Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1406-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200076 
(151)  Dátum zápisu  15.08.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.05.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1406-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.05.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.05.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.11.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny a neperiodické publikácie.
41 - Organizovanie seminárov, kongresov a odborných podujatí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DERMAPARTY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PROGRESS CA, s.r.o.; Krivá 18, 040 01 Košice - mestská časť Juh; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.05.2002 05/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2002 11/2002 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.02.2012 02/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 02/2012 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 09.06.2021 11/2021 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 09.06.2021 11/2021 ND3M
 
POZ 1406-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1406-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.05.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.05.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 22.02.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 22.02.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.08.2002 Typ Odoslané
6 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 31.10.2011 Typ Platba
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.11.2011 Typ Platba
8 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.11.2011 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 02.11.2011 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.11.2011 Typ Doručené
10a Doklad o podniku/podnikateľovi 02.11.2011 Typ Doručené
11 dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.09.2020 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.04.2021 Typ Doručené
13a Osvedčovacia doložka 22.04.2021 Typ Doručené
13b Plná moc 22.04.2021 Typ Doručené
13c Osvedčovacia doložka 22.04.2021 Typ Doručené
13d Príloha inde neuvedená 22.04.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis prevodu 22.04.2021 Typ Doručené
14a Osvedčovacia doložka 22.04.2021 Typ Doručené
14b Doklad o prevode 22.04.2021 Typ Doručené
14c Osvedčovacia doložka 22.04.2021 Typ Doručené
14d Plná moc 22.04.2021 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku za obnovu 30.04.2021 Typ Odoslané
16 vyžiadanie poplatku 30.04.2021 Typ Odoslané
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.05.2021 Typ Platba
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 17.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1406-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.11.2011 KOZMEZEL-ZZ SHOP, Zelenková Hana, MUDr., CSc. KOZMEZEL, Zelenková Hana, MUDr., CSc.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2011 GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.
3 Prevod majiteľa 14.05.2021 PROGRESS CA, s.r.o. KOZMEZEL-ZZ SHOP, Zelenková Hana, MUDr., CSc.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 14.05.2021 GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku