Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 141-2016
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  141-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.01.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.07.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 33, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Odev, obuv, pokrývky hlavy.
33 - Alkoholické nápoje   okrem piva.
35 - Reklama; maloobchodné a veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi.
40 - Spracovanie a úprava ovocia na objednávku (pre tretie osoby); spracovanie a úprava obilia na objednávku (pre tretie osoby); destilovanie na objednávku (pre tretie osoby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.04, 02.01.08, 14.07.02, 25.01.01, 26.11.02, 26.11.11, 27.05.13, 27.01.12, 19.07.09, 29.01.08, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, žlto-zlatá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zizak Otto, Ing.; Tatranské námestie vchod 7, 058 01 Poprad; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2016 07/2016 BA3M
 
POZ 141-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 141-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.01.2016 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 27.01.2016 Typ Doručené
2 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 01.02.2016 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.02.2016 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.02.2016 Typ Platba
5 všeobecný referátnik 29.02.2016 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.03.2016 Typ Odoslané
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.04.2016 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 11.05.2016 Typ Doručené
9 výsledok rešerše 16.05.2016 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie POZ 16.05.2016 Typ Interné listy
11 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 30.09.2016 Typ Doručené
12 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 04.10.2016 Typ Platba
13 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 29.09.2016 Typ Doručené
14 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 07.10.2016 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 17.10.2016 Typ Odoslané
16 všeobecný referátnik 17.10.2016 Typ Odoslané
17 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 17.10.2016 Typ Odoslané
18 výzva na doplnenie podania námietok 17.10.2016 Typ Odoslané
19 všeobecný referátnik 30.11.2016 Typ Odoslané
20 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (nevyhovenie výzve úradu) 05.05.2017 Typ Odoslané
21 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (odpadol dôvod) 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 141-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku