Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1408-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1408-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  31, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  31 - Čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; poľnohospodárske a záhradnícke výrobky (surové, nespracované); výrobky lesného hospodárstva (surové, nespracované); nespracované obilie; semená (surové, nespracované); čerstvé a nespracované orechy; čerstvé bylinky; čerstvé strukoviny.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 31 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 31 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 31 tohto zoznamu; marketing; reklama. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 26.01.20, 26.01.21, 27.03.01, 27.03.11, 27.05.01, 02.09.01, 26.01.19, 05.03.13, 05.03.14, 27.01.06, 27.05.15, 27.05.24, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NWT Greenhouse, s.r.o.; Kameničany 200, 018 54 Kameničany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
 
POZ 1408-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1408-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.06.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 25.06.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.06.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.07.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 23.07.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.07.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 22.08.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 28.08.2019 Typ Interné listy
POZ 1408-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku