Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1401-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  210036 
(151)  Dátum zápisu  09.06.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.04.2014 
(210)  Číslo prihlášky  1401-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.04.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.09.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  04.05.03, 26.04.14, 26.04.22, 26.04.17, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanova 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  29.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2005 03/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.09.2005 09/2005 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2014 07/2014 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.07.2014 07/2014 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií SR 22.10.2010 platná
 
POZ 1401-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1401-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.04.2004 Typ Doručené
1a Plná moc 29.04.2004 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 29.04.2004 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.05.2004 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.05.2004 Typ Platba
4 výsledok rešerše 23.12.2004 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 23.12.2004 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.06.2005 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
7a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
7b Zmluva 08.10.2010 Typ Doručené
8 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2014 Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.04.2014 Typ Doručené
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.04.2014 Typ Platba
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.04.2014 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
15a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
16 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
17a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
17b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
17c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
17d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
17e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
17f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
POZ 1401-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.05.2014 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku