Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1413-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203716 
(151)  Dátum zápisu  07.08.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1413-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.05.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.05.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 06, 11, 35, 37, 40, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Aktínium; amerícium; antimón; argón; arzén; astát; bárium; zlúčeniny bária; berkélium; cér; cézium; chlór; curium; síra; draslík; dusík; dysprózium; erbium; európium;, fermium; fluór; fluoritové zmesi; fosfor; francium; gadolínium; galán bizmutu; gálium; gáfor na priemyselné použitie; grafit na priemyselné účely; hélium; holmium; jód na chemické účely; kainit; kalifornium; kolódium; kremík; kyslík; lítium; magnezit; manganát; metán; neodým; neón; neptúnium; ortuť; plutónium; polónium; rádioaktívne prvky na vedecké účely; rádium na vedecké účely; radón; rénium; rubídium; samárium; selén; skandium; sodík; stroncium; tálium; uhlík; uhlík do filtrov; urán; vodík; xenón; yterbium; ytrium; witerit; titanit; túlium; tórium; technécium; tragant; tragantová guma; terbium; telúr; tanín; štiepateľné chemické prvky; kyseliny; mastné kyseliny; minerálne kyseliny; kyseliny na báze benzénov; kyselina boritá na priemyselné účely; kyselina chlórová; kyselina chlorovodíková; kyselina chrómová; kyselina citrónová na priemyselné účely; kyselina dusičná; kyselina fluorovodíková; kyselina fosforečná; kyselina jodičná; kyselina mliečna; kyselina mravčia; kyselina oktadecénová; kyselina oxálová; kyselina etándiová; kyselina peroxodisírová; kyselina pikrová; trinitrofenol; kyselina salicylová; kyselina sebaková, kyselina dekándiová; kyselina soľná; kyselina uhličitá; kyselina vínna; kyselina antranilová; kyselina arzenitá; kyselina galotanická; kyselina galová na výrobu atramentu; kyselina octová; kyselina benzénkarboxylová; kyselina pyrolagová; kyselina siričitá; kyselina sírová; kyselina steárová; kyselina volfrámová; kyselinovzdorné chemické zlúčeniny; oxid antimonitý; oxid bárnatý; oxid dusný; oxid hlinitý; oxid kobaltitý na priemyselné účely; oxid lítny; oxid manganičitý; oxid olovnatý; oxid ortuťnatý; oxid titaničitý na priemyselné účely; oxid uhličitý - suchý ľad; oxid uránu; oxid zirkóničitý; oxidy chrómu; síran bárnatý; síran chromitodraselný; síran meďnatý, vitriol; peroxosírany; kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov; sírny kvet na chemické účely; sírouhlík, disulfid uhličitý; dusičnany; dusičnan bizmutitý na chemické účely; dusičnan strieborný; dusičnan uránu; soľ (surovina); kamenná soľ; konzervačná soľ s výnimkou soli na konzervovanie potravín; soli (chemické prípravky); soľ kyseliny šťaveľovej; soli alkalických kovov; soli kovov vzácnych zemín; soli na farbenie kovov; soli na priemyselné účely; soli ortuti; soli sodíka; soli striebra, postriebrovacie roztoky; soli vápnika; soli železa; soli zlata; soli (hnojivá); soli do galvanických batérií; amónne soli; chromité soli; chrómové soli; jódované soli; soli čpavku; soli drahých kovov na priemyselné účely; sulfáty; sulfid antimonitý; sulfidy; sulfimid kyseliny benzoovej; sulfónové kyseliny; priemyselné chemikálie; acetánhydrid, anhydrid kyseliny etánovej; acetát celulózy v surovom stave; acetáty, octany, etanáty (chemikálie); acetón, propanón, dimetylketón; acetylén; acetylén tetrachlorid (tetrachlóretán); akrylové živice surové; agar-agar; aktívne uhlie; aldehyd amónny, aldehydy; algináty (chemické prípravky); alkalické jodidy na priemyselné účely; alkalické kovy; alkálie; alkaloidy; alkohol; amoniak; amoniak na priemyselné účely; kamencový amoniak; amylacetát, etanát pentylový; amylalkohol; anhydridy; arabská guma na priemyselné účely; arzeničnan olovnatý; baryt; barytový papier; bauxit; bentonit; benzénové deriváty; antistatické prípravky s výnimkou prípravkov pre domácnosť; bezvodý amoniak; kalcinovaná sóda, bezvodý uhličitan sodný; bieliace (odfarbovacie) prípravky na priemyselné účely; biochemické katalyzátory; bizmut; látky na výrobu blýskania; bróm na chemické účely; celulóza, buničina; filtračné materiály (chemické prípravky); lampová čerň, lampové sadze na priemyselné účely; syntetické materiály na absorpciu oleja; chemické čističe oleja; chemické odlučovače oleja; chemické prípravky na čistenie, na odmasťovanie; chemické prípravky na odstraňovanie vosku; chemické tužidlo na kaučuk; chemické tužidlo na papier; chlorečnany; chloristany; chloridy; chlorid hlinitý; chlorid horečnatý; chlorid uhličitý, tetrachlórmetán; chlórnan sodný; chlórové vápno; chrómany; prípravky na čistenie plynu; chemické prípravky na čistenie vody; defolianty; dehydratačné prípravky na priemyselné účely; deriváty celulózy; destilovaná voda; detergenty na použitie vo výrobnom procese; diastáza (enzým) na priemyselné účely; diatomit; diazopapier; dichlór cínu; dichróman draselný; dichróman sodný; dioxalát draslíka; disperzia plastov; ropné dispergačné činidlá; olejové disperzné činidlá; ditioničitany; dolomit na priemyselné účely; drevovina; trieslové drevo; dubienky; kaliace látky do emailu; chemické výrobky na matnenie emailu; emulgátory; enzymatické prípravky na priemyselné účely; enzýmy na priemyselné účely; epoxidové živice v surovom stave; estery celulózy na priemyselné účely; estery; etán; etanát olovnatý, etanát olovičitý; éter kyseliny sírovej; étery celulózy na priemyselné účely; étery; etylalkohol; etyléter, etánoxyetán; chemické prípravky na výrobu farieb; chemické prípravky na výrobu pigmentov; fenol na priemyselné účely; fermenty na chemické účely; mliečne fermenty na chemické účely; ferokyanidy; filtračné materiály (minerálne látky); filtračné materiály (plastické látky v surovom stave); filtračné materiály (rastlinné látky); flokulačné činidlá; formaldehyd na chemické účely; fosfatidy; gambir; getery - chemicky aktívne látky; chemické prípravky na výrobu glazúry s výnimkou pigmentov; glukóza na priemyselné účely; glukozidy; glyceridy; glycerín na priemyselné účely; glykol; glykoléter; látky na výrobu, na renováciu gramofónových platní; hydrát hlinitý; hydráty; kvapaliny do hydraulických obvodov; hydrazín; hydrogen-uhličitan sodný na chemické účely; hydroxid sodný na priemyselné účely; hydroxidy alkalických kovov; látky proti vytváraniu alebo na odstraňovanie inkrustácie; látky proti tvoreniu kameňa; izopropyltoluén; izotopy na priemyselné účely; kalcinovaná sóda; kamenec; hlinitý kamenec; kaolín; karbid vápenatý; kasiopeum (lutécium); katalyzátory chemické; katechu (extrakt východoindickej akácie); látky na ochranu kaučuku; kvapalný kaučuk; kaučukový roztok; kazeín na priemyselné účely; kebračo na priemyselné účely; konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov; korozívne prípravky; ketóny; kremičitan hlinitý; kreozot na chemické účely; krotónaldehyd; kryogénne prípravky; kryptón; kyanidy; roztoky na kyanotypiu; kyanotypové plátno; plánografický materiál; lantán; lecitín ako surovina; magnetická kvapalina na priemyselné účely; kôra mangového stromu na priemyselné účely; mastenec (kremičitan horečnatý); prípravky na oddeľovanie mastnoty; odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; médiá na automatický prenos; metaloidy; metylbenzén; metylbenzol; metyléter; morská voda (na priemyselné účely); múka na priemyselné účely; namáčacie, zvlhčovacie prípravky na farbenie a čistenie; neutralizačné prípravky toxických plynov; vedľajšie produkty spracovania obilnín na priemyselné využitie; octan hlinitý; prípravky, látky na odstránenie politúry; ohňovzdorné politúry; ohňovzdorné prípravky; olivín (chemický prípravok); organické čistiace prípravky; jodid hlinitý; oxaláty; chloridy paládia; albuminový papier; nitrifikačný papier; lakmusový papier; regeneračný papier; papierovina (papierová vláknina); peroxid vodíka; peroxoboritan sodný; peroxouhličitany; plánografický papier; disperzné činidlá na plastické hmoty; plastické hmoty ako suroviny; plastisoly; plynové poháňače do aerosólov; stužené plyny na priemyselné účely; potaš (uhličitan draselný); povrchovo aktívne chemické činidlá; tenzné činidlá; prazeodým; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa s výnimkou prípravkov pre domácnosť; prípravky na zmäkčovanie vody; prípravky proti tvorbe kotolného kameňa; prométium; protaktínium; proteín (surovin); protiskvapalňovacie chemické látky; rozpúšťadlá na gumu; odglejovacie prípravky; sacharín; sadze na priemyselné účely; salmiak; zmesi na výrobu sietí; silikáty; silikóny; škrob na priemyselné účely; chemické látky na skvapalňovanie škrobu; škrob (apretúra); spinely (chemické prípravky); spódium (kostné uhlie); štiepateľné materiály pre jadrovú energetiku; syntetické živice v surovom stave; tapioková múka na priemyselné účely; tetraboritan disodný, bórax; tetrachloridy, chloridy obsahujúce štyri atómy chlóru; tiokarbanilid; tmely ako impregnačné látky s výnimkou farieb; toluén; triesloviny; uhličitany; uhličitan horečnatý; uhličitan vápenatý; uhľohydráty; umelé živice v surovom stave; urýchľovače vulkanizácie; látky na vytvrdenie vápenca; acetát vápna; prípravky podporujúce varenie na priemyselné účely; draselná voda; ťažká voda; vulkanizačné prípravky; vymieňač iónov (chemické prípravky); vyzina s výnimkou vyziny pre domácnosť a kancelárske účely; zásady (chemické látky); želatína na priemyselné účely; zemiaková múčka na priemyselné účely; zmäkčovadlá; zmäkčovadlá na priemyselné účely; žieravé látky na priemyselné účely; prípravky na popúšťanie kovov; prípravky na kalenie kovov; prípravky na žíhanie kovov; moridlá na kovy; chemické prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov; obrábacie prípravky na konečnú úpravu ocele; prípravky na opracovanie odliatkov; kovové mydlá na priemyselné účely; prípravky na lejacie formy; spojivá (lejárske); lejársky piesok; tmel, nauhličovadlo (metalurgia); galvanický kúpeľ; prípravky na galvanizáciu; palivá pre jadrové reaktory; retardéry (splomaľovacie látky) do jadrových reaktorov; prípravky na úsporu paliva; šetriče uhlia; látky podporujúce horenie (chemické prísady do motorových olejov); antidetonačné látky pre spaľovacie motory; chemické prísady do motorových palív; detergentné prísady do benzínu; chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov; chladiace zmesi do motorov vozidiel; chladiace prípravky (zmesi); nemrznúca zmes; prípravky proti vyvretiu chladiacej kvapaliny v motoroch; odpeňovacie roztoky do akumulátorov batérií; okyslená voda na dobíjanie batérií, akumulátorov; brzdové kvapaliny; zmesi na opravu pneumatík, duší pneumatík; tmel na pneumatiky; chemické prípravky - umelé sladidlá; oleje na konzervovanie potravín; priemyselné filtračné látky na nápoje; činidlá na čírenie a konzervovanie piva; chemické prípravky na údenie mäsa; prípravky na tenzerizáciu mäsa; adhézne prípravky na chirurgické bandážovanie; prípravky zabraňujúce púšťaniu očiek na pančuchách; moridlá na tabak; chemické prípravky na sebaobranu; hasiace zmesi; chemické látky na konzervovanie potravín; číriace prípravky; číriace prípravky na mušty; číriace prípravky na víno; enologické baktericídne látky (chemické prípravky na použitie pri výrobe a ošetrovaní vína); chemické prípravky na fermentáciu, kvasenie vína; produkty destilácie drevného liehu; drevný lieh (metylalkohol); drevný ocot; liehový ocot; vínny alkohol; vínny kameň s výnimkou vínneho kameňa na farmaceutické účely; bakteriologické prípravky na octové kvasenie; živočíšne uhlie; prípravky zo živočíšneho uhlia; hlina; zemina na pestovanie; vzácne zeminy; diatomová zemina; kovové zeminy; kovy alkalických zemín; rozsievková zemina; poľnohospodárske hnojivá; humus na hnojenie na list; kompost; morské chaluhy (hnojivo); rašelina ako hnojivo; rašelinové kvetníky pre záhradníctvo; bezzeminové rastlinné substráty; troska (hnojivo); guáno; chemické prípravky na zlepšenie pôd; prípravky na hnojenie; liadok; dusíkaté hnojivá; dusičnan vápenatý (hnojivo); kyánamid vápenatý, dusíkaté vápno; (hnojivo); fosfáty (hnojivá); superfosfáty (hnojivá); vtáčí lep; záhradnícke chemikálie, agrochemikálie, chemikálie pre lesníctvo s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, hormóny na aktiváciu a rýchlenie dozrievania ovocia; prípravky na konzervovanie kvetov; štepárske vosky; tmel na štepenie stromov; tmely na vypĺňanie dutín stromov; glejové prípravky na ošetrovanie stromov; karbonyl na ošetrovanie rastlín; prípravky proti klíčivosti zeleniny; chemické ochranné prípravky na prevenciu proti kúkoľu; chemické ochranné prípravky proti sneti obilnej; ochranné chemické prípravky na vinič; chemické prísady do insekticídov, fungicídov; prípravky na reguláciu rastu rastlín; moridlá na semená; prípravky obsahujúce stopové prvky pre rastliny; sadze na poľnohospodárske účely; ílový výplach; vrtný kal, vrtný výplach; chemické aditíva do ílového výplachu; prísady chemické do vrtných kalov; filmy, kinofilmy so svetlocitlivou vrstvou, neexponované; röntgenové filmy s citlivou vrstvou, neexponované; fotografický papier; svetlocitlivý papier so svetlocitlivou vrstvou; samotónovací papier (fotografia); fotografické platne so svetlocitlivou vrstvou; ferotypové platne (fotografia); chemické prípravky na použitie vo fotografii; fotografické vývojky; fotografické emulzie; pektín (fotografia); farbiace kúpele (fotografia); farbiace soli (tónovacie prípravky na fotografiu); fotografické redukčné činidlá; zoslabovače negatívov na fotografické účely; senzibilizátory, scitlivovače (fotografia); svetlotlačové plátno (fotografia); želatína na fotografické účely; ustaľovacie kúpele na fotografie; platne so svetlocitlivou vrstvou na ofsetové tlačenie; chemické látky na leptanie skla; chemické látky na matnenie skla; chemické prípravky proti matneniu alebo zakaleniu okenného skla; emaily a chemické prípravky na farbenie skla; kalivá na emaily a sklo; prípravky proti zakaľovaniu skla; prípravky proti matneniu šošoviek; vodné sklo; keramické glazúry; zmesi na výrobu technickej keramiky; keramické materiály vo forme častíc na použitie ako prostriedky na filtrovanie; keramické zmesi na spekanie (granuly, prášok); chemické látky na prevzdušnenie betónu; spojivá do betónu; konzervačné prípravky na konzervovanie betónu, cementu s výnimkou farieb a olejov; ochranné, konzervačné prípravky na tehly a tehlové murivo, okrem farieb a olejov prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva s výnimkou farieb; ochranné prípravky na škridly s výnimkou farieb a olejov; tmely, spojivá, lepidlá na obkladačky; chemické prípravky na čistenie komínov; rozpúšťadlá na fermeže a laky; gurjunský balzam na výrobu fermeží a lakov; chemikálie na vyplachovanie radiátorov; sumach na garbiarske účely; algarovila (garbiarstvo); chemické prípravky na ošetrenie kože, usní; chemické prípravky na vodovzdornú impregnáciu kože; lepidlá na kožu; lepidlá, tmely na obuv; mastix na kožu; oleje na činenie kože; oleje na spracovanie kože; oleje na úpravu kože - garbiarstvo; garbiarske apretúry na kože s výnimkou olejov; moridlo (na použitie v garbiarstve); garbiarske prípravky na mastenie kože; garbiarske prípravky na vyrobenie koží; naftalín; apretúry; prípravky na apretovanie a konečnú úpravu textílií; dextrín (apretúra); chemické avivážne prípravky na priemyselné účely; chemické prípravky proti fľakom, škvrnám na textilných látkach; rozjasňovače (chemické prípravky na zjasňovanie farieb) na priemyselné účely; chemické impregnačné prípravky na textil (vodovzdorná úprava); namáčacie, zvlhčovacie prípravky pre textilný priemysel; bieliace prípravky pre textilný priemysel; prípravky na valchovanie; valchovacia hlina pre textilný priemysel; zváracie, spájkovacie pasty; ochranné plyny na zváranie; chemické prípravky na zváranie; prípravky na tvrdé spájkovanie; tavidlá na tvrdé spájkovanie; lepidlá na priemyselné účely; gleje, lepidlá (škrobové lepidlá, glutén) s výnimkou glejov na kancelárske použitie a pre domácnosť; lepidlá a gleje na lepenie plagátov; oddeľovacie a odlepovacie prípravky; lepidlá na tapetovanie; tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov; lepiace materiály na adhezíva na priemyselné účely; prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami; prípravky na glejenie; jódované bielkoviny; sladová bielkovina; bielkovina (živočíšna alebo rastlinná ako surovina); viskóza; chemické prípravky na vedecké účely (okrem lekárskych a veterinárnych účelov); chemické látky na laboratórne analýzy (s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely); bakteriologické, bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkou na lekárske a zverolekárske účely; biologické prípravky s výnimkou prípravkou na lekárske alebo zverolekárske účely; chemické činidlá (okrem činidiel na lekárske a zverolekárske účely); diagnostické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely; kultúry mikroorganizmov s výnimkou kultúr na lekárske a zverolekárske účely; indikátorový papier; náhradné náplne na tovary uvedené v triede 1 tohto zoznamu; obaly, puzdrá a stojany patriace do triedy 1 tohto zoznamu; obaly, puzdrá a stojany na tovary uvedené v triede 1 tohto zoznamu.
06 - Alpaka; biele kovy; berýlium; bronz; cermet (kovovo-keramický materiál); chróm; chromit; chrómové rudy; cín; galenit; germánium; hafnium; hliník; horčík; indium; kadmium; kobalt (surovina); limonit; mangán; meď, surová alebo ako polotovar; molybdén; molybdenit; nikel; niób; oceľ nespracovaná alebo ako polotovar; olovo ako surovina alebo polotovar; pyroforické kovy; rudy kovové; tantal (kov); titán; titánové železo, ferotitán; tombak; vanádium; volfrám; volfrámové železo; železná ruda; železo (ako surovina alebo polotovar); zinok; zirkónium; zliatiny na tvrdé spájky; zliatiny obyčajných kovov; argentán, pakfón; obyčajné kovy, surové alebo ako polotovary; liatina, netepaná alebo čiastočne tepaná; ložiskový kov; mosadz, surová alebo ako polotovar; nízkouhlíková oceľ; zliatiny ocele; oceľoliatina, oceľ na odliatky; postriebrené cínové zlúčeniny; ingoty z obyčajných kovov; kovové stély; kokily (lejárstvo); predvalcované bloky, vývalky (výrobky metalurgie); kotevné dosky, spojovacie plechy; cínové platne, plechy; pancierové platne, plechy; pásová oceľ; plech; oceľový plech; kovové lišty, laty; kovové tyče; uholníky; oceľové laná; kovové svorky na laná; kovové laná s výnimkou elektrických; drôty z obyčajných kovov a ich zliatin (okrem poistkových drôtov); drôt; oceľový drôt; medený drôt; neizolovaný; anténový drôt; hliníkový drôt; kovové reťaze; kovové spriahadlá na reťaze; kovové spojky na neelektrické káble; kovové spojky rúrkové; kovové spojovacie skrutky na káble; kovové piliny; oceľové gule; napínače na železné pásky; zástrčky (spojovacie kontakty); kovové spony; kovové kladky (nie ako časť stroja); kovové popruhy, slučky, slučkové závesy, pásy a svorky na manipuláciu s nákladom; kovové lanové alebo reťazové prostriedky na manipuláciu s nákladmi; kovové navijaky, navíjacie cievky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc; kovové pásky na viazanie alebo balenie; kovové obruče, spojky; kovové objímky, prstence; napínače; napínače na kovové drôty; napínače na kovové pásy; napínače na kovové remene; kovové násypky nie mechanické; kovové okolesníky; kovové poklopy; elektródy na spájkovanie a zváranie; spájkovací drôt; zlaté spájky; kovové tyčinky na tvrdé spájkovanie; kovové drôty a tyče na zváranie; strieborná spájka; kovové lejárske formy; nákovy, rohatinky; prenosné nákovy; kovové zámočnícke stoly; kovové čeľuste zveráka; svorníky; kovové debny, skrinky na náradie; kovové montážne kľúče; kovové rukoväti nožov; skoby, kramle, mačky (na lezenie v ľade); kovové skoby (horolezecký výstroj); kovové rúčky a rukoväti na náradie; kovové rúčky na kosy; kovové krúžky na rukoväti; závitové krúžky, svorník s okom; kovové kramle, skoby; kovové zámky na vozidlá; kovové značky na vozidlá; kovový materiál pre železnice; kovové železničné povaly; kovové koľajnice; koľajnicové spojky; železničné výhybky; točne; kovové tyčky na meranie hladiny oleja (pre železničné vozne); nástupištia, kovové prefabrikáty; pristávacie schodíky, kovové, pohyblivé, pre cestujúcich; turnikety s výnimkou automatických; cestné zvodidlá kovové; kovové nárazníky; denverské kliešte (blokovanie pri nesprávnom parkovaní áut); kovové bicyklové zariadenia na parkovanie; kovové prístaviská, prístavné hrádze na kotvenie lodí; kotvy; kovové bóje, majáky s výnimkou svetelných; kovové materiály na pozemné lanové dráhy; káble na visuté lanovky; kovové míľniky s výnimkou svetelných a mechanických; mastiace čapy, tlakové mastenice; závesné háky na kotly; bramy; kovové potrubia, rúry, vodovodné potrubia; kovové vystužovacie materiály na potrubia; kovové tlakové potrubie; kovové prívodné potrubie; kovové kolená na potrubie; kovové objímky na potrubie; kovové prípojky a odbočky na potrubia; oceľové rúrky; kovové vodovodné klapky, ventily; kovové vypúšťacie, odvodňovacie a drenážne rúry; kovové klapky, ventily drenážnych rúrok; kovové rúry, vzduchovody na ventilačné a klimatizačné zariadenia; kovové armatúry, fitingy na potrubia na stlačený vzduch; kovové dýzy; kovové ventily nie ako časti strojov; kovové tesniace uzávery; kovové potrubia ústredného kúrenia; kovové spojky, svorky a príchytky na rúry, káble a rúrky; kovové objímky, kruhové zvierky na spojovacie rúry; kovové sudy; kovové obruče na sudy; kovové kohútiky, zátky na sudy; kovové vane; drobný železiarsky tovar; klince; kovové príchytky; čapy; závlačky; kovové nity; kovové kolíky; kovové krúžky; lamely, vložky, tenké doštičky (kovové); svorníky; zátky, čapy - kovové; kovové skrutky, matice; pružiny (železiarsky tovar); medené krúžky; plomby; kovové podložky; príchytky (klince); kovové háčiky na šaty; kovové háčiky na vešiaky; háčiky (železiarsky tovar); krúžky na kľúče z obyčajných kovov; písmená a číslice z obyčajných kovov s výnimkou písmen a číslic ako tlačových znakov; kovové prenosné stavby; kovové telefónne búdky; kovové kabíny na striekanie farieb; kovové kabíny na prezliekanie; kovové kuríny; bazény (kovové stavby, konštrukcie); kovové veže na skoky do vody; kovové odpaľovacie rampy; kovové konštrukcie na verandy; kovové konštrukcie na klziská; kovové silá; kovové výstuže ropných veží; kovový stavebný materiál; oceľové konštrukcie; kovové stavebné konštrukcie aj priehradové; kovové kostry budov, rámy stavieb; kovové vystužovacie materiály do betónu; kovové nosníky, stavebné dielce, panely; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové tubingové výstuže; kovové konzoly, podpery pre stavebníctvo; kovové trámy; kovové stojky podpery; kovové preklady; kovové pažiny, štetovnice; kovové piloty; hrotnice; kovové vonkajšie plášte budov; kovové obloženie stavieb; kovové strechy; kovové strešné kritiny; kovové škridly; kovové bridlicové príchytky; kovové odkvapové rúry; kovové žľaby; kovové úžľabia; kovové strešné veterníky; kovové komíny, dymovody; kovové komínové rúry; kovové komínové nadstavce; kovové stropy, stropné dosky; kovové rímsy, ozdobné lišty; kovové priečky; kovové schody, schodiská, schodíky a ich kovové časti; kovové rebríky; kovové obklady stien a priečok (stavby); kovové lamelové obloženie; zásteny, kovové mriežky ako ochrana pred kachľami alebo kozubom; kovová dlažba; dlaždicová kovová podlaha; kovové dlážky; kovové rošty; priečky kovových zábradlí; kovové palisády; oceľové stožiare; kovové stožiare; kovové stožiare elektrického vedenia; kovové stĺpy; kovové telegrafné stĺpy; inzertné stĺpy; kovové; stavebné kovania; kovové lešenia; kovové debnenie; kovové lávky; maltovnice (kovové vane na miešanie malty); kovové dvere; kovové dverové obloženie; kovové dverové prahy; kovové držadlá, rukoväti, kľučky; otvárače dverí s výnimkou elektrických; dverové pružiny s výnimkou elektrických; kovové dverové rámy, zárubne; dverové zastrčky; klopadlá; klopadlá na dvere; kovové kľučky dverí; kovové kovanie na kľučky; kovania na dvere; kovové pánty, závesy; kovové výplne dverí; kovové žabice na dvere; západky; kovové zástrčky a zarážky dverí; kovové závory; kovové západky na bránky; oceľové rolety; kovové okenice; kovové zalužie; kovové západky na okná; kovové okenné rámy; okenné západky; kovové uzávery na posuvné okná; kovové okná; kovania na okná; kladky na posuvné okná; okenné žabice; kovová sieťka proti hmyzu; kovové vonkajšie rolety a žalúzie; pánty, závesy; zariadenie alebo nábytkové kovanie z niklovej mosadze; kovanie na nábytok; kovové posteľové kolieska; kovové kolieska na nábytok; kovové príslušenstrvo postelí; kovové držiaky na uteráky; kovové ploty; kovové pletivo; ostnatý drôt; kovové brány; kovové chrániče na stromy; kovové prenosné skleníky; kovové rámy skleníkov; kovové vlákny na použitie v poľnohospodárstve; kovové viazače snopov; kovové voliéry; vaničky pre vtákov (kovové konštrukcie); reťaze pre psov; reťaze pre rožný statok; ostrohy; pasce na divú zver; kovové podkovy; klince na podkovy; zvončeky pre zvieratá; kovové pamätné tabule; kovové pomníky; kovové hrobky; kovové náhrobky; kovové náhrobné pomníky a dosky; bronzové náhrobné pomníky; bronz na náhrobky; kovanie na truhly; umelecké diela z obyčajných kovov; umelecké diela z bronzu; sochy, figuríny, busty, sošky z obyčajných kovov; škrabáky na obuv; kovové rúčky na metly; kovové stanové kolíky; pracky z obyčajných kovov; kovové poštové schránky; zvončeky; domové zvončeky s výnimkou elektrických; kovové hroty, kovanie na vychádzkové palice; putá; pružinové zámky; visacie zámky; kovové zámky s výnimkou elektrických; kovové bezpečnostné reťaze; kľúče; pokladničky, bezpečnostné schránky; kovové pokladničky; príručné kovové pokladnice; kovové poznávacie značky; sponky na bankovky; kovové uväzovacie vlákna; kovové vodiace lišty; kovové vystužovacie materiály na remeňové spony; kovové vystužovacie materiály na remene; kovové remeňové spony na stroje; nesvietiace kovové domové čísla; kovové vývesné štíty; kovové značky s výnimkou svetelných a mechanických; kovové identifikačné náramky na použitie v nemocniciach; kovové identifikačné štítky; kovové signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických; kovové manipulačné, dopravné palety; kovové kontajnery; kovové flotačné kontajnery; kovové nádrže, cisterny; kovové nádrže na tekuté palivo; kovové nádoby na skladovanie a prepravu; kovové nádoby na skladovanie kyselín; kovové nádoby, fľaše na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové vrchnáky na nádoby; kovové koše; kovové kufre, truhlice; uzávery na kufre, debny a kazety; kovové škatule, nádoby, skrinky, škatule, debny; bezpečnostné schránky; kovové nádoby na potraviny; kovové konzervy, plechovky; kovové formy na ľad; kovové uzávery na tašky; kovové uzávery na fľaše; alobal (hliníková fólia); staniol; kovové baliace fólie; plechové obaly; obalové nádoby z kovu; obaly z cínového plechu; náhradné diely, časti a súčasti na tovary uvedené v triede 6 tohto zoznamu; obaly, puzdrá a stojany patriace do triedy 6 tohto zoznamu; obaly, puzdrá a stojany na tovary uvedené v triede 6 tohto zoznamu.
11 - Filtre ako časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť; prístroje na čistenie oleja; dýzy; zariadenia na zásobovanie vodou; zariadenia na prívod vody; vodovodné zariadenia, vodovody, vodovodné potrubia; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; potrubia ako časti sanitnej inštalácie; konce potrubia; potrubné kohútiky a kohúty; regulačno-bezpečnostné prídavné zariadenia a príslušenstvo na reguláciu vodných zariadení a na; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; hydranty; tlakové zásobníky vody; ventily na reguláciu hladiny v nádržiach; drezy; prístroje na vytváranie vĺn; fontány; zavlažovacie stroje pre poľnohospodárstvo; polievacie zariadenia na automatické zavlažovanie; difuzéry k zavlažovacím zariadeniam; preplachovacie kontajnery; čisté komory (sanitná inštalácia); čistiace zariadenia na odpadovú vodu; filtre na pitnú vodu; zariadenia a stroje na čistenie, filtrovanie alebo úpravu vody; zariadenia na recykláciu a regeneráciu vody a surovín; zariadenia na spracovanie kalov; odsoľovacie zariadenia; sterilizátory vody; prístroje a zariadenia na úpravu a zmäkčenie vody; prístroje na chlórovanie vody v bazénoch; prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; kúpeľňové armatúry; kúpeľňové obloženie; sprchy; sprchovacie kabíny; sprchovacie kúty; umývadlá; kúpacie vane; vaňové zariadene; kúpeľové vane; inštalačný materiál na vane; armatúry ako vaňové príslušenstvo; podložky, vodovodné krúžky (tesniace krúžky); toalety - záchody; prenosné záchody; toaletné (záchodové) misy; záchodové sedadlá; splachovače, splachovacie zariadenia; prostriedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou prostriedkov na osobnú potrebu; pisoáre; bidety; zariadenia na dezinfikovanie; dezinfekčné dávkovače na toalety; saunovacie zariadenia a zariadenia do sauny; naparovacie prístroje (sauna); prenosné kabíny na parné kúpele; príslušenstvo na teplovzdušný kúpeľ; vane na sedacie kúpele; solária ako prístroje; inhalačné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; bojlery, ohrievače vody s výnimkou bojlerov ako častí strojov; špirály ako časti destilačných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení; klimatizačné prístroje a zariadenia; klimatizačné filtre; elektrické ventilátory (stolové); medziprehrievače vzduchu; prístroje na chladenie vzduchu; odparovače; vetracie zariadenia; ventilátory (ako časti vetracích zariadení); ventilátory na klimatizáciu; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; ionizátory na čistenie vzduchu; zariadenia na filtrovanie vzduchu; zariadenia na osvieženie vzduchu; ochladzovacie zariadenia a stroje; chladiace komory, nádoby; chladiace stroje, prístroje a zariadenia; chladiace zariadenia na chladenie tabaku; chladiace zariadenia na chladenie tekutín, vody; chladiarne; chladničky; nápojové chladničky; zariadenia na chladenie mlieka; mraziace boxy na výrobu ľadu; mraziace zariadenia, mrazničky; stroje a zariadenia na výrobu ľadu; plynové kondenzátory, chladiče s výnimkou kondenzátorov ako častí strojov; osvetľovacie prístroje a zariadenia; lampy na svietenie; stropné svetlá, lustre; svetlomety, reflektory, elektrické vreckové baterky; elektrické lampy; oblúkové lampy; plynové lampy; olejové lampy; lampy na osvetľovanie akvárií; lampy na kaderenie vlasov; UV - lampy s výnimkou lámp na lekárske účely; laboratórne lampy; premietacie lampy; spájkovacie lampy; držiaky na lampy a svietidlá; tienidlá na lampy; plášte svietidiel; objímky na tienidlá; chrániče osvetľovacích telies; cylindre, cylindre svietidiel; objímky na svietidlá lámp; svetelné rúry; pouličné lampy, kandelábre; svetelné gule, lampové banky; banské lampy; bezpečnostné lampy; lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); elektrické svetlá na vianočné stromčeky; svietiace domové čísla; potápačské svetlomety; elektrické výbojky na osvetlenie; žiarivky; osvetľovacie horečnaté vlákna; uhlík do oblúkových lámp; lampové horáky; benzínové horáky; difuzéry svetla; acetylénové reflektory; vlákna do elektrických lámp; zásuvky na elektrické svetlá; žiarovky; reťaze farebných žiaroviek; fakle; lampáše; lampióny; svetlá, reflektory, svetlomety, osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky, vozidlá, automobily; zariadenia vozidiel, automobilov proti oslneniu (výstroj lámp); žiarovky do smieroviek na vozidlá; osvetľovacie zariadenia lietadiel; bicyklové svetlá, svietidlá; klimatizačné zariadenia vozidiel, automobilov; rozmrazovacie zariadenia na vozidlá; vyhrievacie zariadenia, ohrievače na rozmrazovanie skiel vozidiel; vykurovacie telesá do automobilov; atómové, jadrové, nukleárne reaktory a ich články; jadrové spomaľovače, zariadenia na spracovanie jadrového paliva a materiálu; acetylénové generátory; plynové generátory; regenerátory tepla; destilačné prístroje, kolóny, veže; polymerizačné zariadenia; laboratórne spaľovacie komory, kahance; chromatografické prístroje (na priemyselné účely); žeraviace kahany; dymníky pre laboratóriá; sterilizátory; sterilizátory vzduchu; jednorazové sterilizačné vrecká; vypaľovacie pece zubárske; baktericídne horáky, spaľovacie komory; horáky; plynové kahany, horáky; držiaky plynových horákov; liehové horáky, kahany; acetylénové horáky, kahany; kyslíkovo-vodíkové horáky; zariadenia na výrobu pary; tepelné, výhrevné akumulátory; parné akumulátory; solárne kolektory, solárne pece; tepelné čerpadlá; spaľovne, spaľovacie pece; výhrevné kotly; olejové horáky; dymové hradidlá; parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov; vzduchové ventily na parné vykurovacie telesá; prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; kotlové rúry do vykurovacích zariadení, kotlov; teplovodné vykurovacie zariadenia; výmenníky tepla s výnimkou výmenníkov ako častí strojov; vykurovacie, vyhrievacie zariadenia a telesá; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami; radiátory na kúrenie, radiátorové uzávery; vykurovacie články; žiariče; šetriče paliva; elektrické vykurovacie telesá; výhrevné žeraviace vlákna; elektrické radiátory; vyhrievané elektrické podušky, prikrývky s výnimkou podušiek na lekárske účely; ohrievač do postele; vreckové ohrievače; elektrické aj neelektrické ohrievače na nohy, nánožníky, elektricky vyhrievané koberce; elektrické vykurovacie vlákna; ohrievače, ohrievadlá; elektrické ohrievače na detské fľaše; ohrievače tanierov; ohrievače na lepidlo, glej; ohrievacie fľaše; teplovzdušné zariadenia; teplovzdušné rúry; zariadenia na ohrev teplej vody, teplovodné kúrenie; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; radiátory ústredného kúrenia; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; termostatické ventily (ako časti ústredného kúrenia); prístroje na čistenie plynu; skrubery (práčky plynu ako časti plynových zariadení); čističe plynu ako časti plynových zariadení; zapaľovače na zapaľovanie plynu; plynové bojlery; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo na plynové zariadenia a plynové potrubia; zapaľovače; kresadlové zapaľovače na zapaľovanie plynu; pece (na rozličné účely), sporáky, piecky, rúry s výnimkou laboratórnych a na experimentálne účely; kostry, konštrukcie pecí a rúr; nakladače, násypné stojany do pecí; tvarované obloženie, tvarovky pecí; roštnice, rošty do pecí; pecové popolníky; automatické dopravníky na prepravu popola; chladiace zariadenia na pece; kachle; kotly na pranie; prenosné vyhne; výhrevné platne; horúce platne; kozuby, domové kozuby; kozlík kovový ku kozubu; ražne; zariadenie na otáčanie ražňom; dymníky; komínové dúchadlo, ventilátor; komínové rúry, dymovody; vyžarovacie komíny na použitie v rafinériách ropy; pražiace stroje; zariadenia na praženie kávy; pražiace stroje na slad; pražiace stroje na tabak; pražiče na ovocie; prístroje a zariadenie na sušenie, sušičky; vzduchové sušiarne; prístroje na dehydratáciu potravín organického pôvodu; zariadenia na sušenie krmiva; elektrické sušiče bielizne; sušiče na vlasy; sušiče na ruky do umyvární; varné prístroje a zariadenia; mikrovlnné rúry; pastéry (zariadenia na pasterizáciu); kuchynské sporáky; kuchynské potreby na pečenie a varenie, elektrické variče; stolné variče; ponorné ohrievače; elektrické kanvice; kávovary, kávové filtre elektrické; autoklávy, elektrické tlakové varáky; elektrické tlakové hrnce; rúry na pečenie; elektrické formy na pečenie oblátok; príslušenstvo rúr zo šamotu; pekáč, otočný rošt; elektrické fritézy; hriankovače; elektrické strojčeky na výrobu jogurtov; filtračné kávovary elektrické; grily; kamene z lávy na použitie pri grilovaní; kuchynské odsávače; ohrievacie železá do žehličiek; náhradné diely, časti a súčasti na tovary uvedené v triede 11 tohto zoznamu; obaly, puzdrá a stojany patriace do triedy 11 tohto zoznamu; obaly, puzdrá a stojany na tovary uvedené v triede 11 tohto zoznamu.
35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom; profesionálne obchodné poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodný manažment v oblasti umenia; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; analýzy nákladov; analýzy nákupných, veľkoobchodných cien; marketingové štúdie; hospodárske, ekonomické predpovede; oceňovanie a odhady v oblasti podnikania; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu.
37 - Služby zamerané najmä na zdravotnohospodárske stavby: čistenie; prenájom čistiacich strojov; vŕtanie studní; stavebné informácie; stavebníctvo (stavebná činnosť); dozor nad stavbami; stavba, budovanie čistiarní odpadových vôd; murovanie, murárstvo; štukovanie, sadrovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; pokrývačské práce na strechách budov; izolovanie stavieb; utesňovanie stavieb a budov, izolovanie proti vlhkosti; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; montovanie lešení; inštalácia a opravy výťahov; montáž, údržba a opravy strojov a motorov; opravy púmp a čerpadiel; montáž, inštalovanie, servis, opravy, údržba tovarov uvedených v triedach 1, 6 a 11 tohto zoznamu; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu.
40 - Recyklácia a regenerácia vody a surovín; úprava pitných, technologických a chladiacich vôd; čistenie odpadových vôd; spracovanie kalov; odvodnenie a sušenie kalov; spracovanie odpadov; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; recyklácia odpadu; dekontaminácia nebezpečných odpadov; likvidácia odpadu; spaľovanie odpadu; odstraňovanie pachov z ovzdušia; úprava vody; čistenie vzduchu; osviežovanie vzduchu; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 40 tohto zoznamu.
42 - Expertízy, prieskumy - inžinierske práce; inžinierska činnosť; štúdie technických projektov, projektová činnosť; projektovanie v investičnej výstavbe; projektovanie stavieb, vypracovanie stavebných výkresov; konštrukčná činnosť; služby zamerané najmä na zdravotnohospodárske stavby: výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; technický prieskum; strojársky výskum; štúdie technických projektov, projektová činnosť; expertízy, prieskumy - inžinierske práce; projektovanie stavieb, vypracovanie stavebných výkresov; urbanistické plánovanie; výskum v oblasti fyziky; geodézia, zememeračstvo; geologický prieskum, výskum, vyhľadávanie; geologické expertízy; služby v oblasti chémie; chemické analýzy; chemický výskum; bakteriologický výskum; biologický výskum; poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.15, 26.01.05, 26.01.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INTREL, a. s.; Bellova 696/2, 031 01 Liptovský Mikuláš; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  14.05.2012 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.05.2012 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.05.2003 5/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2003 11/2003 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 04.02.2013 2/2013 MA3M
 
POZ 1413-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.06.2002 4 700,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1413-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 14.05.2002 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.05.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.05.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 14.05.2002 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 05.06.2002 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.06.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 10.03.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 10.03.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.08.2003 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 10.01.2007 Typ Doručené
Plná moc 10.01.2007 Typ Doručené
všeobecný referátnik 19.01.2007 Typ Odoslané
POZ 1413-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 18.01.2007 Alfa Omega, Patentová a známková kancelária, Zahatňanská Gabriela, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku