Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1418-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1418-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Maloobchodné služby s hotovými jedlami a nápojmi; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklama; online reklama na počítačovej sieti; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných oznamov a reklamných textov; vydávanie reklamných textov prostredníctvom počítačovej siete; rozširovanie reklamných oznamov a reklamných textov prostredníctvom počítačovej siete; inzertné služby; inzertné služby prostredníctvom počítačovej siete; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum trhu; podpora predaja (pre tretie osoby); odborné obchodné poradenstvo; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 41 a 43 tohto zoznamu.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie športových a kultúrnych podujatí; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie živých vystúpení; vydávanie textov okrem reklamných alebo náborových; zábava.
43 - Bary (služby); rýchle občerstvenie (snackbary); jedálne; kaviarne; príprava jedál; dodávanie hotových jedál na objednávku do domu (ketering); reštauračné služby; samoobslužné reštaurácie; šalátové bary (služby); stravovacie služby; prenájom pohostinského a reštauračného vybavenia; konzultačné služby v oblasti prípravy jedál; prenájom priestorov na spoločenské podujatia, na stretnutia a posedenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  11.01.05, 11.03.04, 11.03.02, 11.03.06, 27.05.14, 27.05.15, 26.04.24, 26.04.02, 26.04.16, 11.03.20, 27.05.24, 05.07.22, 27.05.03, 26.04.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FORMAZZA s.r.o.; Panenská 18, 811 03 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš; Osuského 1A, 851 03 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
 
POZ 1418-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1418-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.06.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 26.06.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 26.06.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.06.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 11.07.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.07.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 17.07.2019 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.08.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 14.08.2019 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 04.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1418-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku