Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1413-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1413-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 19, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové okná; kovové dvere; kovové tvarované lišty na okná alebo dvere; časti a súčasti kovových tvarovaných líšt na okná alebo dvere; kovové výplne okien; kovové stĺpiky okien; kovové parapety; kovové priečky; kovové siete proti hmyzu.
19 - Okná (nekovové); dvere (nekovové); nekovové tvarované lišty na okná alebo dvere; časti a súčasti nekovových tvarovaných líšt na okná alebo dvere; nekovové výplne okien; nekovové stĺpiky okien; nekovové parapety; priečky (nekovové); nekovové siete proti hmyzu.
37 - Inštalácie, údržba a opravy tovarov uvedených v triedach 6 a 19 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.23, 04.05.03, 02.09.15, 02.09.19, 09.03.13, 26.04.09, 26.04.07, 07.03.02, 27.05.08, 27.05.05, 02.01.94 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WINDOW servis, s.r.o.; Slovenská 199/27, 392 01 Soběslav; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1413-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1413-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.06.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 25.06.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.06.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 25.06.2019 Typ Doručené
3a Vyjadrenie označenia 25.06.2019 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.06.2019 Typ Platba
5 Doplnenie materiálov 02.07.2019 Typ Doručené
5a Plná moc 02.07.2019 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 09.07.2019 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.07.2019 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 11.09.2019 Typ Doručené
8a Sprievodný list 11.09.2019 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.10.2019 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 04.11.2019 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie POZ 06.11.2019 Typ Interné listy
POZ 1413-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku