Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1405-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203713 
(151)  Dátum zápisu  07.08.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.05.2012 
(210)  Číslo prihlášky  1405-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.05.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.05.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky a substancie na humánne použitie, lieky; vakcíny. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TRITANRIX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlaxoSmithKline Biologicals S. A.; Rue de l'Institut 89, B - 1330 Rixensart; BE 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.05.2003 5/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2003 11/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 2/2012 ND3M
 
POZ 1405-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.05.2002 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.01.2003 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.11.2011 132,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 17.10.2014 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1405-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 13.05.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.05.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.05.2002 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.12.2002 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.01.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 27.02.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.02.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.08.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.11.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.11.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.09.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 22.09.2014 Typ Doručené
Plná moc 22.09.2014 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 10.10.2014 Typ Odoslané
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.10.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.09.2021 Typ Doručené
POZ 1405-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.02.2003 GlaxoSmithKline Biologicals S. A. SmithKline Beecham Biologicals S. A.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 22.10.2014 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku