Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1418-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251553 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1418-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Maloobchodné služby s hotovými jedlami a nápojmi; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklama; online reklama na počítačovej sieti; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných oznamov a reklamných textov; vydávanie reklamných textov prostredníctvom počítačovej siete; rozširovanie reklamných oznamov a reklamných textov prostredníctvom počítačovej siete; inzertné služby; inzertné služby prostredníctvom počítačovej siete; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum trhu; podpora predaja (pre tretie osoby); odborné obchodné poradenstvo; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 41 a 43 tohto zoznamu.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie športových a kultúrnych podujatí; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie živých vystúpení; vydávanie textov okrem reklamných alebo náborových; zábava.
43 - Bary (služby); rýchle občerstvenie (snackbary); jedálne; kaviarne; príprava jedál; dodávanie hotových jedál na objednávku do domu (ketering); reštauračné služby; samoobslužné reštaurácie; šalátové bary (služby); stravovacie služby; prenájom pohostinského a reštauračného vybavenia; konzultačné služby v oblasti prípravy jedál; prenájom priestorov na spoločenské podujatia, na stretnutia a posedenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  11.01.05, 11.03.04, 11.03.02, 11.03.06, 27.05.14, 27.05.15, 26.04.24, 26.04.02, 26.04.16, 11.03.20, 27.05.24, 05.07.22, 27.05.03, 26.04.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FORMAZZA s.r.o.; Panenská 18, 811 03 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1A, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FG3M
 
POZ 1418-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1418-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.06.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 26.06.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 26.06.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.06.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 11.07.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.07.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 17.07.2019 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.08.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 14.08.2019 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 04.09.2019 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.01.2020 Typ Odoslané
POZ 1418-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku