Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1400-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203862 
(151)  Dátum zápisu  08.09.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.05.2012 
(210)  Číslo prihlášky  1400-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.05.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  178063 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.03.2002 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 08, 37, 39, 40, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Stroje, špeciálne jednoúčelové stroje, zariadenia, prostriedky, formy a nástroje, najmä strihacie a rezacie zariadenia, lemovacie, lepiace a iné dokončovacie zariadenia, lisy a ich modifikácie, ovládacie a riadiace systémy strojov, hydraulické, pneumatické, elektrické a iné rozvody, nástroje a prípravky lisovacie, kašírovacie, vypeňovacie, strihacie, tvarovacie, laminovacie, zváracie, lícovacie, ťahacie.
08 - Náradie a nástroje s ručným pohonom.
37 - Opravy a údržba strojov, zariadení, nástrojov, prípravkov a foriem.
39 - Doprava, prepravné a colné služby.
40 - Spracovanie materiálu, najmä obrábanie, tepelné a chemicko-tepelné spracovanie, povrchová úprava, laminovanie, zváranie, lícovanie, montáž.
42 - Expertízy, meranie, skúšky materiálov, strojov, nástrojov a zariadení, vývoj, konštrukcie a projekty, odborné štúdie a posudky, spracovanie dát a počítačové programovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.06, 26.04.09, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KIEFEL Automotive s.r.o.; Průmyslová 763, 333 01 Stod; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2003 6/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2003 12/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.04.2019 4/2019 TC3M
 
POZ 1400-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.06.2002 4 400,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.01.2012 182,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1400-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 13.05.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.05.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 13.05.2002 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 21.05.2002 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 05.06.2002 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.06.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 12.02.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 06.03.2003 Typ Interné listy
Žiadosť o opravu 07.07.2003 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.09.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.12.2006 Typ Doručené
Plná moc 06.12.2006 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 03.01.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.12.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 09.01.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.01.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 21.12.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 22.02.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.09.2021 Typ Doručené
POZ 1400-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 12.12.2006 Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc. Slovakiapatent, Patentová a známková kancelária, Dudová Tatiana
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.02.2019 KIEFEL Automotive s.r.o. SWA, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku