovými cibuľami, s kvetinovými hľuzami, so živými rastlinami a kvetmi, so sušenými kvetmi (na dekoráciu), so sušenými rastlinami na dekoráciu, s čerstvými bylinkami, so stromami, s vianočnými stromčekmi, so surovou kôrou; maloobchodné a veľkoobchodné služby s chemikáliami pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo., s prípravkami na reguláciu rastu rastlín, s chemickými prípravkami na zlepšenie pôdy, s prípravkami na hnojenie, s hnojivami, s rašelinou (hnojivo), s kompostom, s humusom, s liadkom, s maštaľným hnojom, s hlinou, s zeminou na pestovanie, s destilovanou vodou, so štepárskymi voskami, so štepárskymi tmelmi na stromy, s chemickými prípravkami na čistenie vody, s chemickými prípravkami na konzervovanie potravín, s kyselinami, so zásadami (chemické látky), so soľami (chemické prípravky), s enologickými baktericídnymi látkami (chemické prípravky na použitie pri výrobe vína), s chemickými prípravkami na prevenciu chorôb viniča, s prípravkami na čírenie vína, s bentonitom, s fermentami na chemické použitie, s bakteriálnymi prípravkami okrem prípravkov na lekárske a zverolekárske použitie, s bakteriologickými prípravkami okrem prípravkov na lekárske a zverolekárske použitie, s kultúrami mikroorganizmov, nie na lekárske a zverolekárske použitie, s palivami, s materiálmi na svietenie, so sviečkami (na svietenie), s palivovým drevom, s uhlím (palivo), s dreveným uhlím (palivo), s drevenými briketami, s rašelinou (palivo), s rašelinovými briketami (palivo), s koksom, s palivovými olejmi, s priemyselnými olejmi, s voskami (surovina), s vazelínou na priemyselné použitie, s prípravkami na ničenie škodcov, s fungicídmi, s herbicídmi, s insekticídmi, s pesticídmi, s prípravkami proti parazitom, s prípravkami na sterilizáciu pôd, s chemickými prípravkami na ošetrovanie viniča, s jedmi, s kovovými nádobami na skladovanie alebo prepravu tovarov, s drobným železiarskym tovarom, s drôtom, s drôteným pletivom, s kovovými rebríkmi, s kovovými prenosnými stavbami, s kovovými altánkami (stavebnými konštrukciami), s kovovým stavebným materiálom, s poľnohospodárskym náradím okrem ručného, s ručnými nástrojmi a náradím (nie na ručný pohon), s poľnohospodárskymi strojmi, s kypričmi (stroje), s vyorávačmi (stroje), s kosačkami na trávniky (stroje), s krovinorezmi (stroje), s kultivátormi (stroje), s drvičmi odpadu (stroje), s čerpadlami, s pumpami (stroje), s lismi na hrozno, s nástrojmi (časti strojov), s čepeľami (časti strojov), s ručnými nástrojmi a náradím (na ručný pohon), so záhradným náradím na ručný pohon, s hrabľami, s motykami, s rýľmi, s lopatami, s lopatkami na sadenie alebo presádzanie, s kosami, s kosákmi, s vidlami, s čakanmi, s krompáčmi, s kladivami (ručné nástroje), so sekerami, so sekerkami, s pílkami (ručné náradie), so štepárskymi nástrojmi, s nožiarskym tovarom, s nástrojmi na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie), s nástrojmi na ostrenie, s ručnými plečkami, s vyorávačmi (ručné nástroje), s prístrojmi na ničenie rastlinných škodcov na ručný pohon, s postrekovačmi na striekanie insekticídov, s prístrojmi a nástrojmi na meranie a váženie, s grilmi (prístroje na pečenie), s plastovými fóliami, nie na balenie, s nekovovými ohybnými rúrami a hadicami, s tesniacimi, výplňovými a izolačnými materiálmi, s penovými hmotami na aranžovanie kvetov (polotovary), s taškami, so slnečníkmi, s nekovovými stavebnými materiálmi, s drevom (polotovar), s kameňom, so štrkom, s pieskom okrem lejárskeho, s hlinou, s kamenárskymi výrobkami, s prenosnými stavbami (nekovové), s nekovovými altánkami (stavebníctvo), s nábytkom, so záhradným nábytkom, so stojanmi na kvety (nábytok), s prúteným alebo košikárskym tovarom, s nekovovými nádobami na skladovanie alebo prepravu tovarov, s nekovovými tyčami k rastlinám alebo stromom, s drevenými alebo plastovými rebríkmi, s tesniacimi uzávermi okrem kovových, s nekovovými fľaškovými uzávermi, s domácimi a kuchynskými potrebami a nádobami, s pomôckami na zavlažovanie, polievanie, s aranžérskymi držiakmi na kvety a rastliny, s kvetináčmi, s ozdobnými črepníkmi (nie papierovými), s výrobkami zo skla, porcelánu a keramiky, s kaďami, s putňami, s demižónmi, s fľašami, so sklenými nádobami, s kefami, s čistiacimi potrebami, s nástrojmi na čistenie na ručný pohon, s grilmi, s roštami (potreby na opekanie), s lanami a špagátmi, so sieťami, s vrecami na skladovanie alebo prepravu sypkých hmôt, s odevmi, s obuvou a s pokrývkami hlavy, s umelými kvetmi, s vencami z umelých kvetov, s umelými rastlinami okrem vianočných stromčekov, s umelými vianočnými stromčekmi, so stojanmi na vianočné stromčeky, s poľnohospodárskymi a záhradníckymi výrobkami, s výrobkami lesného a rybného hospodárstva (surové, nespracované), so zrnami a semenami (surové, nespracované), so semenami na siatie, s osivami, so sadenicami a hľuzami plodín, s kvetinovými cibuľami, s kvetinovými hľuzami, so živými rastlinami a kvetmi, so sušenými kvetmi (na dekoráciu), so sušenými rastlinami na dekoráciu, s čerstvými bylinkami, so stromami, s vianočnými stromčekmi, so surovou kôrou prostredníctvom internetu.
39 - Balenie a skladovanie tovaru; doprava, preprava.
41 - Vzdelávanie; vzdelávanie v oblasti ochrany rastlín a kvetov; písanie textov; vydávanie textov (okrem reklamných); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.13, 14.09.01, 27.05.03, 26.04.05, 29.01.03, 29.01.07, 29.01.11, 29.01.96, 27.05.07, 25.03.01, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, čierna, biela, hnedá, ružová, šedá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZÁHRADKÁR Slovakia s. r. o.; Holubyho 68/43, Pezinok 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 3/2020 FG3M
 
POZ 1419-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.07.2019 236,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1419-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.06.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.06.2019 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 26.06.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.06.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 11.07.2019 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.07.2019 Typ Platba
výsledok rešerše 06.08.2019 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.09.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.09.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 10.09.2019 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 12.09.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.01.2020 Typ Odoslané
POZ 1419-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku