Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1413-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252006 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1413-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 19, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové okná; kovové dvere; kovové tvarované lišty na okná alebo dvere; časti a súčasti kovových tvarovaných líšt na okná alebo dvere; kovové výplne okien; kovové stĺpiky okien; kovové parapety; kovové priečky; kovové siete proti hmyzu.
19 - Okná (nekovové); dvere (nekovové); nekovové tvarované lišty na okná alebo dvere; časti a súčasti nekovových tvarovaných líšt na okná alebo dvere; nekovové výplne okien; nekovové stĺpiky okien; nekovové parapety; priečky (nekovové); nekovové siete proti hmyzu.
37 - Inštalácie, údržba a opravy tovarov uvedených v triedach 6 a 19 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.23, 04.05.03, 02.09.15, 02.09.19, 09.03.13, 26.04.09, 26.04.07, 07.03.02, 27.05.08, 27.05.05, 02.01.94 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WINDOW servis, s.r.o.; Slovenská 199/27, 392 01 Soběslav; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 1413-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1413-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.06.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 25.06.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.06.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 25.06.2019 Typ Doručené
3a Vyjadrenie označenia 25.06.2019 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.06.2019 Typ Platba
5 Doplnenie materiálov 02.07.2019 Typ Doručené
5a Plná moc 02.07.2019 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 09.07.2019 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.07.2019 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 11.09.2019 Typ Doručené
8a Sprievodný list 11.09.2019 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.10.2019 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 04.11.2019 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie POZ 06.11.2019 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.03.2020 Typ Odoslané
POZ 1413-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku